ماده ۱-             طرفین قرارداد:

این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن و نیز آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بین امضا‌کنندگان زیر منعقد می‌گردد:

الف- بانک/مؤسسه اعتباری …………………………………………….. شعبه ……………………………….. کد ………………………………. به نشانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… با نمایندگی آقای/خانم ………………………………………………. که از این پس در این قرارداد بانک/مؤسسه اعتباری نامیده می‌شود و

ب- (در صورتی‌که تسهیلات‌ گیرنده  شخص حقیقی باشد) آقای/خانم ……………………………………. فرزند ……………………………… تاریخ تولد ……………………….. شماره شناسنامه ……………………… محل صدور ……………………….. شماره سریال شناسنامه ……………………… کد ملی/ شماره اختصاصی اتباع خارجی/شماره گذرنامه اتباع خارجی ………………………………………………. کد اقتصادی …………………………………….. کدپستی ………………………………………………………. به نشانی …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… شماره تماس ثابت …………………………………………………………. شماره تلفن همراه …………………………………………………………………………….. پست الکترونیک …………………………………………………………………………………………

(در صورتی‌که تسهیلات‌ گیرنده  شخص حقوقی باشد) شرکت ……………………………………………… ثبت شده به شماره …………………………………… اداره ثبت شرکت‌های ……………………………… کد اقتصادی ……………………………… شناسه ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی ……………………………………………. با امضای آقای/خانم ………………………… فرزند ………………………… شماره شناسنامه ………………… تاریخ تولد ………………………. کد ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی/شماره گذرنامه اتباع خارجی ………………………… به عنوان ………………………………….. شرکت و آقای/خانم………………………….. فرزند …………………………….. شماره شناسنامه …………………… تاریخ تولد ……………………………………………….. کد ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی/شماره گذرنامه اتباع خارجی …………………………………………………….. به عنوان ……………………………………. شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره …………………………………………………… روزنامه رسمی شماره ……………………………………….. مورخ …………………………… کدپستی …………………………………………………………. به نشانی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… شماره تماس ثابت ……………………………………………… شماره تلفن همراه ………………………………………………….. پست الکترونیک ……………………………………………………………………………………………………………. که از این پس در این قرارداد متقاضی نامیده می‌شود.

(در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحدید بانک/مؤسسه اعتباری) ج ـ ضامن/ ضامنین:

(در صورتی‌که ضامن/ضامنین شخص حقیقی باشد)

آقای/خانم …………………….. فرزند ……………………… تاریخ تولد ………………….. شماره شناسنامه ………………… محل صدور ……………………. شماره سریال شناسنامه …………………….. کد ملی ……………………………….. کدپستی ………………………………… به نشانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. شماره تماس ثابت …………………………………………… شماره تلفن همراه …………………………………………………………….. پست الکترونیک …………………………………………………………………………………………………….

(در صورتی که ضامن/ضامنین شخص حقوقی باشد)

شرکت ………………………………………. ثبت شده به شماره ………………………………………… اداره ثبت شرکت‌های ………………………………… کد اقتصادی ………………………………….. شناسه ملی ……………………………………………… با امضای آقای/خانم ………………………………… فرزند ……………………………. شماره شناسنامه …………………… تاریخ تولد ……………………… کد ملی …………………………………………………… به عنوان ……………………………… شرکت و آقای/خانم ………………………………………… فرزند …………………………… شماره شناسنامه ………………….. تاریخ تولد …………………….. کد ملی ……………………………………………………………. به عنوان …………………………. شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره ……………………………………….. روزنامه رسمی شماره ……………………………… مورخ ……………………… کدپستی …………………………………………………………….. به نشانی …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. شماره تماس ثابت …………………………………………… شماره تلفن همراه …………………………………………………………… پست الکترونیک ………………………………………………………………………………………………………

تبصره- نشانی، پست الکترونیک و تلفن‌های بانک/مؤسسه اعتباری، متقاضی و ضامن/ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنان‌چه یکی از اشخاص مزبور نشانی، پست الکترونیک و تلفن‌های خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرفهای دیگر ابلاغ کند. تا وقتی که تغییر موارد فوق، کتباً به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد، کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیهها و اخطاریههای اجرایی و غیره، حسب مورد از طریق شماره تلفن (پیامک)، پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است، ارسال می‌شود و ابلاغ شده تلقی می‌گردد.

