عناوين دعاوي مالي ناشي از معاملات و قراردادها

۱- الزام به تنظیم سند اتومبیل، ساختمان، زمین، تلفن و غیره- نظریه مشورتی ۷۸۷۱/۷-۲۹/۶/۷۷- رأی اصراری ۳۵۴۷-۳۰/۱۱/۴۱
۲- ابطال سند مالکیت اتومبیل، ساختمان، زمین، تلفن و غیره- بند ۴ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- بند ۱۲ ماده ۷ ق.ت.د.ح یک و دو

۳- دعوی بطلان تعهد و معامله که موضوع آن مالی باشد- بند ۴ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- بند ۱۲ ماده ۷ ق.ت.د.ح یک و دو
۴- قید جمله درصورتی‌که حق یا موردمعامله بیش از حدنصاب نباشد در انتهای بند حکایت از این دارد که از نظر قانونگذار حق شفعه و حق فسخ قابلیت تقویم را دارند لذا به‌همین‌لحاظ حدنصاب دادگاه را ذکر کرده است.
۵- الزام به تحویل مبیع
۶- مطالبه ثمن
۷- اثبات اقاله یا الزام به احضار خوانده جهت اقاله قرارداد منعقده درصورتی‌که موضوع معامله مال باشد چون اقاله نوعی فسخ است و حق فسخ مالی است.
۸- استرداد مبیع
۹- استرداد ثمن- ماده ۲۷۷ ق.آ.د.م جدید
۱۰- مطالبه وجه التزام مندرج در قراردادها
۱۱- مطالبه وفای به‌شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط براینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی باشد. بند ۷ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- بند ۵ ماده ۷ ق.ت.د.ح یک و دو
۱۲- الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت
۱۳- انحلال شرکت بازرگانی موضوع ماده ۱۹۹ قانون تجارت
۱۴- بطلان شرکت به‌لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد موضوع ماده ۵۷۳ قانون
۱۵- ادعای وقفیت
عناوین سایر دعاوی مالی
۱- خلع‌ید: بند ج شق ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین- نظریه مشورتی اداره حقوقی ۹۴۶۴/۷-۱۴/۱۰/۱۳۷۹۲- الزام به تغییر محل چاه توالت و دستشویی و باغچه که موجب ورود خسارت به ساختمان مجاور شده است. الزاماً باید تقویم شود، چون درصورت حکم به الزام همسایه به تغییرمحل چاه و خودداری محکوم علیه از اجرای حکم محکوم له می‌تواند خود نسبت به تغییر محل آن اقدام و هزینه را از محکوم‌علیه بگیرد.
۳- مطالبه خسارات ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاضلاب
۴- قلع و قمع بنا (درصورت اختلاف در مالکیت)
۵- اعسار از محکوم‌به و هزینه دارسی- نظریه مشورتی شماره ۲۵۱۳/۷- ۲۵/۵/۷۴
۶- مطالبه وجه چک، سفته، برات و اسناد عادی
۷- مطالبه خسارات تأخیر تأدیه
۸- مطالبه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله
۹- ابطال رأی داور درصورتی‌که موضوع داوری مالی باشد.
۱۰- دعاوی مربوط به علایم صنعتی و بازرگانی- بند ۳ ماده ۱۶ ق.آ.د.م سابق
۱۱- دعاوی مربوط حق تألیف- تصنیف حق اختراع- بند ۳ ماده ۱۶ ق.آ.د.م سابق
۱۲- اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی درصورت داشتن ادعای مالکیت نسبت به مال توقیف‌شده
۱۳- دعوی توقف و ورشکستگی
۱۴- ابطال سند در وجه حامل به‌علت مفقودشدن یا سرقت نظریه مشورتی قضات محاکم صلح تهران ذیل شماره۳۸
۱۵- اعسار از پرداخت دیه- ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید: دیه مالی است که…- نظریه مشورتی ۲۹۹۸/۲- ۱۱/۸/۶۷
۱۶- اثبات مالکیت
۱۷- اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ثبت (درصورت داشتن ادعای مالکیت)
۱۸- اعتراض به ثبت و تحدید حدود آن موضوع ماده ۲۰ قانون ثبت (چون علت اعتراض ادعای مالکیت است)- نظریه مشورتی ۵۱۱۴/۷- ۲۴/۱۱/۱۳۶۰
۱۹- اعتراض به آگهی تحدید حدود (اگر اعتراض ناشی از ادعای مالکیت باشد)
۲۰- اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک درمورد اسناد لازم‌الاجرا
۲۱- دعوی افراز- تقسیم و فروش اموال مشاع درصورت اختلاف درمالکیت بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح یک و دو- نظریه مشورتی ۴۷۴۹/۷- ۱۱/۱۰/۶۲
۲۲- ابطال صورت‌جلسه افراز درصورت اختلاف در مالکیت
۲۳- دعوی بطلان تقسیم مال مشاع درصورت اختلاف در مالکیت
۲۴- الزام به فروش مال مشاع غیرقابل افراز درصورت اختلاف در مالکیت-ماده ۴ قانون افراز و ماده ۹ آیین نامه آن- -بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح یک و دو
۲۵- دعاوی مربوط به حقوق بندهای ۴ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح یک و دو- بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- ماده ۶۴۸ ق.آ.د.م سابق
۲۶- تصرف عدوانی بندهای ۴ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح یک و دو – بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- ماده ۶۴۸ ق.آ.د.م سابق
۲۷- رفع مزاحمت بندهای ۴ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح.یک و دو – بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۳ ق. آ.د.م سابق – ماده ۶۸۴ ق.آ.د.م سابق
۲۸- ممانعت از حق بندهای ۴ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح.یک و دو – بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۳ ق. آ.د.م سابق – ماده ۶۸۴ ق.آ.د.م سابق
۲۹- استرداد لاشه چک، سفته، برات- رأی شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، ذیل رآی وحدت رویه ۵۱۵ – ۲۰/۱۰/۶۷ می گوید با توجه به میزان مبلغ مندرج در چک دعوی مالی است .
