تصرف خوانده

شرایط دعوای خلع ید

۱-به موجب دادخواست باشد ۲-خواهان و خوانده میتوانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند ۳-خواسته دقیقآ مشخص باشد(یعنی شماره پلاک ثبتی،اصلی،فرعی،بخش،شهرستان،حدود اربعه،متراژ،مکان و …. ... ادامه مطلب