تخلفات انتظامی قضات

 

١.دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی ۲. صدور دستور متعارض و مبهم و کلی ۳. صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ ۴. صدور قرارهای تامین نامتناسب ۵. عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین ۶. دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت ۷. بازداشت غیرقانونی ۸. عدم ثبت پروندهها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی ۹. عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی ۱۰. عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه ۱۱. عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی ۱۲. عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت ۱۳.عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات ۱۴. آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی ۱۵. استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء ۱۶.استفاده بیرویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها ۱۷.عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی ۱۸. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پروندههای کیفری ۱۹. عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم ۲۰. نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب ۲۱. أخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات ۲۲. صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی ۲۳. ناخوانا بودن دستورات قضائی ۲۴.صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی ۲۵. انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت ۲۶.صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع ۲۷. وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء ۲۸. دستورات غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب ۲۹.صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط ۳۰.صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست ۳۱.تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی ۳۲. صدور دستورات تلفنی ۳۳. فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه ۳۴. عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا ۳۵.برخوردتندوبعضًاغیرمتعارفوتوهینآمیز ۳۶. ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل ۳۷. عدم توجه به مستندات ۳۸. عدم پذیرش و ثبت لوایح ۳۹. دادنامه پرونده قبل از انشاء رأی ۴۰. آمارسازی در سیستم مکانیزه ۴۱. صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی ۴۲.بایگانی نمودن پروندههای اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی ۴۳. کسر از آمار پروندههای قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید ۴۴.بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه ۴۵.عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه ۴۶. عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی ۴۷. عدم توجه به اعتبارات امر قضاوتشده ۴۸. عدم توجه به مفاد اسناد رسمی ۴۹.تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر ۵۰. صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات ۵۱. وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر ۵۲.افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی ۵۳. عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی ۵۴.دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست۵۵.قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی ۵۶. رسیدگی و اصدار رأی توأمان به دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا ۵۷. عدم دعوت از نماینده بیمه در پروندههای تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه ۵۸. دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی ۵۹.عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقهای ۶۰.عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر ۶۱. عدم اعطای فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه ۶۲.عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی ۶۳. صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند ۶۴. اطاله دادرسی ۶۵. تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف ۶۶. عدم مقابله دادنامهها ۶۷. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته ۶۸. صدور حکم خارج از خواسته ۶۹. الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی ۷۰. در اختیار قرار دادن متهم در اختیار آ گاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین وقبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + هفت =