مستثنیات دین

اعسار

به معنی رنج،سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی،زمانی كه یک فرد به نوعی تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ... ادامه مطلب