الزام خوانده به استرداد لاشه يك فقره چك اماني

 

آقای …….بدواً در خصوص تقاضای استردادلاشه یک فقره چک امانی اقدام به ارسال اظهارنامه به نشانی خوانده نموده بود که در اظهارنامه ارسالی چنین بیان داشته : «احتراماً مطابق با ما ده ۱۵۶ ق . آ . د . م شما ۲۴ ساعت پس از رویت این اظهارنامه مهلت دارید تا نسبت به استرداد یک فقره چک امانی به شماره ……… بدون تاریخ به مبلغ پنج میلیون ریال بانک …….. شعبه …….. که مطابق رسیدی که به اینجانب داده اید به رسم امانت تحت اختیار دارید اقدامات لازم را مبذول فرمائید.»

به دلیل عدم استرداد لاشه چک امانی آقای ……..دادخواستی بخواسته الزام خوانده به استرداد لاشه یکفقره چک امانی به طرفیت آقای …… پس از ابطال تمبر هزینه دادرسی تقدیم مرجع قضائی نمود که پس از ثبت تحت کلاسه …….جهت رسیدگی به شعبه ………… دادگاه عمومی حقوقی ارجاع گردید.

خواهان ضمن پیوست نمودن تصویر مصدق سند عادیی که حاکی از امانی بودن چک بود دردادخواست خود چنین اظهار نموده بود : «اینجانب یک فقره چک را به رسم امانت به خوانده تحویل دادم تا پس از گذشت یک هفته چک را مسترد نماید ،‌لیکن با وصف اینکه اظهارنامه نیز برای ایشان ارسال نموده ام ، جهت استرداد چک اقدامی ننموده است و چون بیم این را دارم که از چک امانی سوء استفاده شود تقاضای صدور حکم به الزام خوانده به استرداد لاشه چک را دارم . ضمناً نامبرده حالیه به علت صدور چک بلامحل و کلاهبرداری در زندان …………………………….. در حال سپری نمودن ایام ندامت می باشد.»

دادگاه نیز به دلیل تکمیل بودن پرونده از حیث شکلی اقدام به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ اوقات به نحو قانونی بطرفین دعوی نمود.

در وقت تعیینی جلسه دادگاه به تصدی ریاست محترم شعبه تشکیل خواهان حضور دارد ، خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه و اطلاع از جلسه دادرسی حضور نیافته است . خواهان اظهار می دارد خواسته بشرح دادخواست تقدیمی می باشد .

دادگاه نیز با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید :

«رأی دادگاه»

خواسته خواهان آقای……. به طرفیت آقای ……… عبارت از صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد لاشه یک فقره چک امانی با احتساب هزینه دادرسی می باشد. نظر به اینکه به موجب نوشته ای، خوانده متعهدند چک موصوف بدون تاریخ را تحویل خواهان دهد و همچنین قید گردیده چک مذکور به عنوان امانت در ید خوانده می باشد و از آنجائیکه خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه و اطلاع از جلسه دادرسی حضور نیافته و از مستند منسوب به خودش دفاعی به عمل نیاورده است و از این رو دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و خوانده را به استرداد چک موصوف و پرداخت مبلغ ………………….. ریال بابت هزینه دادرسی له خواهان محکوم می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان ………….. می باشد .

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.