نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه شماره۶۰۲/۹۴/۷                                                                               ۵/۳/۱۳۹۴ ۳۸۹ شماره پرونده ۱۸۵۹ ـ ۱۱۸ ـ ۹۳ سؤال ۱ـ آیا سازمان بورس بهادار حق دارد ... ادامه مطلب