آیین نامه استخدام پیمانی


موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوری

تصویبنامه شماره 52282/ت664 مورخ 15/6/1368و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره 29981/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/5/1381 بنا به پیشنهاد شماره 92053/101 مورخ 22/5/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور اصلاح آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوری و تصویبنامه شماره 52282/ت664 مورخ 5/6/1368 و اصلاحات بعدی آن را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام كشوری و دستگاههایی كه از این آیین نامه استفاده می نمایند و در این آیین نامه ” دستگاه “ نامیده می شوند. نیازهای استخدامی خود را از محل مجوزهای استخدامی برای تصدی پستهای موقت (موضوع تبصره ماده 8 قانون استخدام كشوری) و ثابت . به موجب قراردادی كه طبق مقررات این آیین نامه بین دستگاه و داوطلبان خدمت پیمانی منعقد می شود, تأمین می نمایند.
تبصره – انعقاد قرارداد با مستخدمین پیمانی طبق نمونه ای كه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ابلاغ می گردد صورت می گیرد.
ماده 2- مستخدمین موسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام كشوری كه براساس تبصرع ماده 5 قانون مذكور به پست ثابت سازمانی تخصصی در دستگاههای مشمول این آیین نامه منصوب می شوند درمدت مأموریت تابع مقررات این آیین نامه خواهند بود.
ماده 3- مدت قرارداد استخدام پیمانی بنا به تشخیص دستگاه ذیربط یكسال تا سه سال می باشد و تمدید آن تا زمان بازنشستگی در صورت وجود اعتبار و رضایت از خدمات مستخدم و طی دوره آموزشی مربوط برای ارتقای سطوح علمی و توانمندی و جلب رضایت مدیران ذیربط و ارباب رجوع بلامانع خواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 4- افرادی كه در مشاغل كارگری موضوع تبصره ماده 4 قانون استخدام كشوری به خدمت پذیرفته می شوند تابع مقررات قانون كار می باشند و از شمول این آیین نامه مستثنی خواهند بود.
ماده 5- استخدام مستخدمین بازنشسته و بازخرید شده دولت در دستگاههای مشمول این آیین نامه به عنوان مستخدم پیمانی ممنوع است .
ماده 6- فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یك از طرفین قرارداد با یكماه اعلام قبلی امكانپذیر خواهد بود مگر آنكه در قرارداد مدت كمتری تعیین شده باشد .
ماده 7- داوطلبان استخدام پیمانی باید علاوه بر شرایط اختصاصی تصدی شغل موردنظر دارای شرایط زیر نیز باشند:
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران و متدین به یكی از ادیان رسمی كشور و اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران .
ب – انجام خدمت وظیفه یا معافیت قانونی درصورت مشمول بودن .
ج – عدم اعتیاد به مواد مخدر .
د – نداشتن محكومیت جزایی موثر .
هـ – صحت مزاج و توانایی انجام كار .
و – داشتن حداقل 18 سال تمام
ماده8 – استخدام به صورت پیمانی از طریق امتحان یا مسابقه و گزینش برطبق ضوابط ومقررات مورد عمل در مورد استخدام رسمی صورت خواهد پذیرفت .
تبصره 1- كلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی درمورد مستخدمین پیمانی نیز ملاك عمل می باشد, موارد استثناء در اعمال مقررات و ضوابط فوق با تصویب شورای امور اداری و استخدامی كشور امكانپذیر است
تبصره 2- صدور حكم استخدام پیمانی قبل از طی تمام یا بخشی از مراحل گزینش برای قرارداد به مدت یك سال بلامانع است , ولی تمدید قرارداد برای سنوات بعدی موكول به تأئید هیأت یا هسته گزینش ذیربط می باشد.
ماده 9- شرایط احراز مشاغل مورد تصدی مستخدمین پیمانی , مدرك تحصیلی است كه در طرحهای طبقه بندی مشاغل مستخدمین رسمی (بدون داشتن سابقه تجربی ) برای تخصیص به اولین طبقه رشته شغلی موردنظر ضروری باشد.
ماده 10- حقوق و مزایای كلیه مستخدمان پیمانی دستگاههای دولتی از تاریخ 1/1/1378 مانند كاركنان رسمی مشابه و به استناد قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مقررات آن تعیین می شود.
تبصره -1 در صورتی كه شرایط بازار كار اقتضاء نماید برای استخدام پیمانی برخی افراد با تخصص های ویژه و با مدرك لیسانس , فوق لیسانس و دكترای تخصصی ,‌علاوه بر حقوق و فوق العاده های موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت وجهی تحت عنوان فوق العاده مخصوص پرداخت می شود. میزان فوق العاده یادشده با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب شورایی مركب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا نمایندگان تام الاختیار آنان تعیین خواهد شد .