نظریه مشورتی قضات محاکم صلح تهران که می گوید: چون وجود سند در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهرنویس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سند دارد و در جریان رسیدگی ایفا یا عدم ایفای تعهد و دین مطرح می شود و دادگاه تا برائت ذمه متعهد یا ظهرنویس را احراز نکند نمی تواند نفیاً یا اثباتاً رأی دهد، لذا دعوا مالی است.
۳۰- درخواست صلح و سازش در امور مالی
۳۱- دعوی مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد مطرح می شود.
عناوین دعاوی غیر مالی
۱ تأیید قولنامه – رأی وحدت رویه ۶۹/۵۹ – ۱۰/۱/۷۰
۲- اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع – نظریه مشورتی شماره ۸۱۶۱/۷ – ۱۶/۱۲/۷۳ اداره حقوقی
۳- ابطال رأی مدیریت اراضی استان هیأت ۷ نفره واگذاری و احیا در خصوص تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها و موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۴/۱۳۶۵
۴- اعتراض به رأی کمیسیون ۳ نفره تشخیص عمران و احیای اراضی در محدوده شهرها موضوع ماده ۲۳ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۶۰
۵- ابطال پروانه چاه که به طرفیت مالک و اداره آبیاری مطرح می شود – نظریه مشورتی ۴۲۰/۷ – ۲۴/۱/۶۱ اداره حقوقی
۶- انسداد چاه آب – نظریه مشورتی ۴۲۰/۷ – ۲۴/۱/۶۱ اداره حقوقی
۷- دعوی افراز تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت عدم اختلاف در مالکیت – نظریه مشورتی اداره حقوقی ۴۷۴۹/۷ – ۱۱/۱۰/۶۲ – بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح. یک و دو
۸- اعتراض به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز در صورت عدم نزاع در مالکیت والا دعوی مالی است. بند ۶ و ۷ ماده ۷ ق.ت.د.ح یک ودو
۹- بطلان تقسیم مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالکیت – بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح. یک و دو
۱۰ ابطال عملیات فروش مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالکیت – بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح. یک و دو
۱۱ مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به عدم قابلیت ارزیابی – بند ۵ ماده ۷ ق.ت.د.ح. یک و دو – بند ۷ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق
۱۲- دعوی جعل و تزویر در اسناد
۱۳- ابطال سند وکالتنامه
۱۴- درخواست سازش در امور غیر مالی بند ۱۰ ماده ۱۳ ق.آ.د.م. سابق – بند ۱۰ ماده ۷ ق.ت.د.ح. یک و دو
۱۵– استرداد اسناد و مدارک غیر مالی و اسناد و اشیایی که بها معین ندارند-بند ۶ ماده ۱۳ ق.آ.د.ح یک و دو
۱۶- تأمین دلیل – بند ۹ ماده ۷ ق.د.ح.یک و دو
۱۷- تأمین خواسته – بند ۱۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
۱۸- ابطال اجراییه مربوط به اسناد رسمی موضوع قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت ( توفیف و ابطال عملیات اجرایی ثبت ) به حسب موضوع اجراییه ممکن است مالی یا غیر مالی باشد. { نظریه مشورتی شماره ۱۶۳۴/۷ – ۱۷۱۰/۵۹ اداره حقوقی }.
۱۹- ابطال رأی داور در صورتی که موضوع داوری مال نباشد.
۲۰- بطلان تعهدات در صورتی که موضوع تعهد مال نباشد.
