فروردین 2, 1395

شرکت تعاونی

خصوصیات شرکت تعاونی: شرکتهای تعاونی،شرکتهایی هستند که تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضا تامین میشود.کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی مجازند ... ادامه مطلب