صدور حكم به تنفيذ فسخ قرارداد

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفیننامنام خانوادگىنام پدرشغل 

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

خوانده/خواندگان
وکیل یا نماینده قانونى
تعیین خواسته وبهای آن

صدور حکم مبنی بر اعلام انفساخ قرارداد مقوم به      ریال بانضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواستکپی مصدق: ۱- متن قرارداد استنادی، ۲- چک های مربوطه و گواهی های صادره از بانک محالٌ علیه،  ۳ – اظهارنامه شماره      /تلگراف مورخ      ،۴- شهادت شهود، ۵- مدرک موردنیاز دیگر
ریاست محترم مجتمع قضایی“نام شهرستان محل وقوع ملک (در مال غیرمنقول) یا محل اقامت خوانده”

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده/خواندگان قراردادی دایر بر       در تاریخ  منعقد کرده ام. نظر به اینکه در قرارداد قید شده است که «هر گاه به هر دلیلی چک بابت ثمن معامله به جهت فقدان موجودی برگشت شود»، قرارداد منعقده منفسخ می باشد و با توجه به اینکه گواهی صادره از بانک       شعبه       (بانک محالٌ علیه) به شماره       صراحتاً حکایت از برگشت چک به جهت فقدان موجودی دارد وباعنایت به اعلام اراده ام برفسخ معامله بوسیله اظهارنامه شماره      /تلگراف مورخ       به خوانده/خواندگان، فلذا به استناد ماده ۳۹۹ قانون مدنی صدور حکم مبنی بر اعلام انفساخ قرارداد استنادی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

 

 

 

محل امضاء – مهر – انگشت