ماده ۲- موضوع قرارداد عبارت است از فروش اموال/ ارایه خدمات به متقاضی با مشخصات زیر:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

متقاضی از کمیت، کیفیت و اوصاف مورد معامله مطلع بوده و حسب درخواست و تعهدنامه مورخ ……./……./……… که به امضای وی رسیده، متعهد به خرید/دریافت آن از بانک/مؤسسه اعتباری شده است.

ماده ۳- کل بهای فروش مورد معامله به متقاضی (به عدد) …………………………………………………………………………. (به حروف) …………………………………………………………………………………………………. مشتمل بر قیمت تمام‌شده خرید مورد معامله توسط بانک/مؤسسه اعتباری معادل (به عدد) ………………………………………………………………………………………….. (به حروف) …………………………………………………………………………………………………………………… و سود بانک/مؤسسه اعتباری معادل ……….. درصد به مبلغ (به عدد) ………………………………………………………….. (به حروف) ……………………………………………………………………………………………… تعیین گردید که بانک/مؤسسه اعتباری حسب مورد، مبلغ (به عدد) ………………………………………………………………………………………….. (به حروف) …………………………………………………………………………………………….. را به عنوان پیش‌دریافت اخذ نمود و متقاضی ضمن قبول موارد فوق متعهد شد مابقی به مبلغ (به عدد) ……………………………………………………………………………………… (به حروف) ……………………………………………………………………………………………….. را به صورت نقدی$ نسیه دفعی$ نسیه اقساطی مساوی$ نسیه اقساطی غیرمساوی$ در سررسید/های معینی به شرح ذیل به بانک/مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

تبصره ۱- متقاضی متعهد شد در سررسید آخرین قسط آن‌چه از بدهی, هزینهها و مطالبات مندرج در این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد، یک‌جا به بانک/مؤسسه اعتباری پرداخت و تسویه نماید.

تبصره ۲- در صورتی که متقاضی قبل از سررسید اقساط مبادرت به تسویه تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید، بانک‏/مؤسسه اعتباری حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به متقاضی مسترد می‌نماید.

ماده ۴- مدت این قرارداد از تاریخ امضای آن لغایت …………………… می‌باشد.

ماده ۵- بانک/مؤسسه اعتباری موافقت نمود$ موافقت ننمود$ که حق انتخاب، خرید و تحویل اموال/خدمات موضوع این قرارداد را به متقاضی واگذار نماید.

تبصره- در صورت موافقت بانک/مؤسسه اعتباری با واگذاری حق انتخاب، خرید و تحویل اموال/خدمات موضوع این قرارداد، مسئولیت اخذ کلیه مجوزهای لازم در این خصوص بر عهده متقاضی می‌باشد.

ماده ۶- متقاضی کلیه خیارات خصوصاً «خیار عیب و غبن» را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۷- دفاتر و صورتحسابهای بانک/مؤسسه اعتباری در هر مورد معتبر است. دفاتر و صورتحساب‌های بانک/مؤسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد ملاک عمل میباشد.

تبصره – طرفین توافق نمودند، هرگونه اشتباه بانک/مؤسسه اعتباری در محاسبات قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی، نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند.

