آيين‌نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي


‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ 26/4/1386
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ20/4/1386 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (4) قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی ـ مصوب1383ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی
ماده1ـ واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون تنظیم بازار غیر متشكل پولی ـ مصوب 1383 ـ .
ب ـ بانك مركزی: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ نیروی انتظامی : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
د ـ اشخاص: اشخاص حقیقی یا حقوقی كه تحت هر عنوان به یك یا تعدادی از عملیات بانكی به عنوان فعالیت اصلی و یا یكی از رشته فعالیت‌های خود مبادرت می‌كنند.
هـ ـ عملیات بانكی: اشتغال به امر واسطه‌گری بین عرضه‌كنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و مشابه آن تحت هر عنوان و اعطای اعتبار و سایر تسهیلات در قالب عقود اسلامی و صدور كارت‌های الكترونیكی پرداخت و كارت‌های اعتباری می‌باشد.
و ـ قبول سپرده: دریافت هرگونه وجه به ریال یا ‎‎‎‎ ارز توسط اشخاص به نحوی كه برداشت تمام یا قسمتی از مانده آن عندالمطالبه یا حسب توافق طرفین توسط صاحب سپرده یا نماینده معرفی‌شده وی و یا پرداخت به شخص ثالث به دستور وی امكان‌پذیر باشد. این امر می تواند با احتساب سود یا امتیازات خاص و یا بدون آنها با رعایت قانون عملیات بانكداری بدون ربا ـ مصوب1363ـ صورت پذیرد و پرداخت به صاحب یا صاحبان سپرده با مراجعه حضوری یا بهره‌گیری از خدمات كارت‌های پرداخت و ابزارهای الكترونیكی انجام شود.
ز ـ ودیعه: عقدی است كه به موجب آن یك نفر مال خود را به دیگری می‌دهد كه عین آن را به طور مجانی نگهداری كند.
ح ـ اعطای تسهیلات: پرداخت هر گونه وجه در قالب تنزیل اسناد و هرگونه اوراق بهادار، مساعده، وام، اعتبار، تسهیلات مالی به اشخاص تحت هر عنوان و به هر شكل بابت تأمین نیاز نقدینگی متقاضیان، خرید اموال منقول و غیرمنقول و فروش یا اجاره اموال به آنان طبق مقررات این آیین‌نامه و موارد مشابه به نحوی كه بازپرداخت به صورت وجه نقد یا با استفاده از سایر ابزار پرداخت به طور قسطی یا یكجا صورت پذیرد.
تبصره ـ هرگونه عملیات تجاری مانند خرید و فروش اموال به جز تامین نیازهای اداری و یا جهت اعطای تسهیلات به مشتریان در قالب عقود اسلامی ممنوع می‌باشد.
ماده2ـ اشتغال به عملیات بانكی توسط اشخاص تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشكل برای انجام عملیات بانكی، بدون دریافت مجوز از بانك مركزی ممنوع است.
تبصره1ـ بانك‌ها، ‎‎‎‎ موسسات اعتباری غیربانكی و صندوق‌هایی كه قبلاً به موجب قوانین خاص تاسیس شده‌اند، به موجب مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد ولی باید عملیات بانكی خود را با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار تطبیق دهند.
تبصره2ـ صندوق‌های قرض‌الحسنه كه صرفاً مبادرت به دریافت و اعطای قرض‌الحسنه می‌نمایند مشمول مقررات این آیین نامه نبوده و مشمول آیین‌نامه خاص خود می‌باشند.
ماده3ـ وجوهی كه تولیدكنندگان كالا یا ارایه‌دهندگان خدمات بابت پیش‌فروش محصولات تولیدی خود از متقاضیان دریافت می‌كنند، مشروط بر این كه نهایتاً به خرید كالا یا خدمت با تخفیف یا بدون تخفیف موردنظر ختم شود، از شمول مفاد این آیین‌نامه مستثنی می‌باشد و تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط وزارت بازرگانی و بانك مركزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده4ـ تشخیص عملیات بانكی و تعیین مصادیق آن بر اساس قانون و قانون پولی و بانكی كشور ـ مصوب1351ـ و قانون عملیات بانكی بدون ربا ـ مصوب1362ـ و مقررات این آیین‌نامه بر عهده بانك مركزی است.
ماده5 ـ اشخاص موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون موظفند حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه كه به وسیله بانك مركزی اعلام خواهد شد، وضعیت خود را با ضوابط این آیین‌نامه تطبیق دهند.
ماده6 ـ بانك مركزی موظف است تقاضاهای رسیده را جهت اخذ مجوز بررسی و نتیجه را حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا، به متقاضی اعلام كند.
ماده7ـ فعالیت اشخاصی كه با لحاظ ماده (5) بدون مجوز به انجام عملیات بانكی مبادرت ورزند، با اعلام بانك مركزی، توسط نیروی انتظامی متوقف خواهد شد.
ماده8 ـ كلیه دستگاههای اجرایی از جمله نیروی انتظامی، چنانچه در اجرای وظایف قانونی خود با مؤسساتی كه تحت عناوین بانك، مؤسسه اعتباری، لیزینگ، مؤسسه مالی و اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار، صرافی و یا عناوین مشابه فعالیت می‌نمایند، مواجه شوند، مكلفند اطلاعات مربوط به آن را به بانك مركزی اعلام كنند.
ماده9‌ـ مسئولیت نظارت بر فعالیت اشخاص موضوع این آیین‌نامه درحدود قانون و قانون پولی و بانكی كشور ـ مصوب1351 ـ و قانون عملیات بانكداری بدون‌ربا ـ مصوب1362ـ برعهده بانك مركزی است. اشخاص مذكور مكلفند همكاری لازم را با بازرسان آن بانك به عمل آورند و آمار و اطلاعات موردنیاز بانك مركزی را به نحوی كه آن بانك تعیین می‌كند، ارایه نمایند.
تبصره ـ در صورتی كه اطلاعات درخواست‌شده، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده باشد رعایت مقررات مربوط الزامی است و در هر صورت رعایت مقررات مربوط به حفظ اسرار حرفه‌ای مشتریان توسط بانك مركزی الزامی است.
ماده10ـ نحوه ساماندهی و شرایط ارتقای اشخاص موضوع این آیین‌نامه مطابق با آیین‌نامه موضوع بند « ج» تبصره (2) ماده (2) قانون خواهد بود.
ماده11ـ مسئولیت حُسن‌اجرای این آیین‌نامه با بانك مركزی است و نیروی انتظامی موظف است همكاری لازم را با بانك یادشده به عمل آورد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 2 =