معافیت از مالیات بر اجاره در اجاره بشرط تملیک

شماره: ۷۶۸۰/۵۲۴۳/۲۱۱
تاریخ :۲۳/۰۹/۱۳۸۲
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

نظربه اینکه درخصوص تسری تسهیلات مقرر در بند الف ماده ۱۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن ، به قراردادهای اجاره بشرط تملیک و نیز بانکهای عامل (پرداخت کننده تسهیلات ) سوالاتی از طرف ادارات امور مالیاتی و اشخاص غیر مطرح می شود ، لذا برای رفع ابهام و روشن نمودن موضوع یادآور می گردد:
۱- چون قراردادهای اجاره به شرط تملیک در زمره تسهیلات بانکی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا محسوب می شوند و در نتیجه ، واحد مسکونی موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک پس از پایان قرارداد و پرداخت آخرین قسط به مشتری واگذار می گردد. بنابراین تسهیلات لیک نیز در صورت وجود سایر شرایط مقرر در آیین نامه مورد اشاره ، مشمول معافیت مقرر در قانون یادشده خواهد بود.
۲- از آنجایی که طبق مقررات ماده (۳) آیین نامه اجرایی مورد نظر ، بانکهابه صورت عام مورد حکم قرار گرفته اند ، لذا تسهیلات مزبور با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی مورد بحث ، شامل وام دریافتی از کلیه بانکهای خصوصی که با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند نیز خواهد بود لازم به ذکر است مقررات مزبور قابل تسری به وام دریافتی از سایر ادارات ، سازمانها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی نخواهد بود.

عیسی شهسوار خجسته