وکیل دادگستری تکلیفی به ارائه اصل وکالتنامه به مراجع قضایی ندارد

با استناد به ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد:« اگر دادخواست توسط ….وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود ، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به رونوشت سند تسلیم دادگاه می گردد.»

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.