آیین نامه نظام بانکی دولتی


فصل اول – کلیات
ماده 1 ـ تعاریف

الف ـ استخدام عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت در بانک طبق ضوابط این آیین نامه.

ب ـ شغل عبارت است از مجموعه وظایف مرتبط و مشخصی که از سوی بانک به عنوان کار واحد شناخته شده و برای آن پست سازمانی درنظر گرفته شده باشد.

ج ـ پست سازمانی عبارت است از محل سازمانی درتشکیلات بانک که جهت انجام خدمات مستمر و تمام وقت و ارجاع آن به کارکنان بانک درنظر گرفته شده است.

د ـ انتصاب عبارت است از واگذاری یکی ازپستهای سازمانی بانک به یکی ازکارکنان.

هـ ـ کارکنان به افرادی اطلاق می شود که به موجب حکم صادره یا قرارداد منعقده به خدمت درآمده باشند.

و ـ حکم عبـارت اسـت ازدستـور کتبـی مقامـات صلاحیتـدار بانـک بـه کارکنـان درحـدود قوانیـن ، مقـررات و آیین نامه های بانک.

ز – قرارداد عبارت است از توافقنامه ای که به امضاء داوطلب استخدام و بانک می رسد و به موجب آن شخص برای مدت معین و کار مشخص به استخدام بانک در می آید.

ح ـ حقوق عبارت است ازمقرری مستمرماهانه که براسـاس امتیـازات ناشـی از خصوصیـات شغـل و شاغـل بـه کارکنان پرداخت می شود.

ط ـ فوق العاده و مزایا عبارت است ازوجوه نقدی ویا غیرنقدی که علاوه برحقوق به کارکنان تعلق می گیرد.

ی ـ انتقال عبارت است ازتغییرمحل سازمانی خدمت درداخل بانک و یا از بانک به بانک و یـا موسسـات دیگـر و بالعکس.

ماده 2ـ تشکیلات ، سطوح سازمانی و تغییرات بعدی آن با توجه به بودجه مصوب با تصویب هیات مدیره بانک قابل اجرا می باشد.

ماده 3ـ کارکنانی که برای تصدی یکی از مشاغل مستمر بانک به مدت نامحدود استخدام شده یا می شوند مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود و به عنوان مستخدم ثابت بانک شناخته خواهند شد.

تبصره ـ کارکنانی که برای تصدی یکی ازمشاغل غیر مستمر و برای مدت معین به خدمت بانک درآمده یا درآیند مشمول مقررات این آیین نامه نبوده و استخدام آنان به موجب قرارداد خواهد بود.

ماده 4ـ استخدام اتباع بیگانه و شرایط آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 5ـ اعضا هیات مدیره و مدیرعامل بانک که به طور موظف وتمام وقت دربانک انجام وظیفه می نمایند در هر مورد که مقرراتی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته در دوره تصدی این مشاغل مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود.
فصل دوم – ورود به خدمت ،انتصابات وترفیعات
ماده 6 ـ استخدام اشخاص در بانک صرفا ازطریق مسابقه و مصاحبه انجام می شود.
ماده 7ـ داوطلبان استخدام در بانک باید حائز شرایط زیر باشند
ـ تابعیت ایران ومتعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران
ـ انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت قانونی
ـ متدین بودن به یکی ازادیان رسمی کشور
ـ تندرستی و توانایی جسمانی و روانی برای انجام کاری که استخدام می شوند
ـ عدم سوء پیشینه کیفری و عدم محکومیت به فساد اخلاق و عقیده
ـ حداقل سن 18 سال تمام ونداشتن بیش از40 سال
ـ دارا بودن شرایط لازم برای احراز شغل مورد نظر

ماده 8 ـ داوطلبانی که درمسابقه و مصاحبه قبول شده اند یـک دوره آزمایشـی را طی خواهند کرد که حداقل شش ماه و حداکثر دو سال خواهد بود.حکم استخدامی قطعی افرادی که در دوره آزمایشی کاردانی وعلاقه به کار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشی صادرخواهد شد و در این صورت دوره آزمایشی جزء دوران خدمت آنان محسوب می گردد و افرادی که ضمن دوره آزمایشی صالح برای ابقاء درخدمت بانک تشخیص داده نشوند به خدمت آزمایشی آنان خاتمه داده خواهد شد.
تبصره ـ حقوق دوره آزمایشی وفوق العاده ها ومزایای مستخدم آزمایشی مطابق حقوق و فوق العاده ها ومزایای مستخدمین ثابت تعیین و پرداخت خواهد شد.

