دانلود مقاله دکتر ناصر زنگباری با عنوان ((بررسی فقهی و حقوقی اقاله املاك تملیکی در نظام بانکداري ایران ))

مقاله ” بررسی فقهی و حقوقی اقاله املاک تملیکی در نظام بانکداری ایران “در فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، سال هفدهم / شماره شصت و شش / زمستان ۱۴۰۰ و صفحات ۴۸ تا ۷۱ چاپ گردیده است. نستخه PDF مقاله از اینجا قابل دانلود می باشد.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.