آیین دادرسی

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی؛ معنای بازگردانیدن، برگرداندن و کاری را دوباره انجام دادن است. به رسیدگی قضایی به ادعای طرح شده توسط خواهان با رعایت ... ادامه مطلب