‌‌اصلاح آيين‌نامه‌های فصول چهارم و پنجم قانون عمليات بانكی بدون ربا

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴٫۱۲٫۲۵ با توجه به نامه شماره ۶۴٫۷۴۲۶ مورخ ۶۴٫۱۱٫۱۳ ریاست جمهوری تصویب نمودند:
۱ – در ماده ۳ آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۵۲۶ مورخ ۱۳۶۲٫۱۲٫۲۷ هیأت وزیران عبارت”‌شورای پول و اعتبار” به عبارت “‌وزیر امور اقتصادی و دارایی” اصلاح شود.
۲ – ماده ۶ آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۵۲۸ مورخ ۱۳۶۲٫۱۲٫۲۷ هیأت وزیران به ترتیب زیر‌اصلاح شود:
– عبارت “‌شورای پول و اعتبار” در ماده ۶ به عبارت “‌وزیر امور اقتصادی و دارایی” تغییر یابد.
– عبارت “‌بانک مرکزی” در تبصره ماده ۶ به عبارت “‌وزارت امور اقتصادی و دارایی” اصلاح شود.

مربوط :

آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا

‌آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا