شرایط دعوای خلع ید

۱-به موجب دادخواست باشد

۲-خواهان و خوانده میتوانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند

۳-خواسته دقیقآ مشخص باشد(یعنی شماره پلاک ثبتی،اصلی،فرعی،بخش،شهرستان،حدود اربعه،متراژ،مکان و …. مشخص باشد)

۴-ذکر ادله مالکیت خواهان

۵-ذکر ادله تصرف خوانده

۶-ذکر عدوانی بودن تصرف خوانده

۷-ابطال هزینه دادرسی(طبق بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)

۸-تقویم خواسته برای تعیین مرجع صالح

۹-تقدیم دادخواست به دادگاه صالح (اگر مال غیر منقول، واحد باشد، دادگاه محل غیرمنقول و اگر متعدد باشد همه دادگاه ها صالح میباشند)

Read more:
قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری

مقدمه قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 كه در روزنامه رسمی به شماره 12416 مورخ 19/7/1366 و آیین نامه اجرای قانون...

Close