آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات

از اینجا می توانید فایل را دانلود کنید

Read more:
قانون تعیین مدت اعتبار گواهى عدم امکان سازش

ماده واحده- گواهى صادره از مراجع قضائى در خصوص عدم امكان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه...

Close