آئین نامه‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری


بر اساس این آئین نامه حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان براساس قانون خدمات كشورى حداکثر تا 28 اردیبهشت پرداخت می شود * در این آئین نامه نحوه تطبیق وضع کارمندان با قانون مدیریت خدمت کشوری نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمت کشوری تعیین شده است * چگونگی اجرای احکام مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندان آن دسته از دستگاههایی که در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبوده اند، متعاقبا اعلام می گردد

معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری آئین نامه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری را ابلاغ کرد که بر اساس آن حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان براساس این قانون حداکثر تا 28 اردیبهشت ماه جاری پرداخت می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری در بخشنامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد: مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول مذکور و همچنین دستورالعمل بند (9) ماده (68) قانون و کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم که در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اختیار حاصل از جزء “ب” بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور و ماده (67) قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و به تایید رئیس جمهور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می گردد.
کلیه دستگاههای اجرایی مشمول مکلفند اقدامات لازم را برای تطبیق کارمندان خود با قانون مزبور و اجرای دستورالعملهای پیوست و صدور احکام کارگزینی آنان از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم 1/1/1388 ) معمول و لیست حقوق و مزایا و سایر اطلاعات لازم را حداکثر تا تاریخ 25/2/1388 به خزانه داری کل کشور ارسال نمایند تا حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان حداکثر تا تاریخ 28/2/1388 بر این اساس پرداخت شود.
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد جزء “ب” بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، جداول امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده های موضوع بندهای 1، 2 ، 3 ، 4، 7 و 9 ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان با جداول فوق را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل یکم: جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

1- جدول حق شغل: امتیاز حق شغل مشاغل دستگاههای اجرایی، بر اساس اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز، بر اساس جدول شماره یک برای اجرا از 1/1/1388 به شرح ذیل تعیین می شود:
تبصره: امتیاز حق شغل مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با توجه به طبقه و رتبه شغلی مربوط با ضریب (1.1) محاسبه می شود.
2- امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی ( مدیران حرفه ای) متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط بر اساس جدول شماره دو تعیین می شود.
تبصره 1- دستگاههای اجرایی موظفند عناوین مشاغل مدیریتی و سرپرستی خود را با توجه به عوامل مندرج در بند (2) دستور العمل به گونه ای مشخص نمایند که حداقل 50 درصد از مشاغل مذکور درسطح یک و حداکثر 20 درصد آنان در سطح سه تخصیص یابند.
3- امتیاز حق شاغل کارمندان بر اساس عوامل تحصیلات، سنوات خدمت و تجربه، دوره های آموزشی و مهارتها و تواناییهای فردی بر اساس جدول شماره سه تعیین می شود.

4- ایثارگران شاغل در دستگاههای اجرایی که از تسهیلات ایثارگری موجود در قوانین و مقررات موضوعه بهره مند نشده اند و همچنین ایثارگرانی که از تاریخ 1/1/1388 به استخدام دستگاههای اجرایی در می آیند حسب مورد ایثارگری به تصریح بند (2) ماده (68) قانون، از امتیازات جدول شماره 4 بهره مند می شوند.

تبصره: در صورتی که کارمند از اجتماع حالات ایثارگری برخوردار باشد، بالاترین امتیاز مربوط به یکی از آنها مبنای تعیین امتیاز قرار گرفته و 25 درصد از امتیاز حالات دیگر ایثارگری، به امتیاز ایثارگری وی اضافه خواهد شد، مشروط بر آنکه امتیاز ایثارگری آنان از سقف 1500 امتیاز تجاوز ننماید. امتیاز کارمندان ایثارگری که از تاریخ 1/1/1388 در دستگاههای اجرایی اشتغال می یابند و یا از تسهیلات ایثارگری موجود در قوانین و مقررات موضوعه بهره مند نشده اند، بر اساس ساز و کار مذکور محاسبه می شود، در هر صورت میزان دریافتی ایثارگران که بابت ایثارگری در مقررات گذشته دریافت داشته اند، نباید کاهش یابد.

