۱-  تا پایان اولین جلسه ی دادرسی صورت گیرد

۲-  مربوط بودن قسمت افزایش یافته با دعوای مطروحه است (بنابراین اگر خواهان در دعوای اجرت المثل ملکی مبلغ مشخصی را خواسته باشدنمی تواند مبلغی را نیز بابت اجرت المثل ملک دیگر خود که همان خوانده غصب نموده به آن اضافه نماید و این امر مستلزم اقامه ی دعوای جدید است)

۳- منشا قسمت افزایش یافته خواسته خواهان ، همان منشاءخواسته مصرحه در دادخواست باشد در نتیجه چنانچه خواهان در دعوای اجرت المثل ملکی مبلغی را خواسته باشد نمی تواند به عنوان افزایش خواسته ، مبلغی را نیز به عنوان خسارت وارده به همان ملک به آن اضافه نماید. در حقیقت منشا ء خواسته ی اول غصب و منشاء خواسته ی دوم اتلاف است ( این شروط در مورد تغییر نحوه ی دعوا ،خواسته و در خواست نیز صادق است )

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.