اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو

Read more:
تخلفات انتظامی قضات

  ١.دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی ۲. صدور دستور متعارض و مبهم و کلی ۳. صدور قرار کفالت...

Close