‌لایحه قانونی اداره امور بانكها


‌مصوب 1358.7.2
‌ماده 1 – در اجرای قانون ملی شدن بانكها و مؤسسات اعتباری از تاریخ تصویب این قانون كلیه بانكها كشور اعم از بانكهای تخصصی و تجاری و‌بانكهای دولتی سابق و ملی شده بعدی طبق این مقررات اداره خواهد شد.
‌ماده 2 – اركان بانكها عبارتند از:
2 – 1 مجمع عمومی بانكها
2 – 2 شورای عالی بانكها
2 – 3 هیأت مدیره هر بانك
2 – 4 مدیر عامل هر بانك
2 – 5 بازرسان قانونی هر بانك
‌قسمت اول – مجمع عمومی بانكها
‌ماده 3 – مجمع عمومی بانكها از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن وزیر بازرگانی معادن،، وزیر كشاورزی و عمران روستایی، وزیر‌مسكن و شهرسازی، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه تشكیل می‌شود.
‌ریاست مجمع بانكها با وزیر امور اقتصادی و دارائی است و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است.
‌ماده 4 – مجمع عمومی بانكها به دو صورت تشكیل می‌شود.
4 – 1 مجمع عمومی عادی
4 – 2 مجمع عمومی فوق‌العاده
‌ماده 5 – مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده بانكها به دعوت وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب وی به دعوت وزیر بازرگانی تشكیل می‌شود.
‌ماده 6 – وظایف مجمع عمومی عادی
6 – 1 استماع گزارش سالانه هر بانك و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و دیون و صورتحساب دوره‌عمل سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه آن
6 – 2 رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اندوخته هر یك از بانكها و تصویب سود ویژه
6 – 3 انتخاب اعضای هیأت مدیره بانكها بنا به پیشنهاد شورای عالی بانكها
6 – 4 انتخاب مدیران عامل بانكهای تخصصی به پیشنهاد وزیر مربوط و انتخاب مدیران عامل بانكهای تجاری به پیشنهاد وزیر بازرگانی با نظر‌مشورتی شورای عالی بانكها.
6 – 5 احكام مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانكها به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد
6 – 6 انتخاب بازرسان قانونی هر یك از بانكها
6 – 7 تصویب اساسنامه هر یك از بانكها
6 – 8 تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی، مالی، اداری و معاملاتی
6 – 9 اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانكی كه از طرف شورای عالی بانكها به مجمع عمومی پیشنهاد می‌شود.
‌ماده 7 – جلسات مجمع عمومی عادی بانكها حداقل سالی یك مرتبه تا پایان تیر ماه هر سال تشكیل خواهد شد.
‌ماده 8 – برای مذاكره و اخذ تصمیم در جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده بانكها حضور 5 نفر از اعضاء ضروری خواهد بود و مصوبات‌مجمع حداقل با رأی موافق چهار نفر معتبر می‌باشد.
‌ماده 9 – وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده هر گونه تغییر در مواد اساسنامه هر یك از بانكها، كاهش یا افزایش سرمایه هر یك از آنها، تأسیس،‌انحلال یا ادغام آنها منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده بانكها خواهد بود.
‌قسمت دوم – شورای عالی بانكها
‌ماده 10 – شورای عالی بانكها از 8 نفر عضو به شرح زیر تشكیل می‌شود:
1 – رییس كل بانك مركزی ایران
2 – مدیر كل بانك ملی ایران
3 – نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی
4 – نماینده وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه
5 – نماینده وزارت مسكن و شهرسازی
6 – نماینده وزارت كشاورزی و عمران روستای
7 – نماینده وزارت بازرگانی
8 – نماینده وزارت صنایع و معادن
‌در انتخاب نمایندگان فوق جنبه‌های صلاحیت و تخصص در امور اقتصادی و بانكی و مدیریت باید رعایت شود.
‌تبصره 1 – ریاست شورای عالی بانكها با رییس كل بانك مركزی ایران خواهد بود.
‌تبصره 2 – مدت عضویت افراد مذكور در ردیفهای 3 تا 8 در شورای عالی بانكها 2 سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
