ارسال اظهارنامه در موارد زير الزامي است

👈🏻 مواد ۴۵٩ و ۴۶٠  قانون آیین دادرسی مدنی
👈🏻 مواد ١٣ و ١۴ قانون روابط موجر و مستاجرسال ۵۶
👈🏻 ماده ١٠مکرر قانون تملک آپارتمانها اصلاحی ۵٩
👈🏻ماده ١٠مکرر قانون تملک آپارتمانها اصلاحی ٨٧
👈🏻مواد ١٢٩ و ٢٨۴ و ٢٨۵و ٣٧٢و ۵۶٩ قانون تجارت مصوب ١٣١١
👈🏻 مواد ٢۴۶و ٢۴٧و ٢٩٧و ٢٩٨ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ١٣۴٧
👈🏻 ماده ١٣ قانون بیمه مصوب ١٣١۶ مبنی بر فسخ عقد بیمه
👈🏻مواد ۴٢ و ۴٣و ١١۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ١٣١٠
👈🏻ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ١٣٠٨ مبنی بر تکلیف مالک نسبت به اعلام موضوع جرم انتقال مال غیر
👈🏻ماده ١٧١ قانون آیین دادرسی مدنی سال ٧٩

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.