قوانین معتبر و اصلی در امور پولی و بانكی

لیست قوانینی که به هر نحو میتوانند در طرح مطالعاتی مورد بازخوانی و یا استناد قرار گیرند:

الف.قوانین معتبر و اصلی در امور پولی و بانکی

۱- ‌قانون پولی و بانکی
– ‌قانون پولی و بانکی کشور(مصوب ۱۳۵۱)
– ‌قانون طرز استفاده از تبصره ۲٫ ماده ۱۲٫ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۴
– ‌آیین‌نامه طرز اداره بانک و نحوه الغاء اجازه تأسیس بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور ‌مصوب ۱۳۵۱٫۱۱٫۱ کمیسیون دارایی مجلسین در اجرای ماده ۴۰ قانون پولی و بانکی کشور
– ‌اصلاح تبصره ماده ۸ آیین‌نامه طرز اداره بانک و نحوه الغای اجازه تأسیس بانک …
– ‌الحاق تبصره ۲ ذیل بند ب ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور
– ‌قانون اصلاح بندهای (ج) و (‌د) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور
– لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشو(مصوب ۱۳۵۸)
– «قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها » مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (۵/۱۰/۶۸)
– و …

۲- قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)
‌- قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸ شهریور ۱۳۶۲
– آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) تحت عنوان آیین‌نامه تجهیز منابع پولی مصوب ۲۷ آذر ۱۳۶۲
‌- آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۶۲
‌- آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا
‌- قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن
‌- اصلاح آیین‌نامه‌های فصول چهارم و پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره)
‌- قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا ) مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۷۶
– قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب بانرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)
۳- قوانین مربوط به موسسات غیر بانکی
– مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه فعالیت صندوق های قرض الحسنه
– مقررات ناظر بر تاسیس و شیوه فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی
– ‌قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز
– دستورالعمل ناظر بر چگونگی ارتباط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با شرکت‌های ساماندهی وصول مطالبات معوق ، مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷
– آیین نامه الزام استقرار نظام کنترل های داخلی در بانکها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی
۴- قوانین مربوط به ملی شدن بانکها
– ‌قانون ملی شدن بانکها ‌مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۵۸
– لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۲ آبان ۱۳۵۸
– لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اداره امور بانکها
۵- قوانین مربوط به بازار غیرمتشکل پولی
– آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و اصلاحیه آن
– آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده(۱) و بند (ج) تبصره (۲) ماده(۲) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ـ مصوب۱۳۸۳
۶- قانون مربوط به بانکهای غیر دولتی
– ‌قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی
۷- قوانین مربوط به اصل ۴۴
– قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
– سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی

ب – قوانینی که ردیف الف از آنها متاثر می باشند

۱- سیاستهای کلی و برنامه ‌های نظام
-سیاستهای‌ کلی‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه و قانون آن ( مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۸)
– سیاستهای‌ کلی نظام در بخش‌ مشارکت‌ اجتماعی.(مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۷۹)
-سیاستهای کلی نظام در بخش امنیت ملی در پنج حوزه (داخلی، خارجی، دفاعی، فرهنگی و اقتصادی).
– چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی. ( مصوب۲۶/۷/۱۳۸۲)
– سیاستهای کلی نظام در برنامه چهارم توسعه و قانون آن. (مصوب ۱۰/۸/۱۳۸۲)
– آئین‌نامه های مربوط به قواعد پولی در قانون برنامه چهارم از جمله ؛ قانون انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده واحده- در اجراء بند(ح) ماده(۱۰) قانون برنامه چهارم مصوب (۱۰/۵/۱۳۸۶)
– سیاستهای کلی نظام در خصوص تشویق سرمایه گذاری.(مصوب ۰۸/۹/۱۳۸۲)
– سیاستهای کلی نظام در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ( مصوب ۲۱/۹/۱۳۸۳)
– سیاستهای کلی نظام در بخش مالی.(مصوب ۱۲/۲/۱۳۸۳)
-سیاست های کلی بند « ج» اصل چهل و چهار قانون اساسی ( مصوب ۱۲/۴/۱۳۸۵)
– سیاست های کلی نظام درخصوص مبارزه با مواد مخدر ( مصوب۱۲/۷/۱۳۸۵)
– سیاست‌های کلی پدافندغیرعامل کشور (۳۱/۶/۱۳۸۶)
-مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغ مقام معظم رهبری (۲۰/۶/۱۳۸۴)
۲- قوانین مربوط به پولشویی
– قانون مبارزه با پولشویی
– مقررات پیشگیری از پول شویی در موسسات مالی
۳- قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و لایحه اصلاحی آن (مصوب ۱۳۴۷)
۴- قانون تعاون مصوب ۱۳۷۰ (بخش شرکتهای تعاونی)
۵- قوانین مربوط به مناطق آزاد
– عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
– ‌آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
– ‌اصلاح آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
– ‌اصلاح ماده ۳ آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
– قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲
– قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۸/۱۳۷۵
– ‌آیین‌نامه فراهم‌نمودن تسهیلات لازم جهت سرمایه‌گذاری در ایجاد واحدهای صنعتی(مصوبه شورای عالی اداری-۱۳۷۲)
۶- قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی
– ‌قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
– ‌آیین نامه سرمایه گذاریهای ایران در خارج از کشور
– اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
– اصلاح ماده (۳۵) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
– ‌ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی
– ‌قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاریهای خارجی ایران
۷-قوانین مربوط به تنظیم مقررات مالی دولت
‌-قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰
-قانون اصلاح ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰
-مواردی چون استفساریه ماده (۱۰۳) ‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

۳- قوانین تاریخی بانکی
۱- قوانین مادر پولی و بانکی
– قانون بانکداری مصوب ۵ تیر ۱۳۳۴
– قانون اعطاء اختیار به کمیسیون های مشترک دارایی و دادگستری مجلسین جهت تصویب لایحه بانکی و پولی کشور و اساسنامه بانک ملی ایران، مصوب ۲۳ اسفند ماه ۱۳۳۸
– قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۷ خرداد ۳۹ ۱۳
۲- قوانین مربوط به بانک رهنی
-‌قانون تأسیس بانک رهنی ایران ‌مصوب ۲۵ دی ۱۳۱۷
-‌قانون اضافه اعتبار جهت افزایش سرمایه بانک رهنی ایران مصوب ۱۳۴۲
-‌قانون افزایش سرمایه بانک رهنی ایران ،‌ ‌مصوب ۱۳۵۱٫۲٫۱۸
-‌قانون افزایش سرمایه بانک رهنی ایران ‌مصوب ۱۳۵۷٫۹٫۲۹