قرار  رد دادخواست

الف)توسط مدیر دفتر شعبه

علت:

۱-وجود نقایص در دادخواست ؛ عدم‌ ابطال و الصاق تمبر و تادیه هزینه دادرسی

۲-عدم رعایت مندرجات ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی

مدیر دفتر شعبه یا در غیاب مشارالیه جانشین او ظرف  روز از تاریخ رسید دادخواست قرار رد دادخواست بطور کتبی و مفصل به خواهان ابلاغ کرده و از تاریخ ابلاغ، خواهان مهلت ۱۰ روزه رفع نقص دارد و میتواند به همان دادگاه اعتراض کند.

رای دادگاه در این خصوص (رد دادخواست یا پذیرش آن) قطعی است.

ب)قرار رد دادخواست توسط دادگاه:

هر دادخواستی که مندرجات بند (۲-۳-۴-۵-۶) ماده ۳۴۱ و مواد ۳۴۲و ۳۴۳ق.آ.د.م در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد.

اگر دادخواستی مشمول مفاد یکی از مواد ۱۰۹، ۱۴۷، ۳۰۶، ۳۳۹، ۳۸۳، ۳۸۴، ۴۹۲، ق.آ.د.م و تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون موسوم به قانون احیاء دادسراها مصوب سال ۱۳۸۱شود دادگاه قرار رد دادخواست صادر میکند.

ماده ۱۰۹:
ندادن تامین در مدت مقرر توسط خواهان ؛ به در خواست خوانده؛ قرار رد دادخواست

ماده ۱۴۷:
در صورتی که مدت مقرر برای دادن تامین توسط خوهان ، منقضی گردد: ۱-اگر در مرحله نخستین باشد به تقاضای خوانده قرار رد دادخواست، اگر در مرحله تجدید نظر باشد به تقاضای تجدید نظر خوانده قرار رد دادخواست صادر میشود.

ماده۳۰۶:
عدم اقدام به دادخواست واخواهی نسبت به حکم صادره در مهلت مقرر بدون عذر موجه (موارد مذکور همین ماده ؛ قرار رد دادخواست

ماده ۳۳۹:
در صورتی که دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت داده شود و یا در مورد قانونی رفع نقص نگردد، قرار رد دادخواست

ماده۳۸۳:
عدم رعایت موارد مذکور در مواد (۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲) در مورد تقدیم دادخواست و یا پرداخت نکردن هزینه دادرسی آن، قرار رد دادخواست

ماده ۳۸۷:
در مورد قرار رد دادخواست فرجامی

ماده ۴۹۲:
دادن دادخواست ابطال رای داور در خارج از موعد مقرر، قرار رد دادخواست