تعلیق در انشا یعنی معلق کردن عقد (ماهیت ) حقوقی و مشروط کردن آن به شرطی در خود ایجاد عقد این نوع تعلیق باعث می شود که عقدی صورت نگیرد مثال : فروشنده می گوید اتومبیلم را به تو به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان خواهم فروخت  اگر برادرم از سفر برگردد در این مورد اگر منظور این باشد که ایجاد عقد بیع وابسته به آمدن برادر است تعلیق در انشا بوده و ماهیت حقوقی در زمان حال ایجاد نشده است و تعلیق در انشا باطل است.

تعلیق در منشا در مورد عقد یعنی عمل عقد بالفعل ایجاد شده ولی تحقق عقد معلق به شرطی در آینده است مثال: فروشنده بگوید اتومبیلم را به مبلغ ۱۰۰ هزارتومان فروختم اگر فردا برادرم ار مسافرت بیاید در این صورت اگر قصد فروشنده ایجاد ماهیت حقوقی  باشد و واقعا بخواهد اتومبیل را بفروشد و خریدار قبول کند عقد صحیح است.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.