تبصره 2- به منظور جذب و نگهداری و تشویق كاركنان برجسته و فعال پرداخت فوق العاده موضوع تبصره (1) این ماده بنا به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه , تا چهل درصد(40%) , براساس نتایج ارزیابی عملكرد مستخدمین پیمانی كه میزان آن در قرارداد پیمانی تعیین می گردد بلامانع است .
تبصره 3- مجموع حقوق و مزایا و فوق العاده مخصوص پرداختی به اینگونه كاركنان از میزان مقرر در ماده (11) قانون نظام هماهنگ پرداخت تجاوز نخواهد كرد .
ماده 11- مستخدمین پیمانی از نظر بیمه و بازنشستگی و نظایر آن مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشند و سوابق خدمتی اینگونه مستخدمین در دستگاههای دولتی و غیردولتی از نظر بیمه و بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط جزو سوابق مورد قبول محسوب می گردد .دستگاههای مشمول این آیین نامه مكلف هستند حق بیمه مقرر را از دریافتی مستخدم كسر و با اضافه نمودن سهم كارفرما طبق مقررات مربوط , به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.
ماده 12- مستخدمین پیمانی سالی یكماه حق استفاده از مرخصی استحقاقی به نسبت مدت خدمت با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط را خواهند داشت .
تبصره 1- استفاده از مرخصی استحقاقی با تقاضای مستخدم و موافقت رئیس مربوط می باشد . تعطیلات واقع در بین دو مرخصی استحقاقی جزء مرخصی استحقاقی منظور خواهدشد.
تبصره 2- حق استفاده از مرخصی مربوط به هر ماه برای ماههای بعد محفوظ است ولی مستخدمی نمی تواند در هر سال بیش از پانزده روز مرخصی استحقاقی خود را ذخیره نماید و هرگاه از بقیه مرخصی مذكور استفاده ننماید مدت زائد بر پانزده روز ذخیره نخواهد شد.
تبصره 3- دستگاهها مكلف هستند به مستخدمین پیمانی به هنگام خاتمه قرارداد (درصورت عدم تمدید) به ازاء‌هر سال سابقه خدمت قابل قبول علاوه بر حقوق و فوق العاده مربوط به مرخصی استحقاقی ذخیره شده , یكماه آخرین حقوق ومزایا پرداخت نمایند. تبصره 4- برای دستگاههایی كه دو روز در هفته تعطیل می باشند ( پنجشنبه و جمعه ) مدت فوق الذكر 24 روز تعیین می گردد.
ماده 13- مستخدمین پیمانی می توانند در صورت نیاز با موافقت دستگاه استخدام كننده هر سال یكماه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. مدت مرخصی بدون حقوق جزو سوابق خدمت و تجربه منظور نمی گردد.
ماده 14- مستخدمین پیمانی در صورت ابتلاء به بیماریهایی كه مانع از انجام كار آنان باشد و نیز زنان باردار از حمایتهای مقرر در قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند كرد .
تبصره 1- این قبیل مستخدمین موظفند ضمن آگاه نمودن دستگاه ذیربط از علت عدم حضور خویش در محل خدمت , مدارك مربوط به بیماری كه به تأیید مراجع قانونی مذكور در قانون تأمین اجتماعی رسیده باشد را نیز در پایان ایام بیماری ارائه نمایند.
تبصره 2- حقوق و فوق العاده های مستخدمین پیمانی كه عدم اشتغال آنان به سبب بیماری باشد و در بیمارستان بستری نشوند تا سه روز توسط دستگاه مربوطه پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بیماری وحداكثر تا پایان قرارداد مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود .
ماده 15- در صورتیكه مستخدم پیمانی مدت هفت روز بدون اطلاع و یا بدون عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود دستگاه دولتی می تواند قرارداد استخدام را بدون رعایت یك ماه مهلت مقرر در ماده 6 از تاریخ ترك خدمت فسخ نماید و وجوه مربوط به تبصره های (1) و (2) ماده (12) و مرخصی ذخیره شده موضوع تبصره (2) ماده (14) به وی تعلق نخواهد گرفت .
ماده 16- هرگاه مستخدم پیمانی درحین انجام وظیفه ناقص یا از كارافتاده شود یا به سبب انجام وظیفه و در حین آن فوت شود مستخدم یا بازماندگان وی طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی از مستمری از كارافتادگی یا بازنشستگی و یا مستمری بازماندگان استفاده خواهندنمود.
