آئین نامه اصلاحی ثبت تشكیلات و موسسات غیر تجارتی


نظر به مواد 584 و 585 قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 مقررمیدارد

مقدمه
ماده 1 – مقصود از تشكیلات و موسسات غیر تجارتی مذكور در ماده 584 قانون تجارت كلیه تشكیلات و موسساتی است كه برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یاادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می شود اعم از آن كه موسسین و تشكیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند .
تبصره – تشكیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، كانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی كه اختصاص به تشكیلات دولتی و كشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممكن نخواهد بود .
ماده 2 – تشكیلات و موسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آئین نامه به دو قسمت می شوند .
الف – موسساتی كه مقصود از تشكیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد .
ب – موسساتی كه مقصود از تشكیل آن ممكن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد . مانند كانونهای فنی و حقوقی و غیره .
ماده 3 – ثبت تشكیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شركتها و در شهرستانها در اداره ثبت مركز اصلی آن به عمل خواهد آمد .
تبصره – ثبت موسسات و تشكیلات غیر تجارتی كه در خارج از كشور به ثبت رسیده است فقط در تهران در اداره ثبت شركتها به عمل خواهد آمد .
ماده 4 – موسسات و تشكیلات غیر تجارتی خارجی ثبت نشده كه در ایران دارای فعالیت هستند موظف می باشند از تاریخ تصویب این آئین نامه ظرف دو ماه طبق مقررات مربوطه تقاضای ثبت نمایند .
الحاق یك تبصره به ماده 4 آئین نامه اصلاحی ثبت تشكیلات و مؤسسات غیر تجاری
شماره 962/33 8/11/47
تبصره ذیل به ماده 4 آئین نامه اصلاحی ثبت تشكیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب پنجم آذرماه سال 1337 اضافه میگردد.
تبصره : اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی به محض وصول تقاضای ثبت این قبیل مؤسسات و تشكیلات مراتب را با ذكر خصوصیات به وزارت امور خارجه اعلام میدارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنها خواهد نمود .
وزیر دادگستری
فصل اول – در تسلیم اظهار نامه و ثبت مجامع و موسسات غیر تجارتی
ماده 5 – اظهار نامه ثبت تشكیلات و موسسات مزبور باید در دو نسخه به زبان فارسی تنظیم شده و دارای تاریخ و امضاء حاوی نكات ذیل باشد :
الف – اسم و اقامتگاه و تابعیت و موضوع موسسه و مراكز و شعب آن
ب – اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصی كه برای اداره كردن موسسات و تشكیلات معین شده اند .
ج – اسم و اقامتگاه و تابعیت وكیل در صورتی كه اظهار نامه وسیله وكیل تنظیم شده باشد .
د – تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت نام كشوری كه موسسه در آن به ثبت رسیده در صورتی كه موسسات یا تشكیلات مذكور در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد .
ه – تعیین ضمائم اظهار نامه .
ماده 6 – لظهار نامه باید دارای ضمائم زیر باشد :
الف – نسخه اصلی یا رونوشت وكالتنامه در صورتی كه تقاضا به توسط وكیل داده شده باشد .
ب – رونوشت گواهی شده تصدیق كشوری كه موسسات یا تشكیلات مزبور در آنجا به ثبت رسیده بانضمام ترجمه مصدق آن به فارسی .
ج – دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صورتیكه اصل اساسنامه به زبان خارجی باشد .
د – در صورت مجلس مجمع عمومی مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی كسانیكه حق امضاء دارند .
ه – یك نسخه اجازه نامه حاصله از شهر بانی در صورتیكه موضوع ثبت طبق مدلول ردیف الف از ماده 2 این آئین نامه باشد .
ز – رسید پرداخت حق الثبت .
ماده 7 – در صورتیكه ظرف 15 روز بعد از وصول اظهار نامه معلوم گردد كه تقاضای ثبت دارای نواقصی می باشد دفتر اداره ثبت شركتها به متقاضی اخطار می كند كه نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع كند و چنانچه در ظرف مدت مذكور اقدامی برای رفع نواقص نكند و یا اصولا” تقاضای ثبت غیر قابل قبول باشد رئیس اداره ثبت شركتها اقدام به رد آن خواهد كرد در شهرستانها این اقدام بر عهده ادارات ثبت می باشد .
ماده 8 – در صورتی كه تقاضای ثبت قبول شود مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقه حاكی از تصدیق ثبت به تقاضا كننده داده می شود و خلاصه آن نیز به خرج متقاضی در روزنامه اسمی و یكی از روزنامه های كثیر الانتشار برای اطلاع عموم منتشر خواهد گردید .
ماده 9 – موسسات و تشكیلات مذكور باید كلیه تغییراتی كه در مواد اساسنامه و یا اشخاصیكه حق امضا دارند و یا اقامتگاه قانونی آنها پیدا می شود ظرف یك ماه به اداره ثبت شركتها اطلاع دهند و مادام كه اطلاع نداده اند استناد به آن تغییرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود .

فصل دوم – در انحلال تشكیلات و موسساتغیر تجارتی
ماده 10 – در صورت انحلال موسسات و تشكیلات مذكور در این آئین نامه هر گاه انحلال اختیاری باشد تصفیه امور آن بع توسط مدیر آن بر طبق شرایط مقرره در اساسنامه به عمل می آید و در صورتیكه در اساسنامه متصدی امر تصفیه و ترتیب آن معین نشده باشد مجمع عمومی باید در موقع تصمیم به انحلال یك نفر را برای تصفیه انتخاب كرده و حدود اختیارات او را معین كند .
ماده 11 – در صورتیكه موسسه به موجب حكم محكمه منحل كردید و در اساسنامه متصدی امور تصفیه معین نشده باشد محكمه در ضمن حكم انحلال یك نفر را برای تصفیه معین می كند و در این قبیل موارد تصفیه امور مربوطه بر طبق قانون تجارت و تصفیه امور شركتها خواهد بود.

فصل سوم – حق الثبت تشكیلات و موسسات غیر تجارتی
ماده 12 – حق الثبت تشكیلات وموسسات غیر تجارتی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود :
الف – تشكیلات و موسسات هیچ عایدی ندارند 750 ریال
ب – تشكیلات و موسساتی كه دارائی آنها به موجب اساسنامه یك
میلیون ریال یا 1500 ریال
كمتر باشد .
ج – موسساتی كه دارائی آنها از یك میلیون ریال زیادتر باشد
3000 ریال
ماده 13 – برای ثبت هر تغییری نصف حق الثبت اولیه دریافت و سایر مقررات این آئین نامه رعایت خواهد شد .
تبصره – بر كلیه حقوقی كه به موجب این آئین نامه دریافت می شود صدی بیست و پنج موضوع ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاك علاوه می گردد.
ماده 15 – این آئین نامه پس از ده روز از تاریخ انتشار در روزنامه اسمی كشور شاهنشاهی قابل اجرا خواهد بود و آئین نامه شماره 15409 مورخ 20 مرداد 1315 نسخ می شود .
وزیر دادگستری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه + 10 =