ماده 9 ـ انتصابات و ترفیعات کارکنان براساس لیاقت وشایستگی و کاردانی واستعداد و رشد فکری و تجارب آنان درمشاغل قبلی و احراز شرایط شغل صورت می گیرد.

ماده 10ـ بانک موظف است درفواصل معین شایستگی واستعداد کارکنان خود را مورد بررسی قرارداده و نتیجه را در پرونده استخدامی کارمند منعکس سازد این سنجش بنحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم برای ترفیع ، تغییر شغل ، افزایش حقوق ومزایا پاداش و اعزام به دوره های آموزشی خواهد بود.

ماده 11ـ بانک با توجه به احتیاجات خود وطبق خط مشـی مصـوب هیـات مدیـره برنامه هـای آموزشـی و یـا کارآموزی لازم را تنظیم نموده وبه مورد اجرا خواهد گذاشت.

فصل سوم – مرخصی
ماده 12 ـ کارکنان بانک می توانند سالی یک ماه به تناسب مدت خدمت از مرخصی استحقاقی با دریافت حقوق و فوق العاده ها و مزایای متعلقه استفاده نمایند.

ماده 13ـ کارکنان بانک در صورت ابتلاء به بیماریهایی که مانع از انجام خدمت آنان باشد به گواهی مرجع پزشکی معتمد بانک از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد.

تبصره 1ـ جز در بیماریهای صعب العلاج حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه درسال خواهد بود.

تبصره 2ـ به کارکنانی که از مرخصی استعلاجی استفاده می نمایند تا چهار ماه ودر صورتی که به علت ابتلاء به بیماری صعب العلاج یا زایمان فرزندان توامان مرخصی استعلاجی آنان بیش ازچهار ماه باشد تا حداکثر یک سال حقوق و فوق العاده های مربوط و درمورد بیماریهای صعب العلاج درمدت زائد بریک سال تا هنگامی که ازکارافتاده نشوند فقط حقوق پرداخـت می گردد.

تبصره 3ـ مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیرمی دهند شش ماه می باشد.

ماده 14ـ کارکنان بانک درصورت نیاز به مرخصی مازاد برمرخصی استحقاقی می توانند ازمرخصی بدون حقوق استفاده نمایند،حداکثر مدت مرخصی بدون حقوق برای طول مدت خدمت نبایستی از 3 سال تجاوز کند این مدت برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل مورد تصدی حداکثر تا 2 سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

ماده 15 ـ ترتیب تحصیل مرخصی های موضوع مواد 12 ،13 و 14 این آیین نامه به موجب دستورالعملی خواهد بود که حداکثرظرف مدت شش ماه به پیشنهاد هیئت مدیره بانک به تصویب شورایعالی بانکها خواهد رسید.

فصل چهارم – طبقه بندی و نظام پرداخت
ماده 16ـ مشاغل بانک به طورکلی به سه رده مدیریت ، تخصصی و اجرایی تقسیم می شود و براساس اهمیت وظایف و مسئولیتها ، سهولت و صعوبت کار و عوامل موثر در تجزیه و تحلیل شغل ارزشیابی و طبقه بندی می شوند.

ماده 17- نظام پرداخت مبتنی برخصوصیات شغل و شاغل بوده و حقوق کارکنان براساس مجموع امتیازات مکتسبه از شغل مورد تصدی و خصوصیات شخصی پس ازاعمال ضریب ریالی تعیین می گردد.

ماده 18ـ عوامل اساسی ارزیابی شغل عبـارت اسـت از مسئولیت هـا و ویژگیهـای شغلـی فعالیتهـا و شرایـط کـار، خصوصیات شخصی شامل عوامل تحصیل،تجربه مفید و مرتبط ، دوره آموزشی و عوامـل ایثارگـری و فرآینـدی می باشد.

ماده 19ـ عوامل ارزیابی ومیزان امتیاز هرعامل و درصد امتیاز هریک به کل امتیازات بـه شـرح جـداول ضمیمـه می باشد.

تبصره ـ عوامل فرعی ، درجات و تعاریف و تعیین امتیاز هریک ازعوامـل فرعـی و درجـات بـا توجـه بـه میـزان امتیازات عوامل موضوع این ماده به تصویب شورای عالی بانکها خواهد رسید.

