لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهكاران بانكها

‌مصوب ۵۹٫۲٫۲۰
‌ماده واحده – به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از‌طرف بانکها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای‌عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد.

Read more:
دریافت خسارت از صندوق تأمین خسارتهای بدنی

صندوق تأمین خسارات بدنی به استناد ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث وبه منظور حمایت از زیان دیده گان...

Close