ماده -17مستخدمین پیمانی كه به سبب حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و یا به سبب شركت یا همكاری در عملیات نظامی جهت دفاع از تمامیت و استقلال كشور جمهوری اسلامی ایران معلول و یا از كارافتاده شناخته می شوند و یا به درجه رفیع شهادت نایل می گردند از لحاظ برقراری مستمری از كارافتادگی یا مستمری بازماندگان مشمول قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی كه به علت همكاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می شوند مصوب 18/11/1360 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن خواهندبود.
ماده 18- اوقات كار و تعطیل مستخدمین پیمانی به همان ترتیبی است كه برای مستخدمین رسمی وزارتخانه یا موسسه دولتی طرف قرارداد مقرر می باشد ولی هرگاه در قرارداد استخدام به مقتضای نوع كار به ترتیب دیگری توافق شده باشد مطابق آن توافق عمل خواهد شد و در هر حال ساعات كار مستخدمین پیمانی از حداقل ساعات كار قانونی مقرر كمتر نخواهد بود.
ماده 19- هرگاه مستخدم پیمانی بخواهد در غیرساعات كار در موسسات دیگری مشغول كار شود باید قبلاً به وزارتخانه یا موسسه دولتی محل كار خود اطلاع دهد.
تبصره – اشتغال مستخدم پیمانی در سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نیز موسسات غیردولتی كه طرف معامله با دستگاه دولتی متبوع مستخدم قرار دارند ممنوع است .
ماده 20- تغییر شغل مستخدم پیمانی با اصلاح قرارداد منعقده و رعایت مقررات مربوط بلامانع است .
ماده 21- انتقال و مأموریت مستخدمین پیمانی ( مشروط به پرداخت حقوق و مزایا توسط دستگاه مأمور گیرنده ) در طی مدت قرارداد به سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نیز اعزام آنان برای طی دوره های آموزشی یا كارآموزی كوتاه مدت (حداكثر شش ماه ) مربوط به شغل ارجاعی در داخل و خارج از كشور با رعایت مقررات مربوط بلامانع است .
ماده 22- وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام كشوری مكلفند رونوشتی از قرارداد استخدامی مستخدمین پیمانی را دربدو استخدام و درصورت تمدید, رونوشتی از قرارداد تمدیدی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ارسال دارند.
ماده 23- مفاد قرارداد مستخدمین پیمانی كه به موجب مقررات قبلی به خدمت اشتغال دارند تا خاتمه مدت یا فسخ آن از لحاظ پرداخت وجوه تعیین شده درقرارداد به قوت خود باقی است ولی تمدید یا انعقاد قرارداد جدید از هرلحاظ تابع مفاد این آیین نامه خواهد بود.
ماده 24- استخدام پیمانی كاركنانی كه در اجرای مقررات پاكسازی و بازسازی یا قانون رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر قوانین و مقررات انضباطی مشابه به انفصال دائم محكوم گردیده اند مجاز نمی باشد.
تبصره – استخدام پیمانی كسانی كه به موجب مقررات مذكور در این ماده به مجازات اخراج محكوم شده یا بشوند در همان دستگاه دولتی ممنوع است و در صورتیكه حكم اخراج صرفاً به دلیل ترك خدمت و یا غیبت صادر شده باشد استخدام پیمانی فرد موردنظر به تشخیص بالاترین مقام دستگاه بدون احتساب سابقه خدمت قبلی , بلامانع است .
ماده-25 رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین پیمانی و تعیین مجازات آنان مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن می باشد.
ماده 26- تبدیل وضع مستخدمین رسمی به پیمانی با درخواست كتبی آنان و موافقت دستگاه ذیربط امكانپذیر خواهد بود كه در اینصورت با درخواست بازخرید خدمت مستخدمین رسمی و پرداخت وجوه مربوط به حق بیمه مربوط به سالهای خدمت دولتی توسط مستخدمین به سازمان تأمین اجتماعی براساس مقررات این آیین نامه به صورت پیمانی ادامه خدمت خواهند داد .
ماده 27- هرگونه تغییری در این آیین نامه منوط به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و در صورت ضرورت دستورالعملهای لازم جهت اجرای این آیین نامه توسط سازمان مذكور تهیه و ابلاغ می گردد.
ماده- 28 مستخدمین پیمانی تا زمان بازنشستگی مشمول مفاد مقررات این آیین نامه و اصلاحات بعدی آن خواهند بود و تبدیل وضع آنان موجه نمی باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 − پنج =