الزام خوانده به استرداد لاشه يك فقره چك اماني

 

آقاي …….بدواً در خصوص تقاضاي استردادلاشه يك فقره چك اماني اقدام به ارسال اظهارنامه به نشاني خوانده نموده بود كه در اظهارنامه ارسالي چنين بيان داشته : «احتراماً مطابق با ما ده 156 ق . آ . د . م شما 24 ساعت پس از رويت اين اظهارنامه مهلت داريد تا نسبت به استرداد يك فقره چك اماني به شماره ……… بدون تاريخ به مبلغ پنج ميليون ريال بانك …….. شعبه …….. كه مطابق رسيدي كه به اينجانب داده ايد به رسم امانت تحت اختيار داريد اقدامات لازم را مبذول فرمائيد.»

به دليل عدم استرداد لاشه چك اماني آقاي ……..دادخواستي بخواسته الزام خوانده به استرداد لاشه يكفقره چك اماني به طرفيت آقاي …… پس از ابطال تمبر هزينه دادرسي تقديم مرجع قضائي نمود كه پس از ثبت تحت كلاسه …….جهت رسيدگي به شعبه ………… دادگاه عمومي حقوقي ارجاع گرديد.

خواهان ضمن پيوست نمودن تصوير مصدق سند عاديي كه حاكي از اماني بودن چك بود دردادخواست خود چنين اظهار نموده بود : «اينجانب يك فقره چك را به رسم امانت به خوانده تحويل دادم تا پس از گذشت يك هفته چك را مسترد نمايد ،‌ليكن با وصف اينكه اظهارنامه نيز براي ايشان ارسال نموده ام ، جهت استرداد چك اقدامي ننموده است و چون بيم اين را دارم كه از چك اماني سوء استفاده شود تقاضاي صدور حكم به الزام خوانده به استرداد لاشه چك را دارم . ضمناً نامبرده حاليه به علت صدور چك بلامحل و كلاهبرداري در زندان …………………………….. در حال سپري نمودن ايام ندامت مي باشد.»

دادگاه نيز به دليل تكميل بودن پرونده از حيث شكلي اقدام به تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ اوقات به نحو قانوني بطرفين دعوي نمود.

در وقت تعييني جلسه دادگاه به تصدي رياست محترم شعبه تشكيل خواهان حضور دارد ، خوانده با وصف ابلاغ اخطاريه و اطلاع از جلسه دادرسي حضور نيافته است . خواهان اظهار مي دارد خواسته بشرح دادخواست تقديمي مي باشد .

دادگاه نيز با بررسي جامع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد :

«رأي دادگاه»

خواسته خواهان آقاي……. به طرفيت آقاي ……… عبارت از صدور حكم بر الزام خوانده به استرداد لاشه يك فقره چك اماني با احتساب هزينه دادرسي مي باشد. نظر به اينكه به موجب نوشته اي، خوانده متعهدند چك موصوف بدون تاريخ را تحويل خواهان دهد و همچنين قيد گرديده چك مذكور به عنوان امانت در يد خوانده مي باشد و از آنجائيكه خوانده با وصف ابلاغ اخطاريه و اطلاع از جلسه دادرسي حضور نيافته و از مستند منسوب به خودش دفاعي به عمل نياورده است و از اين رو دادگاه دعوي خواهان را ثابت تشخيص و خوانده را به استرداد چك موصوف و پرداخت مبلغ ………………….. ريال بابت هزينه دادرسي له خواهان محكوم مي نمايد . رأي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه تجديد نظر استان ………….. مي باشد .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 2 =