5- به استناد بند ( 2) ماده (68 ) قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز دارندگان نشانهای دولتی به شرح زیر تعیین می شود:

الف – دارندگان نشان عالی 800 امتیاز

ب- دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه 1 650 امتیاز

ج- دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه 2 500 امتیاز

د-دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه 3 400 امتیاز

تبصره: در صورتی که کارمند دارای بیش از یک نشان دولتی باشد جمع امتیاز نشانهای دولتی با رعایت حداکثر سقف امتیاز ( 800 امتیاز) بلامانع است.

6- تا تصویب و ابلاغ دستورالعملهای مربوط به نحوه تعیین و تخصیص امتیاز، درصد یا مبالغ مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از کشور، سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف، مناطق کمتر توسعه یافته، بدی آب و هوا، نوبت کاری، مبلغ تضمین، کسر صندوق، فوق العاده محل خدمت ( جابجایی محل خدمت)، مبالغ مقطوع تعیین شده مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387 کارمندان و هزینه سفر در این سال، مبنای پرداخت برای سال 1388 می باشد.

7- مبالغ مربوط به فوق العاده های محرومیت از تسهیلات زندگی مناطق مرزی و فوق العاده جذب مناطق محروم و دور افتاده تحت عنوان فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته، قابل پرداخت می باشد.

پس از تصویب و ابلاغ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از سوی هیئت وزیران پرداخت مبلغ مذکور بر اساس فهرست مصوب و ضوابطی خواهد بود که از سوی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اعلام می شود.

8- کمک هزینه های فوت و ازدواج بر اساس مقررات موجود و بر مبنای حکم کارگزینی کارمند در پایان سال 1387 پرداخت می شود.

9- کارمندانی که در سال 1388 حائز شرایط استفاده از موارد مندرج در بندهای 6 ، 7 و 8 شوند، همانند کارمندان مشابه در سال 1387 با آنان رفتار خواهد شد.

10- تا ابلاغ دستورالعمل های مربوط به تعیین فوق العاده ماموریت و سایر هزینه های روزانه مامورین اعزامی دستگاههای اجرایی مشمول این قانون به خارج از کشور، مفاد تصویب نامه شماره 27395/ت 14587 ه مو ت 24/5/1375 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن برای اجرا ملاک عمل می باشد.

11- تا ابلاغ دستورالعمل های مربوط به تعیین فوق العاده ماموریت روزانه کارمندان، میزان فوق العاده مذکور به ازای هر روز ماموریت معادل یک سی ام حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی قابل پرداخت می باشد. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39 ) قانون استخدام کشوری مصوب 24/6/1352 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

12- کمک هزینه عائله مندی و اولاد به ترتیب 810 و 210 امتیاز به ازای هر اولاد، حداکثر تا سه اولاد قابل محاسبه می شود.

هیئت دولت، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد جزء “ب” بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، جداول امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده های موضوع بندهای 1، 2 ، 3 ، 4، 7  و 9 ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان با جداول فوق را تصویب نمود.
(فصل دوم )

نحوه تطبیق وضع کارمندان با قانون مدیریت خدمت کشوری نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمت کشوری

تطبیق با جدول حق شغل:

1- چگونگی اجرای احکام مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندان آن دسته از دستگاههایی که در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبوده اند، متعاقبا اعلام می گردد.

2- تطبیق کارمندان دستگاههای مشمول، با توجه به گروههای بیست گانه موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به شرح زیر از معادل امتیازات طبقات جدول شماره یک برخوردار می شوند:

الف- از گروه (1) تا گروه (5) معادل امتیازات طبقه (1) جدول شماره 1

ب- از گروه (6) تا گروه (20) به ترتیب معادل امتیازات طبقات (2) تا (16) جدول شماره 1

3-تا تهیه و تدوین ضوابط مربوط به نحوه تخصیص مشاغل به طبقات جدول حق شغل، امتیاز حق شغل کارمندانی که از ابتدای سال1388 در دستگاههای مشمول اشتغال می یابند، موقتا با توجه به مدرک تحصیلی، مطابق جدول شماره (5) در یکی از طبقات جدول حق شغل ( جدول شماره 1) قرار می گیرند.

