"برگ های چاپی مخصوص" دادخواست مذکور در ماده 51 قانون آیین دادرسی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره۶۵۰۲/۷                                                                                ۲۸/۸/۱۳۸۳

“برگ های چاپی مخصوص” دادخواست مذکور در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ طریقیت دارد نه موضوعیت و لذا تهیه چاپ رایانه ای از برگ های چاپی مخصوص از طریق آدرس اینترنتی قوه قضاییه، توسط اصحاب دعوی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، با نظر مقنن مغایرت ندارد و در صورت ابطال تمبر قانونی، معتبر و قابل قبول است.