"برگ های چاپی مخصوص" دادخواست مذکور در ماده 51 قانون آیین دادرسی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره۶۵۰۲/۷                                                                                ۲۸/۸/۱۳۸۳

“برگ های چاپی مخصوص” دادخواست مذکور در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ طریقیت دارد نه موضوعیت و لذا تهیه چاپ رایانه ای از برگ های چاپی مخصوص از طریق آدرس اینترنتی قوه قضاییه، توسط اصحاب دعوی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، با نظر مقنن مغایرت ندارد و در صورت ابطال تمبر قانونی، معتبر و قابل قبول است.

Read more:
آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1374.9.19 بنا به پیشنهاد شماره 713.2058 مورخ 1373.2.12 وزارت امور خارجه و به استناد بند...

Close