ماده ۸- پرداخت تمامی هزینه‌های مربوط و انجام کلیه تشریفات انتقال اموال/خدمات موضوع این قرارداد بر عهده متقاضی بوده و متقاضی حق مطالبه وجهی بابت هزینه‌های مربوط از جمله حق‌الوکاله را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۹- متقاضی اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک/مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مرابحه مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت تسهیلات میباشد. در صورتی که به تشخیص بانک/مؤسسه اعتباری، متقاضی از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نموده و یا از تسهیلات به نحو غیرمجاز استفاده نموده باشد، بانک/مؤسسه اعتباری میتواند مانده مطالبات را به دین حال تبدیل نماید. چنانچه متقاضی اقساط مذکور در ماده (۳) را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، باقیمانده اقساط حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تبدیل به دین حال شده و بانک/مؤسسه اعتباری حق مطالبه تمامی طلب خود را از متقاضی به صورت یکجا خواهد داشت.

ماده ۱۰-           متقاضی متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد و یا استفاده از تسهیلات موضوع این قرارداد به نحو غیرمجاز، حسب مورد از تاریخ سررسید اقساط یا تبدیل دیون به دین حال، تا تاریخ تسویه بدهی، علاوه بر وجوه تأدیه نشده خود، مبلغی به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین که طبق دستورالعمل محاسباتی:

 

 

 

محاسبه می‌گردد، به بانک/مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین، معادل ۶ درصد بعلاوه نرخ سود متعلقه ……….. درصد، مجموعاً معادل ……….. درصد میباشد.

تبصره ۱- مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتی این ماده حسب مورد عبارت است از مانده اقساط سررسید شدهای که متقاضی نسبت به پرداخت آن به بانک/مؤسسه اعتباری اقدام ننموده است و اقساط سررسید نشده‌ای که به دین حال تبدیل شده است.

تبصره ۲ – مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در خصوص مواردی که تخلف متقاضی ناشی از ارایه اطلاعات نادرست مؤثر در انعقاد و اجرای این قرارداد و یا مصرف تسهیلات در محلی خارج از موضوع قرارداد باشد، تاریخ انعقاد قرارداد حاضر میباشد.

ماده ۱۱- بانک/مؤسسه اعتباری پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید هر یک از اقساط و عدم بازپرداخت آن‌ها توسط متقاضی و یا بلافاصله پس از حال شدن دیون متقاضی، باید مراتب را از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه‌های اعلامی احتمالی، به ضامن/ضامنین و وثیقه‌گذار/گذاران ارسال نماید. در غیر این صورت، اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مذکور در ماده (۱۰) از ضامن/ضامنین و وثیقه‌گذار/گذاران امکان‌پذیر نخواهد بود.

ماده ۱۲- متقاضی و ضامن/ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیرمستقیم پس از سررسید یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب‌ها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد بانک/مؤسسه اعتباری و یا سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رأساً و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی متقاضی منظور نماید. در صورتی‌که وجوه به صورت ارزی باشد بانک/مؤسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می‌نماید. اقدام بانک/مؤسسه اعتباری در این خصوص برای متقاضی و ضامن/ضامنین غیرقابل اعتراض و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره ۱ـ هرگونه وجوهی که پس از سررسید یا به تعویق افتادن مطالبات این قرارداد به بانک/مؤسسه اعتباری پرداخت و یا از حساب‌ها و اموال و اسناد برداشت می‌شود، ابتدا بابت هزینه‌های قانونی و کارمزدها منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل تسهیلات، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه می‌شود.

تبصره ۲ـ بانک/مؤسسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن، از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه‌های اعلامی احتمالی، حسب مورد به متقاضی یا ضامن/ضامنین اطلاع می‌دهد.

ماده ۱۳- ضامن/ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات متقاضی، منفرداً، مشترکاً و متضامناً، انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهی‌هایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده متقاضی است را تعهد نمودند و بانک/مؤسسه اعتباری به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به متقاضی، به هریک از ضامنین، منفرداً و یا مشترکاًً مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید.

ماده ۱۴- هرگاه بانک/مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید و حکم به نفع بانک/مؤسسه اعتباری صادر شود، پرداخت کلیه هزینه‌های اجرایی و مبلغی معادل آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله در امور اجرائی و همچنین در صورتی‌که بانک/مؤسسه اعتباری ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد، هزینه‌های قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات از هر جهت (طبق تشخیص و اعلام بانک/مؤسسه اعتباری) بر ذمه متقاضی بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات، ملزم به پرداخت آن می‌باشد.

