‌لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اداره امور بانكها

‌مصوب ۵۸٫۹٫۲۸

‌ماده ۱ – بانک ملی ایران و همچنین کلیه بانکهایی که به موجب قوانین خاص به وجود آمده‌اند به استثنای بانک مرکزی ایران مشمول لایحه قانونی‌اداره امور بانکها مصوب ۵۸٫۷٫۳ شورای انقلاب اسلامی می‌باشند.
‌ماده ۲ – بانکهای استان دارای مجمع عمومی متشکل از مسئولین دولتی و مردمی خواهد بود. مجمع مذکور مستقل از مجمع عمومی بانکها‌تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید. وظایف مجمع عمومی بانکهای استان در اساسنامه هر بانک ذکر خواهد شد.
‌ماده ۳ – شورای عالی بانکها می‌تواند کلاً و بعضاً وظایف و اختیارات خود را به هیأت مدیره بانکهای استان تفویض نماید.
‌ماده ۴ – شورای عالی بانکها دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که جزو سازمان بانک مرکزی ایران می‌باشد. رییس و اعضای دبیرخانه را رییس شورای‌عالی بانکها تعیین خواهد نمود.

مربوط : لایحه قانونی اداره امور بانک ها