ماده 20ـ ضریب ریالی امتیازهای موضوع آیین نامه معادل ضریب حقوق ماده 33 قانون استخدام کشوری است و تغییرات آن متناسب با شاخص هزینه زندگی وتغییرات ضریب ریالی حقوق بخش عمومی با پیشنهاد شـورای عالی بانکها و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب مجمع عمومی بانکها خواهد بود.

ماده 21ـ طبقه بند ی و ارزشیابی مشاغل و تعیین شرایط تصدی آن به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شواری عالی بانکها خواهد بود.

ماده 22ـ به منظور تامین و نگهداری نیروی انسانی ماهر و کاردان در بانک فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده جذب به شرح جدول زیر پرداخت می شود:

مدیریت تخصصی اجرایی
لیسانس به بالا تا 30 تا 20 تا 15
دیپلم وفوق دیپلم تا 20 تا 15 تا 10
زیر دیپلم – – تا 5

تبصره 1ـ اصلاح و تغییرات بعدی در جدول موضوع این ماده در جهـت جـذب ، توسعـه و بهبـود کیفیـت ارائـه خدمات به پیشنهاد شورای عالی بانکها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب مجمع عمومی بانکها خواهـد بود .
تبصره 2ـ میزان فوق العاده جذب بستگی کامل به نیاز بانک و میزان تخصص کاردانی داشته و بر مبنای درصدی از حقوق آنان محاسبه وپرداخت می شود.

ماده 23ـ بانک می تواند درصورت لزوم و استحقاق کارکنان نسبت به برقراری فوق العاده ها وپرداخت مبالغی جهت کارکنان خود به شرح ذیل اقدام نماید:
اضافه کار در صورت انجام کار بعد از وقت اداری
فوق العاده روزانه و جبران هزینه های ماموریت، ایاب و ذهاب ، سفر و نقل مکان
فوق العاده بهره وری : جهت عملکرد شاخص و برجسته کارکنان
فوق العاده اشتغال درخارج از کشور
کمک هزینه عائله مندی وخواربار
فوق العاده سختی شرایط محیط کار
فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی و بدی آب وهوا ،محل خدمت وجذب نیروی انسانی به نقاط محروم متناسب با آیین نامه ها و ضوابط بخش مشمول قانون استخدام کشوری .
تبصره ـ دستورالعملهای مربوط به پرداخت فوق العاده ها و مبالغ مذکور به تصویب شورای عالی بانکها خواهد رسید .

ماده 24ـ به منظور فراهم کردن زمینه های مساعـد بـرای ایجـاد و حاکمیـت نظـام انگیزشـی و رقابتـی در بانکهـا و استفاده موثر اقتصادی از نیروی انسانی فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده ویژه توسـط هیئـت مدیـره بانـک در چهار چوب نسبتهای بهره وری که توسط شورای عالی بانکها تعیین می گردد پرداخت می شود .

ازجمله این نسبتها نسبت :

– درآمد وهزینه به ازاء هرکارمند
– هزینه عملیاتی به درآمد عملیاتی
– خالص درآمد به هزینه های پرسنلی
– خالص مابه التفاوت سود دریافتی و پرداختی
– تغییرات درآمد به هزینه های پرسنلی

قابل ذکر است.

فصل پنجم – اموررفاهی
ماده 25ـ بانک ملکف است به طرق مقتضی وسایل بهداشت و درمان کارکنـان خـود و خانـواده آنـان را فراهـم نماید.

ماده 26ـ به منظورتامین رفاه و آتیه کارکنان بانک صندوقی بنام صندوق رفاه و تامین آتیه تشکیل می گردد.

تبصره ـ نحوه تشکیل و بهره برداری از صندوق به موجب دستوالعملی خواهد بود که به تصویب هیئت مدیره بانک می رسد.

ماده 27ـ بانک مکلف است کلیه کارکنان خود را درخصوص فوت به هر علت و نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی و جزیی) بیمه نماید.

تبصره ـ ضوابط مربوط به نحوه و میزان بیمه ماده فوق به تصویب هیئت مدیره بانک می رسد.

ماده 28ـ بانک می تواند جهت تامین قسمتی از مایحتاج عمومی کارکنان ،تامین آراستگی آنان ،ایجاد امکانات لازم جهت رفت و آمد به محل کار و استفاده کارکنان اناث از مهدکودک ،همچنین کمـک بـه امـور تعاونـی و رفـاه کارکنان خود اقدامات لازم بعمل آورد.

