‌آيين‌نامه فصل چهارم قانون عمليات بانكی بدون ربا


‌آيين‌نامه فصل چهارم قانون عمليات بانكي بدون ربا “‌بهره”

بانكي و پولي – سازمانهاي دولتي

وزارت امور اقتصادي و دارايي (‌بانك مركزي)
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1362.12.17 براساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، آيين‌نامه فصل چهارم قانون عمليات بانكي بدون ربا (‌بهره)‌مصوب 1362.6.8 مجلس شوراي اسلامي را به شرح زير تصويب نمودند.
[z]‌آيين‌نامه فصل چهارم قانون عمليات بانكي بدون ربا “‌بهره”
‌ماده 1 ـ بانك مركزي براساس كلي اقتصادي و اولويت‌هاي تعيين شده و همچنين با درنظر گرفتن وضع پولي كشور خطوط كلي سياست اعتباري و سياست‌اعطاي تسهيلات بانكي براي دوره هر برنامه، اعم از پنج ساله و يا درازمدت را با توجه به آثار اقتصادي آن، تنظيم مي‌نمايد تا پس از تأييد شوراي پول و اعتبار‌ضمن لوايح برنامه‌هاي عمراني مربوط جهت تصويب مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.
‌ماده 2 – بانك مركزي، حداكثر تا پايان آبان ماه هر سال براساس سياست‌ها و اولويت‌هاي موضوع ماده 1 اين آيين‌نامه، سياست كلي اعتباري و همچنين سياست‌اعطاي تسهيلات بانكي كوتاه‌مدت (‌يك ساله) براي سال بعد را با تأييد شوراي پول و اعتبار براي پيشنهاد جهت تصويب هيأت وزيران به مجمع عمومي بانك‌مركزي ارسال خواهد داشت.
‌ماده 3 ـ در حسن اجراي سياست پولي و اعتباري و حفظ ارزش پول، بانك مركزي مي‌تواند علاوه بر بكار گرفتن ابزار سياست پولي موضوع قانون پولي و بانكي،‌در حدي كه مغاير مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا نباشد، با تصويب شوراي پول و اعتبار، با استفاده از ابزار ذيل، در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند.
1 ـ تعيين رشته‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري و مشاركت با توجه به سياست‌هاي اقتصادي مصوب هيأت وزيران.
2 ـ تعيين حداقل نرخ سود (‌بازده) احتمالي براي انتخاب طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و يا مشاركت و همچنين تعيين حداقل و با عنداللزوم حداكثر نرخ سود مورد‌انتظار و يا نرخ بازده احتمالي براي ساير انواع تسهيلات اعطايي بانكي.
3 ـ تعيين حداقل و يا حداكثر نسبت سهم سود بانك‌ها در عمليات مضاربه و مشاركت.
4 ـ حداقل و يا حداكثرهاي مقرر در بندهاي 2 و 3 ممكن است در رشته‌هاي مختلف متفاوت باشد.
5 ـ تعيين حداقل و يا حداكثر ميزان تسهيلات اعطايي بانك‌ها از محل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و يا منابع بانك براي هر يك از رشته‌هاي فعاليت و عنداللزوم‌براي هر يك از امور موضوع ماده 9 آيين‌نامه تجهيز منابع پولي (‌ موضوع تصويب‌نامه شماره 81962 مورخ 62.10.12) براي كليه بانك‌ها و يا هر يك از آنها،‌تعيين حدود مذكور، حداقل سالي يك مرتبه به نحوي صورت خواهد گرفت كه اجراي سياست‌هاي موضوع مواد 1 و 2 اين آيين‌نامه تسهيل گردد.
6 ـ تعيين حداكثر هر يك از انواع و يا مجموع تسهيلات اعطايي به هر شخص اعم از حقيقي و يا حقوقي توسط يك يا چند بانك.
7 ـ تعيين حداقل و يا حداكثر ميزان انواع حق‌الوكاله بكارگيري سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، حق‌الوكاله مذكور مي‌تواند شامل هزينه‌هاي اداري بانك‌ها براي تجهيز و‌اداره سپرده‌هاي موصوف نيز بشود. در هر صورت مبلغ ديگري تحت هيچ عنوان توسط بانك‌ها از صاحبان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري اخذ نخواهد شد.
8 ـ ضوابط تعيين ميزان حداقل و يا حداكثر كارمزد انواع خدمات بانكي با توجه به ميزان كار انجام شده براي اينگونه خدمات در هر صورت ميزان حداكثر كار‌ممد مزبور از هزينه كار انجام شده براي اين قبيل خدمات تجاوز نخواهد كرد.
9 ـ تعيين نوع، ميزان، حداقل و يا حداكثر امتيازات موضوع ماده 6 قانون و تعيين ضوابط تبليغات بانكي در اين مورد.
‌ماده 4 ـ بانك مركزي در رابط با اعطاي تسهيلات بانكي با شركت‌هاي دولتي (‌كه سهام آنها صددرصد متعلق به دولت نيست) منحصراً مي‌تواند براساس مقررات‌قانون عمليات بانكي بدون ربا و اين آيين‌نامه مبادرت به عمليات بانكي بنمايد.

 

مربوط : ‌‌اصلاح آيين‌نامه‌هاي فصول چهارم و پنجم قانون عمليات بانكي بدون ربا

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 1 =