جدول شماره (5)

طبقات جدول تحصیلات
طبقه یک دیپلم و پایین تر
طبقه سه کاردانی (فوق دیپلم)
طبقه چهار کارشناسی(لیسانس)
طبقه پنج کارشناسی ارشد(فوق لیسانس)
طبقه شش دکتری

 

تبصره- مشمولین طبقه (1) و (3) جدول فوق در صورت دارا بودن سوابق خدمت دولتی به ازای هر (5) سال تجربه مربوط و مشابه و مشمولین سایر طبقات جدول مذکور به ازای هر (4) سال تجربه مربوط و مشابه، یک طبقه و حداکثر تا شش طبقه ارتقا می یابند. سوابق دولتی غیر مربوط برای ارتقا به هر طبقه به میزان یک دوم قابل محاسبه خواهد بود.

4- تطبیق وضع کارمندان در رتبه های شغلی به شرح بندهای زیر انجام می شود:

الف: کارمندانی که در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی، موضوع تصویب نامه های شماره 4169 ت/25703  ه مورخ 23/5/1381 ،  2552 / ت 29933 ه مورخ 26/1/1383 ، 2774/ ت30397 ه مورخ 29/1/1383 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل های مربوط، از عناوین ارشد، خبره و عالی برخوردار شده اند با همان عناوین در رتبه های جدول حق شغل قرار می گیرند.

ب: کارمندانی که در اجرای ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت از 80 درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل مشابه قانون اعضای هیئت علمی برخوردار شده اند، متناسب با جدول مربوط ( ردیف 1- مربی ، ردیف 2- استادیار، ردیف 3- دانشیار) شناخته شده اند، به ترتیب همتراز رتبه های ارشد، خبره و عالی جدول حق شغل قرار می گیرند.

ج- کارمندانی که در شمول بندهای (الف و ب) قرار نمی گیرند، بدوا در رتبه مقدماتی قرار گرفته و به ازای هر 6 سال سابقه خدمت تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه و یا 10 سال تجربه غیر مربوط، به یک رتبه بالاتر، ارتقا می یابند. کارمندان مشمول این بند در مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه پایه و در مشاغل سطح کارشناسی و بالاتر، حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند.

د: آن دسته از کارمندان آموزش و پرورش که به صورت توامان مشمول بند (الف و ب)می باشند از بالاترین رتبه یکی از بندهای فوق برخوردار خواهند شد.

ه: کارمندانی که در سال 1388 در دستگاههای اجرایی اشتغال می یابند در رتبه مقدماتی قرار می گیرند، در صورتی که این قبیل کارمندان دارای سابقه خدمتی دولتی باشند، بر اساس سوابق مذکور و به ازای هر 6 سال سابقه خدمت دولتی تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه، به یک رتبه بالاتر ارتقا می یابد ( مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند). سنوات دولتی غیر مربوط این قبیل کارمندان برای ارتقا به هر رتبه به میزان یک دوم قابل محاسبه خواهد بود.

5- امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی (مدیران حرفهای) به شرح جدول شماره 6 و بر اساس جدول شماره 2 و با توجه به سطح مدیریت تعیین می شود.

جدول شماره 6

عناوین مدیریت و سرپرستی معاون اداره و همتراز رئیس اداره و همتراز معاون مدیر کل و همتراز مدیر کل و همتراز معاون موسسه و همتراز
ردیف مربوط 5 4 3 2 1

 

تبصره: موارد همترازی باید به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسد. در مواردی که قبلا تایید لازم اخذ شده باشد کماکان ملاک عمل برای تعیین امتیاز فوق العاده مدیریت می باشد.

6- به منظور تطبیق وضع کارمندان دستگاههای اجرایی با جدول حق شاغل، مدارک تحصیلی کارمندان (مدارک علمی و دارای ارزش استخدامی) برای تعیین امتیاز تحصیلات، سنوات خدمت و تجربه، دوره های آموزشی و مهارتها و تواناییهای فردی ملاک عمل قرار گرفته و متناسب با ردیف های جدول شماره 3 بر اساس جدول شماره 7 معین می شود.