‌ماده 11 – جلسات شورای عالی بانكها حداقل هر هفته یك مرتبه به دعوت رییس شورا و یا سه نفر از اعضاء شورا تشكیل خواهد شد.
‌ماده 12 – جلسات شورای عالی بانكها وقتی رسمیت خواهد داشت كه حداقل 6 نفر از اعضاء در جلسه حضور داشته باشند و مصوبات شورا با 5‌رأی موافق معتبر خواهد بود.
‌ماده 13 – وظایف و اختیارات شورای عالی بانكها به شرح زیر می‌باشد:
13 – 1 پیشنهاد اعضای هیأت مدیره بانكها به مجمع عمومی.
‌تبصره: در صورتی كه تعداد اعضاء هیأت مدیره بانك بیش از سه نفر باشد. یكی از اعضاء هیأت مدیره از طرف شورای كاركنان بانك منصوب خواهد‌شد.
13 – 2 اظهار نظر مشورتی در مورد انتخاب مدیران عامل بانكها
13 – 3 ایجاد هماهنگی در امور بانكها
13 – 4 تهیه آیین‌نامه استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مالی، اداری و معاملاتی مربوط به امور بانكها برای تصویب مجمع عمومی.
13 – 5 رسیدگی به بودجه هر یك از بانكها برای تصویب مجمع عمومی.
13 – 6 اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه هر یك از بانكها برای تقدیم به مجمع عمومی.
13 – 7 اظهار نظر نسبت به افزایش یا كاهش سرمایه هر یك از بانكها.
13 – 8 كسب اطلاعات لازم در امور بانكها از بانكها و بررسی گزارشهایی كه هیأت مدیره هر یك از از بانكها به شورای عالی ارسال می‌دارد.
13 – 9 اتخاذ سیاست كلی در مورد تأسیس و تعطیل شعبه یا هر واحد بانكی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از كشور.
13 – 10‌اظهار نظر نسبت به تغییر مواد اساسنامه هر یك از بانكها و پیشنهاد آن به مجمع بانكها
13 – 11 اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای كلی اقتصادی و اعتباری و اداری بانكها و سایر مسائل مربوط به اداره امور بانكها.
13 – 12 كوشش و ابتكار در حسن اداره و بهره بانكها و بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت به مردم و به اقتصاد كشور و افزایش درآمدها بر‌طبق موازین اسلام.
‌قسمت سوم – هیأت مدیره هر بانك
‌ماده 14 – تعداد اعضاء و وظایف هیأت مدیره هر بانك طبق اساسنامه هر بانك خواهد بود.
‌قسمت چهارم – مدیر عامل
‌ماده 15 – مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری بانك است كه حسب پیشنهاد شورای عالی بانكها از طرف مجمع عمومی بانكها انتخاب‌می‌شود.
‌قسمت پنجم – بازرسان قانونی
‌ماده 16 – تعداد اعضاء وظایف و نحوه انتخاب بازرسان قانونی طبق اساسنامه هر بانك خواهد بود.
‌قسمت ششم – گروه‌بندی بانكها
‌ماده 17 – مجمع عمومی بانكها می‌تواند نسبت به گروه‌بندی و ادغام بانكها اعم از بانكهای تخصصی و تجاری و همچنین تأسیس بانكهای جدید بر‌حسب ضرورت اقدام نماید.
‌ماده 18 – مجموع سهام بانكهای ادغام شده سرمایه بانك جدید را تشكیل می‌دهد. سهام بانكهای ادغام شده پس از محاسبات فنی و حقوقی به‌سهام بانك جدید تبدیل خواهد شد.
‌ماده 19 – هر یك از بانكها دارای اساسنامه‌ای خواهد بود كه پس از تأیید شورای عالی بانكها به تصویب مجمع عمومی می‌رسد و شامل هدف و‌موضوع نحوه اداره بانك، آن و سایر وظایف و اختیارات قانونی خواهد بود.
‌ماده 20 – كلیه داراییها و بدهیهای بانكهای ادغام شده در یك گروه جزء دارایی و بدهی مشترك بانك مزبور محسوب می‌شود و بانك مذكور در‌مقابل اشخاص ثالث از هر جهت قائم‌مقام بانكهای ادغام شده می‌باشد.
‌ماده 21 – كاركنان بانكهای ادغام شده تابع آیین‌نامه استخدامی مشترك می‌باشند كه به پیشنهاد شورای عالی بانكها و سازمان امور اداری و‌استخدامی كشور و تصویب مجمع عمومی بانكها خواهد رسید.
‌ماده 22 – شورای عالی بانكها موظف است مطالعات لازم را به منظور انطباق معاملات بانكها با موازین اسلامی انجام داده و به تصویب مجمع‌عمومی برساند.

مربوط :  لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اداره امور بانكها

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + 10 =