۲۱- دستور موقت تبصره ۲ ماده ۳۲۵ قانون آ.د.م جدید
۲۲- دعوی تولیت
۲۳- دعوی اعاده اعتبار ورشکسته موضوع ماده ۵۶۱ قانون تجارت
عناوین دعاوی مالی مربوط به امور حسبی
۱- تقسیم ترکه: « اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت اختلاف شود دعوی مالکیت مالی است» رأی وحدت رویه شماره ۵۷۹- ۲۸/۷/۷۱ بند ۶ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو – نظریه مشورتی اداره حقوقی ۴۷۴۹/۷ – ۱۱/۱۰/۶۲
۲- الزام به فروش ترکه « در صورت اختلاف در مالکیت »
۳- مطالبه سهم الارث به طرفیت احد از وراث و یا فرد ثالثی که سهم الارث خواهان در نزد اوست اقامه شود.
عناوین دعاوی غیر مالی مربوط به امور حسبی
۱- نصب قیم ۲- عزل قیم ۳- نصب امین برای اموال غایب مفقودالاثر ۴- ضم امین ۵- صدور حکم موت فرضی ۶- مهر و موم ترکه ۷- الزام به برداشتن مهر و موم ۸- تحریر ترکه ۹- درخواست تصفیه ترکه ۱۰- بطلان تقسیم ترکه ۱۱- صدور حکم حجر ۱۲- تعیین تاریخ حجر ۱۳- اخراج ثلث از ماترک ۱۴- الزام به فروش ترکه ( ماده ۳۱۷ ق.ا.ح نظریه مشورتی اداره حقوقی ۴۷۴۹/۷ – ۱۱/۱۰/۶۲، ۱۵- عزل ولی قهری ماده ۱۶۷ قانون اساسی ماده ۱۱۷۳ اصلاحی قانون مدنی ۱۶- درخواست تحویل اموال غایب مفقودالاثر ۱۷- گواهی رشد ۱۸- صدور حکم سرپرستی فرزند خوانده ۱۹- تقسیم ترکه « در صورت عدم اختلاف در مالکیت » رأی وحدت رویه ۵۷۹ – ۲۸/۷/۷۱، ۲۰- انحصار وراثت ۲۱- تنفیذ وصیتنامه ۲۲- دعوی اثبات خیانت ولی قهری در دارایی طفل که از طرف مدعی العموم طرح می شود موضوع ماده ۱۱۸۶ ق.م.
عناوین دعاوی مالی مربوط به امور خانواده
۱- استرداد شیربها ۲- استرداد جهیزیه ۳- مطالبه نفقه معوقه ۴- مطالبه مهریه ۵- مطالبه نفقه ایام عده ۶- افزایش نفقه ۷- تعیین نفقه آینده
عناوین دعاوی غیر مالی مربوط به امور خانواده
۱- ازدواج مجدد ۲- الزام به تنظیم سند رسمی ازدواج و ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمی ۳- الزام به ثبت واقعه طلاق ۴- اثبات رجوع از طلاق در ایام عده ۵- الزام به انعقاد عقد نکاح موضوع توافقنامه عادی ۶- گواهی عدم امکان سازش ۷- صدور حکم طلاق ۸- تمکین ۹- تعیین تکلیف ۱۰- حضانت ۱۱- کسب اجازه ملاقات با فرزند مشترک ۱۲- الزام به ثبت واقعه رجوع ۱۳- کسب اجازه جهت ازدواج موضوع ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ۱۴- ابطال عقد نکاح به لحاظ عدم کسب اجازه از پدر ۱۵- انکاار زوجیت
عناوین دعاوی غیر مالی مربوط به مالک و مستأجر
۱- الزام به وصل تلفن مورد اجاره ۲- تجویز انتقال منافع مورد اجاره ۳- تخلیه مورد اجاره ( محل کسب ) به علل مختلف ۴- تخلیه مورد اجاره ( محل سکونت ) ۵- الزام به انعقاد قرارداد اجاره رسمی ۶- الزام به تعمیرات اساسی در مورد اجاره نظریه مشورتی ۴۲۰/۷- ۲۴/۱/۶۲ ، ۷- دعوی عسر و حرج ۸- بطلان اجاره ۹- فسخ اجاره
عناوین دعاوی مالی مربوط به مالک و مستأجر
۱- مطالبه اجور معوقه بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت – بند ۳ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ۲- مطالبه سر قفلی
۲-تعدیل و افزایش اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت آن – نظریه مشورتی ۹۸۴/۷ مورخ ۲/۳/۶۱، ۴- مطالبه اجرت المثل
عناوین دعاوی غیر مالی مربوط به ثبت احوال
۱- ابطال واقعه فوت ۲- رفع واقعه فوت از سند سجلی ۳- ابطال شناسنامه ۴- اثبات نسب و نفی آن ۵- دعوی ابوت ۶- دعوی بنوت ۷- اثبات بلوغ برای ازدواج ۸- تغییر نام کوچک ۹- تغییر جنسیت ۱۰- اثبات سیادت ۱۱- تصحیح شناسنامه از حیث شماره و سایر مشخصات ۱۲- اصلاح تاریخ فوت در گواهی فوت