فرم دادخواست تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری

با سمه تعالی

 

 

 

برگ دادخواست تجدید نظر

 

مشخصات
تجدید نظر خواه
حقیقی
نامنام خانوادگینام پدرشماره ملیتاریخ تولدتابعیتشغل
مشخصات
تجدید نظر خواه حقوقی
نام شرکت /موسسه  خصوصیشماره ثبت  شرکتنام و نام خانوادگی دارندگان حق امضا
نام دستگاه / سازمان دولتینام و نام خانوادگی و سمت تقدیم کننده دادخواست (مامور دولت)
آدرس پستی(اقامتگاه):

 

 

شماره تلفن همراه

 

نمابر

 

آدرس الکترونیکی                                                             Email

 

وکیل یا نماینده قانونیشماره پروانه وکالتتاریخ اعتبار پروانه وکالتآدرس پستی / الکترونیکی / شماره تلفن همراه (وکیل)
تجدید نظر خوانده :
شعبه صادره کننده رای مورد اعتراض:

 

شماره و تاریخ رای مورد اعتراض :

 

تاریخ ابلاغ رای مورد اعتراض :

 

دلایل، منضمات و جهات تجدید نظر خواهی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امضا/ اثرانگشت

تجدید نظر خواه / وکیل /نماینده قانونی

 

 

 

ادامه دلایل، منضمات و جهات تجدید نظر خواهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امضا/ اثرانگشت

تجدید نظر خواه / وکیل /نماینده قانونی

 

مستخرج از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

 

تجدید نظر خواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادره کننده رای یا دبیرخانه یا دفاتر استانی دیوان انجام می گیرد. دادخواست تجدید نظر باید
روی برگه های مخصوص نوشته شود . مهلت تجدید نظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است .
تجدید نظر خواه باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک خود را به انضمام تصویر رای مورد اعتراض، پیوست دادخواست تجدید نظر نماید.
هرگاه دادخواست تجدید نظر خواهی توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی تجدید نظر خواه تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه شود.

آدرس : تهران – خیابان بهشت ( خیابان جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری کدپستی ۱۱۱۴۷۳۳۹۴۱

نشانی استعلام اینترنتی :  info@divan-edalat.ir         ,        www.divan-edalat.ir

تلفن گویا : ۵۱۲۰۰ ۰۲۱        شماره تماس : ۹ – ۵۱۲۰۱

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.