نرخ دیه (به ریال)

دیه کامل
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

چهار درصد دیه
۶۶,۰۰۰,۰۰۰

یک دینار
۱,۶۵۰,۰۰۰

چهار و نیم درصد دیه
۷۴,۲۵۰,۰۰۰

یک درهم
۱۶۵,۰۰۰

پنج درصد دیه
۸۲,۵۰۰,۰۰۰

یک شتر
۱۶,۵۰۰,۰۰۰

پنج و نیم درصد دیه
۹۰,۷۵۰,۰۰۰

یک ده هزارم دیه
۱۶۵,۰۰۰

شش درصد دیه
۹۹,۰۰۰,۰۰۰
یک هزارم دیه

۱,۶۵۰,۰۰۰
شش و نیم درصد دیه

۱۰۷,۲۵۰,۰۰۰
یک صدم دیه

۱۶,۵۰۰,۰۰۰

هفت درصد دیه
۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰
نیم صدم دیه

۸,۲۵۰,۰۰۰
هفت و نیم درصد دیه

۱۲۳,۷۵۰,۰۰۰

یک دهم درصد دیه
۱,۶۵۰,۰۰۰

هشت درصد دیه
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰

دو دهم درصد دیه
۳,۳۰۰,۰۰۰

هشت و نیم درصد دیه
۱۴۰,۲۵۰,۰۰۰

سه دهم درصد دیه
۴,۹۵۰,۰۰۰

نه درصد دیه
۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰

چهار دهم درصد دیه
۶,۶۰۰,۰۰۰

ده درصد دیه

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
پنج دهم درصد دیه

۸,۲۵۰,۰۰۰

یک دهم دیه
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

شش دهم درصد دیه

۹,۹۰۰,۰۰۰

دو دهم دیه
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

هفت دهم درصد دیه
۱۱,۵۵۰,۰۰۰

سه دهم دیه
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰

هشت دهم دیه
۱۳,۲۰۰,۰۰۰
چهار دهم دیه

۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
نه دهم درصد دیه

۱۴,۸۵۰,۰۰۰

پنج دهم دیه
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰

یکصدم دیه کامل
۱۶,۵۰۰,۰۰۰

شش دهم دیه
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰

یک و یک دهم درصد دیه
۱۸,۱۵۰,۰۰۰

هفت دهم دیه
۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

یک و دو دهم درصد دیه
۱۹,۸۰۰,۰۰۰

هشت دهم دیه
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

یک و سه دهم درصد دیه
۲۱,۴۵۰,۰۰۰

نه دهم دیه
۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰

یک و جهار دهم درصد دیه

۲۳,۱۰۰,۰۰۰

نصف دیه کامل
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰

یک و پنج دهم درصد دیه
۲۴,۷۵۰,۰۰۰

ثلث دیه کامل

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

یک و شش دهم درصد دیه

۲۶,۴۰۰,۰۰۰

ربع دیه کامل

۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰

یک و هفت دهم درصد دیه

۲۸,۰۵۰,۰۰۰

خمس دیه کامل

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

یک و هشت دهم درصد دیه

۲۹,۷۰۰,۰۰۰

چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل

۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰

یک و نه دهم درصد دیه

۳۱,۳۵۰,۰۰۰

چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل

۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰

دو درصد دیه

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

یک پنجم از یک دهم دیه کامل

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

دو و نیم درصد دیه

۴۱,۲۵۰,۰۰۰

یک سوم از یک دهم دیه کامل

۵۵,۰۰۰,۰۰۰

سه درصد دیه

۴۹,۵۰۰,۰۰۰

دیه کامل زن
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰

سه و نیم درصد دیه

۵۷,۷۵۰,۰۰۰

دیه کامل در ماههای حرام
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فرمول محاسبه دیات(٩۴ و ٩٣): دیه کامل
١/۵٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال
یک درصد
١۵/٠٠٠/٠٠٠ج ریال
یک شتر
١۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال
یک درصد= یک شتر
یک هزارم
١/۵٠٠/٠٠٠ ریال
یک دینار
١/۵٠٠/٠٠٠ ریال
یک دینار= یک هزارم
حارصه
یک شتر = یک درصد= ١۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال
دامیه
دو شتر = دو درصد= ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال
متلاحمه
سه شتر= سه درصد = ۴۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال
سمحاق
چهار شتر = چهار درصد=
۶٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال
موضحه
پنج شتر = پنج درصد =
٧۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال
هاشمه
ده شتر= ده درصد =
١۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال
مُنقله
پانزده شتر = پانزده درصد= ٢٢۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال
مأمومه
سى وسه شتر= ٣٣ درصد= ثلث دیه کامل= ۵٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال
دامغه
ثلث دیه کامل + ارش
۵٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال + ارش
جائفه
سى و سه شتر= ٣٣ درصد= ثلث دیه کامل = ۵٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال
سیاه شدن
شش دینار= شش هزارم= ٩/٠٠٠/٠٠٠ ریال
کبودی
سه دینار = سه هزارم = ۴/۵٠٠/٠٠ ریال
سرخ شدن
یک و نیم دینار = یک و نیم هزارم = ٢/٢۵٠/٠٠٠ ریال