ماده 29ـ بانک می تواند به طرق مقتضی به کارکنان ثابت خود تسهیلات قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری و مسکن اعطا نماید. نحوه پرداخت تسهیلات این ماده به تصویب هیئت مدیره بانک می رسد.

فصل ششم – بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت
ماده 30 – کارکنان ثابت بانک از لحاظ بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت مشمول صندوق بازنشستگی بانکها بوده و کسور مقرر اعم از سهم کارمند و بانک در وجه صندوق واریز خواهد شد.

ماده 31 – از جمع حقوق موضوع ماده 17 و فوق العاده های جذب سختی شرایط محیط کار و جذب مناطق محروم معادل 9 درصد کسر و به اضافه 21 درصد جمع حقوق و فوق العاده های وی که از طرف بانک تامین می شود به حساب صندوق بازنشستگی منظور و پرداخت می گردد.

ماده 32 – وجوه زیر علاوه بروجوه مذکور در ماده فوق به صندوق بازنشستگی واریز می گردد
1ـ حقوق ، مزایا و فوق العاده های ماه اول مستخدم آزمایشی
2- اضافه حقوق ، مزایا و فوق العاده های ماه اول مستخدم

ماده 33 – بانک مکلف است کارکنانی را که به سن 60 سال تمام یا 30 سال تمام سابقه خدمت قابل قبول رسیده باشند بازنشسته نماید درصورت نیاز بانک و با رضایت مستخدم ادامه خدمت کارکنان متخصصی که بیش از 30 سال سابقه خدمت دارند به شرط آنکه سن آنان از 65 سال تجاوز ننماید تا 5 سال بلامانع خواهد بود.

تبصره ـ کارکنان ثابت بانک می توانند با دارا بودن شرایط زیر و موافقت بانک بازنشسته شوند.
الف ـ کارکنان مرد با 50 سال سن و 25 سال سابقه خدمت دربانک
ب ـ کارکنان زن با 20 سال سابقه خدمت دربانک

ماده 34 – میزان حقوق بازنشستگی کارکنان عبارت است ازمعدل 2 سال آخر حقوق وفوق العاده ها و مزایای ملاک محاسبه کسور بازنشستگی با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی ضربدر سنوات خدمت .

ماده 35 – هرگاه مستخدم علیل یا به علت حادثه ای ازکارافتاده یا فوت شود تمام حقوق مزایا و فوق العاده هایی که بابت آنها کسور بازنشستگی اخذ شده است به عنوان حقوق وظیفه درمورد وی برقرار می گردد.
ماده 36 ـ در صورتیکه مستخدم ازکارافتاده یا بازنشسته فوت شود تمام حقوق وظیفه یا بازنشستگی وی به وظیفه بگیران او پرداخت می شود.

ماده 37 – وظیفه بگیران مستخدم متوفی از لحاظ این آیین نامه به شرح زیر می باشند:
1 ـ زوجه یا زوجات دائمی مستخدم متوفی اعم از اینکه شوهر اختیار کرده یا نکرده باشد.
2 ـ شوهر درصورتیکه علیل وازکارافتاده و تحت کفالت همسر متوفای خود باشد.
3 – فرزندان اناث متوفی و همچنین نوادگان اناث درصورتیکه تحت کفالت قانونی مستخدم متوفی بوده باشند.
4ـ فرزندان اناث مطلقه و تحت کفالت قانونی مستخدم .
5ـ فرزندان ذکور تا پایان 20 سالگی ودر صورت تحصیل درمراکز آموزش عالی معتبر تا پایان 25 سالگی
6ـ پدر و مادری که در کفالت متوفی بوده اند و همچنین فرزندان،نوادگان علیل و ازکارافتاده و یا ناقص العضو مستخدم متوفی که درکفالت وی بوده و ازکارافتاده باشند مادام العمر.

ماده 38 – حقوق وظیفه به تساوی بین وظیفه بگیران واجد شرایط تقسیم می شود و درصورت قطع سهم هر یک از وظیفه بگیران سهم قطع شده به تساوی به سهم سایر وظیفه بگیران افزوده می شود.

ماده 39 – چنانچه مستخدم متوفی فاقد بازماندگان مندرج درماده 37 باشد وجوهی که بابت کسور بازنشستگی وی ذخیره شده است به حساب درآمد صندوق بازنشستگی منظور می شود.

