در ارث عده ای به "فرض " ارث میبرند و عده ای به "قرابت"

 

در ارث عده ای به “فرض ” ارث میبرند و عده ای به “قرابت”

اشخاصی که به فرض ارث میبرند : قرابت

اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند :پدر ،دختر و دخترها ،خواهر و خواهر های ابی یا ابوینی و کلاله امی .

بغیر اینها بقیه به قرابت ارث میبرند . (مواد ۸۹۶٫۸۹۷٫۸۹۸)
در طبقه اول ارث ۶فرض داریم :
۱/۶
۱/۳
۲/۳
۱/۸
۱/۴
۱/۲
در طبقه اول ارث
۱/۶
“مادر” و “پدر”متوفی
‘به شرط وجود اولاد’
۱/۶به فرض ارث میبرند

و “کلاله امی ” اگر تنها باشد ۱/۶به فرض ارث میبرد .
در طبقه اول ارث
۱/

“مادر” به شرط نبودن اولاد و إخوه ۱/۳به فرض ارث میبرد .

و “کلاله امی ” اگر بیشتر از یک نفر باشد ۱/۳به فرض میبرد.
در طبقه اول ارث
۲/۳

“دوخواهر یا بیشتر” به شرط نبود برادر ۲/۳به فرض ارث میبرد

“دو دختر یا بیشتر” به شرط نبود اولاد ذکور ۲/۳به فرض ارث میبرند .
در طبقه اول ارث
۱/۸

“زوجه” به شرط وجود اولاد ۱/۸به فرض ارث میبرد
در طبقه اول ارث
۱/۴

“زوج” به شرط بودن اولاد

و

“زوجه یا زوجات” به شرط نبودن اولاد

۱/۴به فرض ارث میبرند
در طبقه اول ارث
۱/۲

“زوج” به شرط نبود اولاد
۱/۲به فرض ارث میبرد
اگر متوفی فقط یک “دختر” داشته باشد ?تمام ترکه را میبرد (۱/۲به قرابت و ۱/۲به فرض )

اگر متوفی فقط یک “پسر” داشته باشد ?پسر تمام ترکه را به ‘قرابت’ به ارث میبرد .

اگر متوفی فقط یک “مادر” داشته باشد ?مادر تمام ترکه را میبرد (۲/۳به قرابت (رد)و ۱/۳به فرض )

اگر متوفی فقط یک “پدر” داشته باشد ?تمام ترکه را به ‘قرابت’ میبرد.
اولاد ذکور و اناث (باهم)? ذکور (پسرها)۲سهم اناث (دخترها)ارث میبرد

فقط اولاد ‘ذکور’ باشد تمام ترکه به تساوی بین آنها تقسیم میشود .

اگر اولاد فقط ‘اناث’ باشد ?تمام ترکه را میبرند (۱/۲به قرابت و ۲/۳به فرض )
در صورتی که متوفی  یک ‘پدر’ داشته باشد و اولاد

پدر۱/۶به فرض

و بقیه ترکه با رعایت قاعده بین اولاد تقسیم میشود .

درصورتی که متوفی یک ‘پدر’ داشته باشدبا’چند دختر’

پدر ۱/۶به فرض

ودختر ها ۲/۳به تساوی ارث میبرند .

اگر متوفی یک ‘پدر ‘ داشته باشد با ‘یک دختر’

پدر ۱/۶به فرض

دختر۱/۲به فرض
در صورتی که متوفی یک ‘مادر’ داشته باشد و اولاد

مادر۱/۶به فرض

اولاد با رعایت قاعده ارث میبرند .

درصورتی که متوفی یک ‘مادر’ داشته باشد و ‘چند دختر’

مادر۱/۶به فرض

دخترها ۲/۳به فرض

اگر متوفی یک ‘مادر ‘ داشته باشد و ‘یک دختر’

مادر ۱/۶به فرض

دختر۱/۲به فرض
درصورتی که متوفی ‘ابوین'(پدرو مادر)داشته باشد و اولاد

مادر۱/۶به فرض
پدر۱/۶به فرض

اولاد با رعایت قاعده ارث میبرند .

درصورتی که متوفی
‘ ابوین’ (پدرو مادر)داشته باشد با ‘چند دختر’

مادر ۱/۶به فرض
پدر ۱/۶به فرض

دخترها ۲/۳به تساوی

درصورتی که متوفی ‘ابوین’ (پدرو مادر)داشته باشد و ‘یک دختر’

مادر ۱/۶به فرض
پدر۱/۶به فرض

دختر۱/۲به فرض

بقیه ترکه به نسبت فرض تقسیم میشود
مگر اینکه مادر ‘حاجب ‘ داشته باشد.
طبقه دوم ارث

فروض در طبقه دوم ارث ۴تا هستند

۱/۶
۱/۳

۱/۲
۲/۳
۱/۶
امی -خواهر و برادر

۱/۳
امی-خواهر و برادر (بیش ازیک نفر )

۱/۲
خواهر بدون برادر -ابی یا ابوینی

۲/۳
دو خواهر یا بیشتر بدون برادر -ابی یا ابوینی
اگر متوفی یک ‘برادر’ (ابوینی یا ابی)داشته باشد تمام ترکه را به
‘ قرابت’ به ارث میبرد

اگر متوفی یک ‘خواهر’ (ابوینی یا ابی)داشته باشد ۱/۲به فرض و بقیه به رد

اگر متوفی یک ‘برادر'(امی)داشته باشد۱/۶به فرض و بقیه به رد

اگر متوفی یک ‘خواهر’ (امی )داشته باشد ۱/۶به فرض و بقیه به رد

جد (ابی -امی)متوفی (درحالت انفراد ) تمام ترکه را میبرد .

جده (ابی – امی )متوفی (درحالت انفراد) تمام ترکه را میبرد