آئین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷


مادهٔ ۱

مسئول هر واحد ثبتى با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند نفر از شرکاءِ ملک مشاعى که در حوزهٔ ثبتى مزبور واقع شده رسیدگى به آن را به نمایندهٔ ثبت ارجاع مى‌نماید.

مادهٔ ۲

نمایندهٔ ثبت با مراجعه به پروندهٔ ملک وضعیت ثبتى پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتى آن اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نه و داراى سند مالکیت معارض مى‌باشد یا خیر اعلام‌نظر نموده پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتى مى‌رساند.

مادهٔ ۳

پس از تائید اینکه جریان ثبتى خاتمه یافته و ملک داراى سند مالکیت معارض نمى‌باشد مسئول واحد ثبتى به نقشه‌بردار ثبت مأموریت مى‌دهد که با دعوت و حضور متقاضى و سایر شرکاء و نمایندهٔ ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتى و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشهٔ ملک مورد افراز را ترسیم و به امضاءِ نمایندهٔ ثبت و کلیهٔ شرکاءِ حاضر مى‌رساند.

مادهٔ ۴

نقشه‌بردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به‌طورى که در تفکیک معمول است حدود و مساحت و مشخصات هریک از قطعات تفکیکى را نیز تعیین و در صورت‌مجلس منعکس و به امضاءٔ نمایندهٔ ثبت و شرکاءِ حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتى تسلیم نماید.

مادهٔ ۵

مسئول واحد ثبتى پس از رسیدگى و تطبیق درخواست با مقررات قانونى و ملاحظهٔ صورت‌مجلس تنظیمى و نقشه‌افرازى و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتى تصمیم خود را مبنى بر رد یا قبول درخواست و نحوهٔ افراز اعلام مى‌نماید.

مادهٔ ۶

تصمیم مسئول واحد ثبتى به ضمیمهٔ یک نسخه از صورت‌مجلس و فتوکپى نقشهٔ افرازى (در صورتى‌که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیهٔ شرکاء ابلاغ مى‌شود تا چنانچه اعتراضى داشته باشند وفق مقررات مادهٔ ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم نمایند.

طریقهٔ ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آئین‌نامهٔ اجراءِ مفاد اسناد رسمى لازم‌الاجراء مى‌باشد.

مادهٔ ۷

رسیدگى به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتى در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسى اختصارى است.

مادهٔ ۸

اجراءِ حکم قطعى افراز تابع مقررات اجراءِ احکام مدنى خواهد بود.

مادهٔ ۹

در صورت صدور حکم قطعى بر غیرقابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان برحسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دایرهٔ اجراء دادگاه خواهد داد.

تصمیم مسئول واحد ثبتى به ضمیمهٔ یک نسخه از صورت‌مجلس و فتوکپى نقشهٔ افرازى (در صورتى‌که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیهٔ شرکاء ابلاغ مى‌شود تا چنانچه اعتراضى داشته باشند وفق مقررات مادهٔ ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم نمایند.

مادهٔ ۱۰

وجوه حاصله از فروش ملک غیرقابل افراز پس از کسر هزینهٔ عملیات اجرائى طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم خواهد شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − 8 =