ماده 40 – به کارکنان شاغل هنگام بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت در قبال سوابق خدمت در بانک به ازای هـر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است پاداش پایان خدمت پرداخت می شود.

ماده 41 – از تاریخ اجرای این آیین نامه به میزانی که حقوق کارکنـان شاغـل ترمیـم و افزایـش یافتـه ومی یابـد حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران نیز ترمیم می گردد.

فصل هفتم – تکالیف عمومی و پایان خدمت
ماده 42ـ کارکنان بانک موظفند ضوابط و مقررات اداری و بانکی ونیز دستورات و اوامر روسای ما فوق خود را درحدود قوانین ،آیین نامه و مقررات جاری رعایت نمایند.

ماده 43ـ خودداری از اقدامی که مقررات اداری یا عرف بانکی انجام آن را مقرر کرده باشد یا مبادرت به اقدامی که مقررات اداری و یا عرف بانکی انجام آن را منع نموده باشـد تخلـف محسـوب و بـا متخلـف طبـق مقررات انظباطی رفتار خواهد شد.

تبصره ـ رسیدگی به تخلفات اداری ،تشخیص تخلـف و تعییـن تنبیهـات اداری در بانکهـا و بانـک مرکـزی طبـق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره و یا هیئت عامل بانک حسب مورد به تصویب شورای عالی بانکها و شورای پول و اعتبار می رسد.

ماده 44ـ کارکنان بانک در صورت نداشتن تعهد خدمت در بانک می توانند با دو ماه اعلام کتبی قبلی ازخدمت در بانک استعفاء دهند.درهیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر بانک نخواهد بود. استعفا از تاریخی تحقق می یابد که بانک کتبا” با آن موافقت نماید.مستخدمـی کـه استعفـا داده موظف اسـت در مـدت مرقوم درمحل خدمت خود حاضرشود و بهر حال در پایان این مدت استعفای او قبـول شـده تلقـی می گـردد .بـه مستخدمی که مستعفی شناخته شود کسور بازنشستگی وحقوق و مزایای مربوط به مرخصـی استحقاقـی استفـاده نشده مسترد خواهد شد.

ماده 45ـ بانک می تواند به دلیل تغییرات سازمانی و یا تغییرسیستمها و روشهای اداری کارکنانـی را که مـازاد بر احتیاج تشخیـص داده می شونـد ،درصورتیکـه نتوانـد از وجـود آنهـا درسایـر واحـدها استفـاده نمـوده و شـرط بازنشسته شدن نیز نداشته باشند ازخدمت در بانک معاف نماید.

تبصره ـ به مستخدمی که طبق این ماده از خدمت در بانـک معاف شـود مبلغـی معـادل 45 روز آخریـن حقـوق موضوع ماده 17 به ازاء هر سال خدمت دربانک به عنوان فوق العاده پایان خدمـت بـه عـلاوه حقـوق ومزایـای مرخصی استحقاقی استفاده نشده و کسوربازنشستگی و وجـوه پرداختـی بـه صنـدوق رفـاه و تامیـن آتیـه (سهـم مستخدم ) و درآمد متعلقه به وی پرداخت می شود.

فصل هشتم – مقررات مختلف
چهارشنبه ۰۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۴۸
ماده 46ـ ماموریت وانتقال کارکنان به وزارتخانه ها ، موسسات وشرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و یا برگزیده شدن و منصوب شدن کارکنان بانکها به نمایندگی مجلس شورای اسلامی و یا مقامی درخارج از بانک و ماموریت و انتقال کارکنان دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به بانک با رعایت مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 47ـ چنانچه بانک دراجرای وظایف وبرنامه ریزیهای جاری اموری را ازطریق مقاطعه انجام دهد موظف است طی قرارداد منعقده با مقاطعه کار تصریح نماید بانک هیچگونه مسئولیتی در قبال کارکنان مقاطعه کارندارد.

ماده 48ـ نحوه تطبیق وضع کارکنان فعلی با مقررات این آیین نامه براساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورایعالی بانکها می رسد.

ماده 49ـ اختیارات شورای پول واعتبار مقید طی قانون پولـی وبانکـی کشـور در خصـوص رسیدگـی و تصویـب مقررات استخدامی وآیین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کماکـان بـه قـوت خـود باقـی است.

ماده 50ـ این آیین نامه ازتاریخ 1/1/79 قابل اجرا می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − 9 =