جدول شماره 7

مقطع تحصیلی ردیف جدول شماره 3
دیپلم 1
فوق دیپلم 2
لیسانس 3
فوق لیسانس و دکترای حرفه ای 4
دکترای تخصصی ph.D 5

 

تبصره: به ازای هر سال سابقه خدمت در مشاغل سرپرستی یک درصد و در مشاغل مدیریتی دو درصد به ترتیب حداکثر 10 درصد و 20 درصد از مجموع سقف امتیازات شاغل موضوع ماده (66) قانون به امتیازات حق شاغل کارمندان مشمول اضافه می شود. در هر حال مجموع امتیازات موضوع این تبصره نباید از 20 درصد سقف حق شاغل تجاوز نماید.

افرادی که در طول سال جاری از یکی از فوق العاده های موضوع بندهای (2) و (6) این دستورالعمل بهره مند باشند در صورتی که در سال جاری فاقد شرایط قانونی برخوردار از فوق العاده های مذکور گردند، به همان نسبت از حکم کارگزینی آنها کسر می گردد و در صورتی که مجددا در سال جاری حائز شرایط مربوط گردند معادل مبالغ کسر شده از این بابت برای مدت پس از احراز شرایط با آنها پرداخت خواهد شد.

تبصره 2: دوره های آموزشی که برای آنها امتیاز حق شاغل منظور می شود ملاک محاسبه برای اعطای گواهینامه های مهارتی، تخصصی و تخصصی -پژوهشی نخواهد بود.

تبصره 3: حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه کارمند (30) سال است. حق شاغل کارمندان نباید از 75 درصد حق شغل وی تجاوز نماید.

7- امتیاز حق شاغل کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی پایین تر از دیپلم می باشند و به موجب مقررات گذشته در دستگاههای اجرایی اشتغال یافته اند به شرح جدول شماره 8 تعیین می شود.

جدول شماره 8

مدرک تحصیلی امتیاز تحصیلات امتیاز دوره های آموزشی مصوب امتیاز مهارت و تواناییها امتیاز سنوات خدمت در هر سال امتیاز تجربه مربوط و مشابه در هر سال
پایین تر از دیپلم 1100 به ازای طی هر یک ساعت دوره آموزشی مصوب،نیم امتیاز(حداکثر 500امتیاز) 200 10   8

 

8- حقوق و مزایای کارمندان در سال1388 در دو مرحله به شرح زیر تطبیق و تعیین می شود:

(مرحله اول)

الف: در مرحله اول امتیاز حق شغل، شاغل و فوق العاده مدیریت کارمندان بر اساس این دستورالعمل تعیین و سپس با ضریب موضوع ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ( ضریب 500 ریال) محاسبه می شود.

ب:در صورتی که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نموده اند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ( حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی ( سال 1387 کارمند ) به استثناء فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری) به عنوان تفاوت تطبیق، برای کارمند منظور می شود

(مرحله دوم)

