قانون تسری امتیازات و معافیت های خاص بانک ها به موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز

جناب آقای عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر نامه شماره ۴۷۹۹ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۱ رئیس جمهورمحترم منضم بهنامه شماره ۲۰۱۲ – ق مورخ ۸/۲/۸۱ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص ابلاغ قانون تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز برای اطلاع ارسال میگردد.

طهماسب مظاهری

“ لایحه تسری امتیازات و معافیت های خاص بانک ها به موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ”

ماده واحده – به موجب این قانون کلیه حقوق ، امتیازات و معافیت های پیش بینی شده برای بانک ها در قوانین موضوعه از جمله بند (۲) ماده ( ۲۴ ) و بند (۲) ماده ( ۱۴۵ ) و بند ( ۱۸ ) ماده و تبصره ذیل ماده ( ۲۳۱ ) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – و تبصره های ذیل ( الف ) ماده ( ۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و ماده ( ۱۵ ) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ریا – مصوب ۱۳۶۵ درحدود مقررات ناظر بر فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و موضوع فعالیت آنها به این قبیل موسسات نیز تسری داده می شود .

رئیس جمهور
وزیر امور اقتصادی و دارائی
وزیر مسکن و شهرسازی

قانون تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز

ماده واحده – به موجب این قانون کلیه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانکها در تبصره های ذیل بند ( ۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و ماده (۱۵ ) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ریا – مصوب ۱۳۶۵ – در حدودمقررات ناظر بر فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و موضوع فعالیت آنها به این قبیل موسسات نیز تسری داده می شود.
قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و هفتم فروردین ماه نکهزارو سیصدو هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۲/۱۳۸۱ به تائید شورای نگهبان رسیده است .

مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی