راه اندازی سایت با ظاهر جدید

blog_4

همانطور که ممکن است توجه کرده باشید سایت جدید با قالب جدید و امکانات بیشتر راه اندازی شد .

Read more:
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات مصوب ۱۳۷۵

ماده 1: به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری و اجرای اصل 174...

Close