بازداشت زوج برای مازاد بر 110 سکه مهریه

نظریه شماره۱۷۸۴/۹۲/۷ـ۱۳۹۲/۹/۱۳

بازداشت زوج برای مازاد بر ۱۱۰ سکه مهریه، حتی در صورت احراز ملائت زوج و استنکاف او از تادیه مجاز نمی باشد

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان ۱۱۰ سکه بابت مهریه قابل اعمال نمی باشد، لکن این امر مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه در خصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء حق نماید.