آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات

از اینجا می توانید فایل را دانلود کنید

Read more:
آیین نامه نظام بانکی دولتی

فصل اول – کلیات ماده 1 ـ تعاریف الف ـ استخدام عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت در بانک...

Close