ارسال اظهارنامه در موارد زیر الزامی است:
۱- مواد ۴۵٩ و ۴۶٠  قانون آیین دادرسی مدنی

۲-  مواد ١٣ و ١۴ قانون روابط موجر و مستاجرسال ۵۶
۳- ماده ١٠مکرر قانون تملک آپارتمانها اصلاحی ۵٩
۴- ماده ٩ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ٨٧
۵- مواد ١٢٩ و ٢٨۴ و ٢٨۵و ٣٧٢و ۵۶٩ قانون تجارت مصوب ١٣١١
۶-  مواد ٢۴۶و ٢۴٧و ٢٩٧و ٢٩٨ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ١٣۴٧
۷- ماده ١٣ قانون بیمه مصوب ١٣١۶ مبنی بر فسخ عقد بیمه
۹-  مواد ۴٢ و ۴٣و ١١۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ١٣١٠
۱۰- ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ١٣٠٨ مبنی بر تکلیف مالک نسبت به اعلام موضوع جرم انتقال مال غیر
۱۱- ماده ١٧١ قانون آیین دادرسی مدنی سال ٧٩

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.