بند ۳۱۳ مجموعه بخش نامه های ثبتی که به شماره ۵۳۵۴/۳ مورخ ۱۷/۹/۵۳ صادر گردیده است شرایط انجام عملیات ثبتی دیگری با عنوان « تجمیع » را بیان می کند . تجمیع عبارتی عربی است که در لغت به معنای گردکردن ، بسیار گرد آوردن ، به نماز جمعه حاضر شدن و گردآوری آمده است . اما در قانون ثبت اسناد و املاک و در آیین نامه آن که خیلی پیشتر از تصویب این بخشنامه مصوب شده اند نامی از تجمیع برده نشده و در منابع حقوقی نیز تا کنون به عنوان یک اصطلاح حقوقی و ثبتی کاربرد نداشته است .

هدف : این بخشنامه در راستای رسیدن به دو هدف تصویب و به تمامی ادارات ثبت ارسال گردیده و آن دو عبارتند از :
الف ـ تسریع بیشتر در کار مراجعین
ب ـ جلوگیری از مکاتباتی که ممکن است برای متقاضیان ایجاد معطلی و مشکل نماید این دو هدف خود نشانده این است که پیش از تصویب بخشنامه۵۳۵۴/۳ به دلیل مسکوت ماندن اینگونه عملیات توسط قانونگذار از یک طرف و نیاز اجتماع از طرف دیگر ادارات ثبت بلاتکلیف بوده و با انجام مکاتبات بسیار که بالطبع موجب اطاله امر ثبتی می شد خواستار یک راه حل قانونی بوده اند تا آنکه این بخشنامه ارسال می گردد . شروط اجرایی = این بخشنامه دو شرط اساسی به لحاظ جغرافیایی و مختصات محلی را بیان نموده و آن دو عبارتند از :
۱- دو یا چند پلاک که در اثر ساختمان یا لااقل دیوارکشی به صورت واحدی در آمده اند .
۲- قطعاتی که وصل به هم باشد این دو شرط را می بایست نماینده ثبت در بازدیدی که از محل وقوع دو ملک به عمل می آورد احراز کند و اولین گام در جهت اجرای تجمیع رعایت این دو شرط است که نتیجتا اگر این دو شرط محقق نبود یعنی اتصال بین پلاک ها محرز نشد اجرای عملیات در همان محل متوقف خواهد ماند. ممکن است منظور از این دو شرط آن باشد که چون پلاک های ثبتی به ترتیب و در مجاورت یکدیگر شماره گذاری شده اند این گونه پلاک ها یکپارچه سازی راحتی را سامان می بخشند و از درهم پیچیدگی و بی سرو سامانی جغرافیای ثبتی جلوگیری می کند .

در ادامه بخشنامه شروطی را مطرح می کند که به شرح و توضیح هر یک می پردازیم :
۱- رعایت مقررات مربوطه مقررات مربوطه چیست؟

منظور از مقررات مربوط و رعایت آن رعایت کلیه مقررات مشترکی است که در حین انجام تمامی مجموعه عملیات ثبتی رعایت آنها الزامی است از جمله رعایت سلسله مراتب اداری مثل :

متقاضی بایستی تقاضای خود را همراه با اسناد مالکیت مربوط به ثبت محل تسلیم دارد

تقاضای متقاضی حسب دستور مسئول اداره پس از ثبت در دفتر اندیکاتور برای ضمیمه شدن به پرونده و اقدام لازم به ترتیب به بایگانی و یکی از نمایندگان ثبت ارجاع می شود.

تقاضای متقاضی پس از ثبت در دفتر اندیکاتور جهت ضمیمه شدن به پرونده به بایگانی ارسال و در آنجا پرونده مربوطه از ردیف خود خارج و همراه با تقاضا جهت اقدام لازم نزد نماینده مربوطه ارسال می گردد.

نماینده ثبت پرونده ثبتی و اسناد مالکیت ابرازی متقاضی را از هر جهت بررسی و چنانچه اشکالی موجود نباشد نظر خود را طی گزارشی به مسئول اداره تسلیم می دارد.

مسئول اداره پرونده را بررسی ضمن اتخاذ تصمیم روز معاینه محل را تعیین و به متقاضی اعلام سپس پرونده را جهت ضبط تا روز مقرر به بایگانی ارسال می دارد .

در روز مراجعه متقاضی ، بایگانی پرونده را نزد مسئول اداره ارسال واو نماینده و نقشه بردار ی را جهت عزیمت به محل و انجام تجمیع تعیین می نماید.

بدیهی است چنانچه مورد تقاضاخارج از شعاع ۳۰ کیلومتر باشد متقاضی موظف است فوق العاده نماینده و نقشه بردار را به حساب سپرده ثبت نزد بانک ملی مربوطه واریز نماید.

نماینده و نقشه بردار در معیت متقاضی به محل وقوع ملک عزیمت نموده و پس از استقرار در محل نماینده حدود املاک مورد نظر را با اسناد املکیت و مجاورین تطیبق و نقشه بردار حدود مورد تقاضا را برداشت می نماید

نماینده صورت جلسه را با توجه به نقشه ترسیمی نقشه بردار تنظیم و پس از امضاء خود و نقشه بردار به امضاء مالک یا مالکین مربوطه رسانیده و پیش نویس سند مالکیت جدید را تهیه و مراتب را طی گزارشی به مسئول اداره ارائه و وقت مراجعه بعدی را به متقاضی اعلام میدارد.

مسئول اداره پس از ملاحظه گزارش نماینده و بررسی صورت جلسه و تطبیق حدود جدید با نقشه ترسیمی در صورتیکه اقدامات انجام شده را کافی تشخیص دهد ضمن امضاء پیش نویس سند مالکیت جدید دستور ابطال اسناد مالکیت اولیه و تنظیم سند مالکیت جدید را صادر می نماید