الف: برای تعیین حقوق و مزایای کارمندان در سال 1388، کل امتیازات مکتسبه کارمند ( در ردیف الف مرحله اول) با ضریب مصوب دولت برای سال 1388 با ( ضریب 600 ریال ) محاسبه شده و سپس میزان تفاوت تطبیق موضوع بند ” ب” و سایر پرداختی هایی که به موجب این دستورالعمل به کارمند تعلق می گیرد ( نظیر عایله مندی و اولاد، سختی کار و … ) به آن افزوده می شود.
ب: در صورتی که حقوق ناشی از اجرای بند ” الف” مرحله دوم ( 600× ( حق شغل، شاغل و فوق العاده مدیریت ) به علاوه تفاوت تطبیق هر یک از کارمندان نسبت به دریافتی قبلی( حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی به استثناء فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری در سال 1387 ) آنان کمتر از 15 درصد افزایش داشته باشد به استثناء جز “ب” بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، تا 15 درصد افزایش یافته و در حکم کارگزینی کارمند درج می شود.
ج: در صورتی که با اجرای بندهای فوق، میزان افزایش حقوق ثابت، فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی و کمک هزینه عایله مندی و اولاد مشمولین دریافت کمک هزینه عائله مندی و اولاد، نسبت به دریافتی قبلی ( حقوق و فوق العاده های مشمول کسور، بازنشستگی و کمک هزینه عائله مندی و اولاد مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387 ) کمتر از یک میلیون ریال افزایش داشته باشد این تفاوت تا سقف مذکور به جمع تفاوت موضوع بند ” ب” افزوده خواهد شد. این مبلغ در مورد کارمندانی که از کمک هزینه عائله مندی و اولاد برخوردار نمی شوند ششصد هزار ریال خواهد بود.
9: امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف افزایش مندرج در جز ” ب” بند(11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب و استفاده از آن موکول به تعیین تفصیلی مشاغل و ارائه توجیهات مربوط دستگاه اجرایی و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورا توسعه مدیریت خواهد بود.
دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط و موارد خاص نسبت به افزایش امتیازات شغل، شاغل و فوق العاده مدیریت آن دستگاه، با ارائه پیشنهاد لازم به همراه ذکر دلایل و مستندات توجیهی، در چارچوب امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایشهای پیش بینی شده موضوع جزء ” ب” بند (11) قانون بودجه سال 1388 برای طرح موضوع در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اقدام نمایند.
10- تعیین و برقراری فوق العاده های بندهای 5 ، 6 و 10 ماده (68) و فوق العاده بهره وری غیر مستمر موضوع ماده (69) با رعایت مفاد قانون فوق موکول به ارائه پیشنهاد لازم به معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد.
11: تا تعیین تفیصیلی مشاغل اختصاصی و عمومی هر یک از دستگاههای اجرایی و ابلاغ دستورالعمل نحوه تطبیق هر یک از مشاغل عمومی و اختصاصی هر دستگاه به یکی از طبقات حق شغل در قالب سقف مقرر در بند (8) فوق، جداول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارکنان با جداول یاد شده بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد عمل خواهد بود.
12- آن دسته از کارکنان وزارت بهداشت که طی سال 1387 از فوق العاده محرومیت از مطب و حق الزحمه تمام وقتی برخوردار بوده اند در سال جاری نیز به نسبت میزان ارائه خدمت و حضور در هر مورد و در مجموع حداکثر در سقف دریافتی سال 1387 و در مجموع حداکثر در حد اعتبارات مصوب وزارت مذکورو از محل اعتبارات مشابه سال 1387 به شرط ارائه خدمات در خارج از وقت اداری و ایام تعطیل و نیاز به خدمات آنان در مواقع ضروری در صورت حضور در محل کار و انجام وظایف محوله به میزان حق الزحمه به آنان پرداخت خواهد شد.
در صورتی که در سال 1388 میزان حضور و ارائه خدمات هر یک از کارکنان مشمول در هر مورد کاهش داشته باشد به همان نسبت از سقف قابل دریافت همان فرد در سال1387 کسر می شود. حداکثر تا 20 درصد کل کارکنان وزارت بهداشت می توانند از مزایای این بند یا اضافه کاری یا حق التدریس موضوع بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت سقف 50 درصد مذکور دربند یاد شده استفاده نمایند.
اضافه کار و حق التدریس سایر کارکنان وزارت مذکور نبایستی از 50 درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر فرد تجاوز نماید.
13: به منظور تطبیق وضعیت کارمندان با این دستورالعمل کمیته ای تحت عنوان کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاههای مشمول این قانون با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:

الف: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه و یا سایر عناوین مشابه

ب: بالاترین مسئول پرسنلی دستگاه

ج: بالاترین مسئول طبقه بندی مشاغل دستگاه

د: بالاترین مسئول تشکیلات و بودجه دستگاه

ه- نماینده واحد استانی بنا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 7 =