ترتيب اجراي احكام كيفري

۱- اجرای حکم توسط دادسراهای عمومی و انقلاب که در معیت دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد بوسیله قاضی اجرای احکام صورت می گیرد و در دادگاههای بخش توسط دادگاه صادر کننده رأی یا دادگاه جانشین انجام می شود.

۲- اجرای احکام کیفری بوسیله مأموران یا سازمان دولتی و یا عمومی بعمل می آید و مقام قضائی مجری حکم دستور اجراء و آموزش لازم و نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان بعمل می آورد.

۳- عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور مقام قضائی مجری حکم شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم صادر نماید.

۴- مواردی که تأخیر در اجرای حکم بموجب قانون پیش بینی شده در مواد ۲۸۸ و ۲۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری و مواد ۲۶۲ و ۲۹۲ و ۹۱ قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده جهت اطلاع بیشتر به این مواد قانونی مراجع شود.

۵- احکام کیفری یا شامل شلاق یا حبس یا جزای نقدی و یا دیه و یا مجازات شرعی از قبیل قصاص نفس یا قصاص عضو یا اعدام یا تبعید است.

۶- اجرای حکم شلاق طبق مواد ۲۸۸ و ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری انجام می شود جهت اطلاع بیشتر این مواد قانونی مراجعه شود.

۷- اشخاصی که به حبس محکوم می شوند با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر توسط قاضی اجرای احکام به زندان معرفی می شوند.

۸- در اجرای حکم به جزای نقدی میزان محکوم به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن  پیوست پرونده شود ، اگر محکوم“ علیه جریمه خود را پرداخت ننماید به زندان معرفی می شود و به ازاء هر دویست هزار ریال یک روز در زندان تحمل کیفر می نماید.

۹- چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن بدین شرح است: دیه قتل عمد یکسال پس از قتل. دیه شبه عمد و صدمات شبه عمد ظرف دو سال از تاریخ وقوع جرم و دیه خطای محض ظرف مدت سه سال از تاریخ وقوع جرم که دیه قتل عمد و شبه عمد بعهده جانی و دیه خطای محض با شرایطی بعهده عاقله می باشد.

۱۰- اجرای حکم قصاص نفس یا اعدام و یا رجم و یا صلب طبق ماده ۲۹۳ آئین دادرسی کیفری به مرحله اجراء در خواهد آمد . برای اطلاع بیشتر به این ماده قانونی مراجعه شود.

۱۱- اشخاصی که به تبعید محکوم شده اند به محل اعزام و مراتب به دادسرا و نیروی انتظامی محل ابلاغ شود.

۱۲- کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی ، نظامی و رؤسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضائی را در مقام اجرای احکام رعایت نمایند تخلف از انجام دستور مستوجب مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می باشد.