اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو

Read more:
امور حسبی

امور حسبی 1- ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﯽ ﺍﻣﻮﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺍﺗﺨﺎﺫ...

Close