ماده ۱۵- به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد، موارد مشروحه ذیل:

(مشخصات کامل وثیقه/ وثایق مأخوذه ذکر گردد)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

توسط متقاضی و یا وثیقه‌گذار/گذاران (در صورتی‌که شخص حقیقی باشد) آقای/خانم………………………………………………. فرزند ………………………… تاریخ تولد …………………………. شماره شناسنامه ……………………… محل صدور ………………………… شماره سریال شناسنامه …………………………….. کد ملی …………………………………………………………… کدپستی ……………………………………………………… به نشانی …………………………………………………………………………………………………………………. شماره تماس ثابت ……………………………. شماره تلفن همراه …………………………………………………….. پست الکترونیک …………………………………………………………………………………..

(در صورتی که شخص حقوقی باشد) شرکت …………………………………………… ثبت شده به شماره ……………………………………….. اداره ثبت شرکت‌های …………………………………… کد اقتصادی ………………………………………… شناسه ملی …………………………………………. با امضای آقای/خانم ………………………………. فرزند ……………………………….. شماره شناسنامه …………………. تاریخ تولد ……………………………. کد ملی ……………………………………………………………….. به عنوان ……………………………… شرکت و آقای/خانم ………………………………. فرزند ……………………………….. شماره شناسنامه …………………………… تاریخ تولد ……………………… کد ملی ………………………………………………. به عنوان……………………… شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره ……………………. روزنامه رسمی شماره …………………………… مورخ …………………… کدپستی …………………………………….. به نشانی …………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. شماره تماس ثابت ……………………………………………… شماره تلفن همراه ………………………………………………………… پست الکترونیک ………………………………………………………………………………………………………… در وثیقه بانک/مؤسسه اعتباری مستقر گردید. قبض و اقباض درخصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجدداً به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین مورد وثیقه داده شد.

ماده ۱۶-           متقاضی تعهد نمود که حسب مورد و در صورت تقاضای بانک/مؤسسه اعتباری، هر آن‌چه مورد وثیقه قرار می‌گیرد را پس از امضای قرارداد حاضر، در مدت انجام آن، همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک/مؤسسه اعتباری باشد در برابر آتش‌سوزی، انفجار، زلزله، سیل، صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک/مؤسسه اعتباری تعیین می‌کند، نزد یکی از شرکت‌های بیمه مجاز، به هزینه خود و به نفع بانک/مؤسسه اعتباری بیمه نماید و بیمه‌نامه را بلادرنگ به بانک/مؤسسه اعتباری تسلیم کند. هم‌چنین پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه، مدارک تجدید بیمه را به بانک/مؤسسه اعتباری ارایه دهد. در صورتی‌که متقاضی تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد، بانک/مؤسسه اعتباری می‌تواند وثائق را وکالتاً از طرف متقاضی به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را از متقاضی مطالبه یا به حساب وی منظور نماید. بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیت‌های متقاضی نخواهد بود. ضمناً متقاضی مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده، سریعاً به بیمه‌گر و بانک/مؤسسه اعتباری اطلاع دهد.

ماده ۱۷- در صورتی‌که به تشخیص بانک/مؤسسه اعتباری، متقاضی و یا وثیقه‌گذار/‌گذاران و یا ضامن/ضامنین از مفاد این قرارداد تخلف نمایند، بانک/مؤسسه اعتباری می‌تواند نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هریک از اشخاص یادشده اقدام نماید.

ماده ۱۸- وثیقه‌گذار/گذاران، ضمن اعلام و اقرار به این که تا کنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچ‌گونه معامله‌ای انجام نداده‌اند، متعهد و ملتزم گردیدند که:

۱۸-۱- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نمایند.

۱۸-۲- بدون موافقت بانک/مؤسسه اعتباری در مورد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای مورد وثیقه باشد خودداری نمایند.

