آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركتهای خارجی


هیات وزیران در جلسه مورخ 11/1/1378 به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركتهای خارجی – مصوب 1376 –تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركتهای خارجی
ماده 1- شركتهای خارجی كه در كشور محل ثبت خود، شركت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در كشور متبوع ، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر براساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:
1- ارایه خدمات بعد از فروش كالاها یا خدمات شركت خارجی .
2- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی كه بین اشخاص ایرانی و شركت خارجی منعقد می شود.
3- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شركت خارجی در ایران
4- همكاری با شركتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام كار در كشورهای ثالث.
5- افزایش صادرات غیرنفتی اسلامی ایران.
6- ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فنآوری.
7- انجام فعالیتهایی كه مجوز آن توسط دستگاه های دولتی كه به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد. از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی كالا، بانكی ، بازاریابی و غیره .
ماده 2- شعبه شركت خارجی ،‌ واحد محلی تابع شركت اصلی است كه مستقیما موضوع و وظایف شركت اصلی را در محل ، انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت تام و با مسئولیت شركت اصلی خواهد بود.
ماده 3- شركتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارك زیر را به همراه درخواست كتبی خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی ارایه نمایند.
1- اساسنامه شركت ،‌ آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.
2- آخرین گزارش مالی تایید شده شركت.
3- گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شركت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران ، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه ، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.
ماده 4- نماینده شركت خارجی ، شخص حقیقی یا حقوقی است كه براساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از موضوع و وظایف شركت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شركت خارجی ، نسبت به فعالیتهایی تحت نمایندگی شركت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت.
ماده 5- اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی كه متقاضی ثبت نمایندگی شركت خارجی در ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زیر را به همراه درخواست كتبی خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی ارایه نمایند:
1- تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (4) این آیین نامه .
2- مدارك شناسایی شخص متقاضی‌: برای اشخاص حقیقی ، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی ، اساسنامه شركت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذیربط.
3- ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی ،‌در زمینه امر پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.
4- اساسنامه شركت خارجی طرف نمایندگی ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط.
5- گزارش فعالیتهای شركت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.
6- آخرین گزارش مالی تایید شده شركت خارجی طرف نمایندگی
7- معرفی وزارتخانه ذیربط.

ماده 6- اشخاصی كه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیربط لغو میشود مكلفند، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شركتها و مالكیتهای صنعتی ، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
تبصره – شركتهایی كه مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شركت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
ماده 7- شعبه شركتهای خارجی كه نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شركت اصلی مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در كشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارایه نمایند.
ماده 8- كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاههای ذیربط ارسال دارند. حسابرسی مذكور تا زمانی كه آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372 – اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط كه شركای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می گیرد.
ماده 9- اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه ، باید توسط یك یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.
ماده 10- به منظور برخورداری شركتهای خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت آنها ، شركتهای خارجی كه تاقبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، در ایران ، از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می كرده اند مكلفند، اطلاعات و مدارك موضوع مواد 3 و5 این آیین نامه را به دستگاههای ذیربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × دو =