شرح دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به و استشهادیه مربوط

خواهان:

خوانده:

وکیل یا نماینده قانونی:

تعیین خواسته و بهای آن: 

صدور حکم بر اعسار از پرداخت محکومٌ به موضوع پرونده  کلاسه …. (……  اجرایی) طرح شده در شعبه    دادگاه عمومی تهران

دلایل و منضمات دادخواست : ۱ – استشهاد محلی ۲ – تصویر مصدّق فیش حقوقی ۳ – تصویر تصویر مصدّق سند مالکیت …۴ –  تصویر مصدّق دادنامه و اجراییه استنادی ۵ –  نسخه ثانی و الخ دادخواست و ضمایم .

شرح :     ریاست محترم شعبه    دادگاه عمومی تهران

با سلام  احتراماً معروض می دارد:  حسب محتویات پرونده کلاسه اجرایی فوق، اینجانب در برابر خوانده بالا، به پرداخت مبلغ ……… ریال با احتساب خسارت دادرسی و قانونی محکومٌ  شده ام ، با توجه به اینکه بنا به دلایل استنادی،  بنده به عنوان …. و با حقوق ماهیانه …. ریال کار می نمایم.  و درآمدی دیگر ندارم فردی معیل و دارای زن و ….  فرزند بوده و  به خاطر پرداخت مبلغ …. ریال اجاره ماهیانه منزل،  حتی معاش خود و آنان را به سختی تامین می کنم (حقوق و مستمری ماخوذه کفاف مخارج عادی زندگی و افراد واجب النفقه ام را نمی دهد . همچنین فروش تنها دارائی و سرپناه خود و فرزندانم نیز  عقلایی و عادلانه بنظر نمی رسد.) و همچنین  هیچ پس انداز و دارایی منقول و غیرمنقول به جز … ندارم، از این رو نقداً و دفعتاً واحده قادر به پرداخت محکومٌ به نیستم.  لذا با تقدیم مدارک و مستندات پیش گفته ، و مستنداً به مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومٌ یت های مالی مصوب ۱۰/۸/۷۷ و مواد ۲۰ به بعد قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ – ۲۹/۷/۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور و بند (و) از فصل اول دستورالعمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی و ماده ۸ شیوه نامه اجرایی پرونده های مطالبه مهریه و اعسار مصوب ریاست محترم قوه قضاییه، رسیدگی و صدور حکم به اعسار از پرداخت دفعتاً واحده محکومٌ  به مذکور ، و تقسیط آن مورد استدعاست .                                                     

 

                                                                                   با تجدید احترام –   

                                                                                 

 

 

   ((استشهاد محلی))

بدینوسیله ازهمسایگان و معتمدین و کسبه محل (همکاران)،  درخواست می کنم،  هرگاه با وضعیت خانوادگی و کاری و میزان درآمد اینجانب ………… فرزند ……. آشنا هستند،  با در نظر گرفتن خداوند متعال گواهی فرمایند :  که بنده به عنوان ….. و با حقوق ماهیانه ……. ریال در ……. به نشانی …….. کار می نمایم.  و درآمدی دیگر ندارم فردی معیل و دارای زن و ….  فرزند بوده و  به خاطر پرداخت مبلغ …… ریال اجاره ماهیانه منزل،  حتی معاش خود و آنان را به سختی تامین می کنم.  و همچنین  هیچ پس انداز و دارایی منقول و غیرمنقول به جز  ……. ندارم، از این رو در حال حاضر نقداً و دفعتاً واحده قادر به پرداخت محکومٌ  به پرونده کلاسه  و…، به مبلغ …. ریال نیستم . مراتب بالا را مورد تأئید و گواهی نمایند.                              با تقدیم احترام و سپاس                  نام و نام خانوادگی

                                                                                       امضا و  تاریخ

 اینجانبان امضاءکنندگان ذیل،  صحت مراتب یاد شده بالا را تصدیق، و حاضریم در دادگاه نیز حاضر و با رعایت تشریفات سوگند شرعی، همین را گواهی نماییم.

  ۱ –                       فرزند         مقیم : تهران،                       امضاء

 ۲ –                        فرزند         مقیم : تهران ،                        امضاء

 ۳ –                        فرزند          مقیم : تهران ،                       امضاء

 ۴ –                       فرزند           مقیم : تهران ،                     امضاء

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.