۱۸-۳- در صورتی‌که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات، تأسیسات و تجهیزات فعلی، مستحدثات و تأسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود، جزء مورد وثیقه خواهد بود.

۱۸-۴- در صورتی‌که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از مورد وثیقه در معرض اجرای طرح‌های مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد، بانک/مؤسسه اعتباری، قائم‌مقام و وکیل بلاعزل و یا وصی بعد از فوت وثیقه‌گذار/گذاران است که تمامی تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربوط، وجوهی را که از طرف مؤسسه ذی‌‌ربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه پرداخت خواهد شد، به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند و پس از احتساب و کسر هزینه‌های متعلقه، مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه، وصول نماید. هرگاه بهای ملک، در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد، بانک/مؤسسه اعتباری حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه‌های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتی‌که وجوه وصول شده و یا مورد وثیقه موضوع این بند، تکافوی مطالبات بانک/مؤسسه اعتباری را ننماید، متقاضی متعهد گردید کلیه بدهی‌های خود را بنا به تشخیص بانک/مؤسسه اعتباری، فوراً بپردازد.

۱۸-۵- هرگونه نقل و انتقال قبلی نسبت به منافع مورد وثیقه (ولو این‌که ضمن سند عادی باشد) را کتباً به اطلاع بانک/مؤسسه اعتباری رسانده و نیز قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان، از بانک/مؤسسه اعتباری تأییدیه اخذ نمایند.

۱۸-۶- در صورتی‌که مورد وثیقه به تملک بانک/مؤسسه اعتباری درآید، محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک/مؤسسه اعتباری نمایند. در غیر این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی، بانک/مؤسسه اعتباری می‌تواند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک، مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید.

ماده ۱۹- کلیه وکالت‌های تفویضی به بانک/مؤسسه اعتباری موضوع مواد ۱۲، ۱۶ ، ۱۸ (بند ۱۸-۴) و ۲۲ قرارداد حاضر، ضمن عقد خارج لازم برای طرفین معین است و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل می‌باشد.

ماده ۲۰- متقاضی و وثیقه‌گذار/گذاران قبول نمودند در صورتی‌که بانک/مؤسسه اعتباری، حسب ضوابط و مقررات مربوط ازجمله مقررات بانک مرکزی، مطالبات این قرارداد را به اشخاص حقوقی دیگر منتقل کند، تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه، باقی باشد.

ماده ۲۱- کلیه هزینه‌های مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق‌الثبت و حق‌التحریر، بدون حق رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری، کلاً به عهده متقاضی است.

ماده ۲۲- متقاضی و ضامن/ضامنین قبول نمودند بانک/مؤسسه اعتباری می‌تواند هرگونه داده و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

ماده ۲۳- این قرارداد بر اساس توافق طرفین و بر طبق ماده (۱۵) «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» و اصلاحات و الحاقات قانونی آن و ماده (۷) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها» در حکم سند رسمی و لاز‌م‌الاجرا بوده و تابع مفاد «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا» می‌باشد و تمامی امضاکنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچ‌گونه اختلافی ندارند و متقاضی، ضامن/ضامنین و وثیقه‌گذار/گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک/مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات متقاضی در هر مرحله از عملیات اجرایی، از خود سلب و اسقاط نمودند.

ماده ۲۴- مفاد این قرارداد نافی حق اعتراض مشتری در مراجع ذی‌صلاح نمی‌باشد.

 

این قرارداد در ۲۴ ماده و ۹ تبصره و در ……………… نسخه تنظیم و به رؤیت کامل بانک/مؤسسه اعتباری، متقاضی، ضامن/ضامنین و وثیقه‌گذار/گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن، به امضای تمامی صفحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هریک از آنها تسلیم گردید.

محل امضا و مهر بانک/مؤسسه اعتباری                    محل امضا/ مهر متقاضی                               محل امضا/مهر ضامنین/وثیقه‌گذاران

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.