ارسال اظهارنامه در موارد زير الزامي است

?? مواد ۴۵٩ و ۴۶٠  قانون آیین دادرسی مدنی
?? مواد ١٣ و ١۴ قانون روابط موجر و مستاجرسال ۵۶
?? ماده ١٠مکرر قانون تملک آپارتمانها اصلاحی ۵٩
??ماده ١٠مکرر قانون تملک آپارتمانها اصلاحی ٨٧
??مواد ١٢٩ و ٢٨۴ و ٢٨۵و ٣٧٢و ۵۶٩ قانون تجارت مصوب ١٣١١
?? مواد ٢۴۶و ٢۴٧و ٢٩٧و ٢٩٨ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ١٣۴٧
?? ماده ١٣ قانون بیمه مصوب ١٣١۶ مبنی بر فسخ عقد بیمه
??مواد ۴٢ و ۴٣و ١١۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ١٣١٠
??ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ١٣٠٨ مبنی بر تکلیف مالک نسبت به اعلام موضوع جرم انتقال مال غیر
??ماده ١٧١ قانون آیین دادرسی مدنی سال ٧٩

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.