روش اجرای احكام افراز صادره از مراجع قضایی صالحه


(موضوع قانون افراز مصوب سال57)

گر چه به موجب قانون آبان 1357 اختیار افراز املاك مشاع به ادارات ثبت اسناد و املاك تفویض گردیده و ادارات ثبت مجاز به انجام افراز املاك مشاع حسب تقاضای احد یا تعدادی از مالكین مشاعی می باشند ولی به موجب ماده دوم قانون مذكور هر یك از شركاء می توانند به تصمیم واحد ثبتی مربوطه مبنی بر افراز ملك در مهلت مقرر در ماده2 قانون یاد شده به دادگاه شهرستان محل وقوع ملك (دادگاه حقوقی) اعتراض نمایند كه در این صورت ادارات ثبت سوابق افرازی و عنداللزم پرونده ثبتی را حسب تقاضای مرجع یاد شده جهت رسیدگی نهایی به دادگاه حقوقی مربوطه ارسال می دارند.بدیهی است دادگاه حقوقی پس از رسیدگی نهائی و تصمیم افراز متخذه از طرف اداره ثبت را تائید یا خود مبادرت به صدور حكم دیگری می نماید كه در هر صورت حكم صادره از مرجع یاد شده جهت ارجاء به ثبت محل ارسال می گردد كه روش عملی اجرای احكام افراز صادره از مراجع قضائی بدین شرح است:

متقاضی باید تقاضای خود را همراه با اصل یا رو نوشت مصدق حكم قطعی افراز به ثبت محل تسلیم نماید. منظور از رونوشت مصدق این است كه مطابقت رونوشت حكم افراز با اصل آن باید به تائید دفتر دادگاه محل برسد و به آن تمبر الصاق شود.
رئیس ثبت دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیكاتور را صادر می نماید و به متقاضی تاریخ وقت مراجعه بعدی را اعلام می دارد.
تقاضای متقاضی ثبت دفتر اندیكاتور می شود و همراه با ضمائم به بایگانی ارسال می گردد تا در پرونده ثبتی مربوطه ضبط شود.
در روز مراجعه متقاضی كه قبلاً تعیین شده بایگانی پرونده را جهت تعیین نماینده و نقشه بردار نزد مسئول اداره ارسال می دارد و او با توجه به دفتر اوقات خود نماینده و نقشه برداری را جهت انجام اقدامات بعدی تعیین می نماید.
ضمناً چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع 30 كیلومتر باشد فوق العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار به میزان مدتی كه توسط مسئول اداره تعیین می شود و به شرحیكه قبلاً توضیح داده شد بایستی وسیله متقاضی به حساب سپرده ثبت نزد بانك ملی مربوطه تودیع و فیش آن جهت ضبط در پرونده به ثبت ارائه شود.
سپس نماینده و نقشه بردار همراه با متقاضی به محل وقوع ملك عزیمت می نمایند و بعد از حضور در محل متقاضی بایستی ملك را معرفی و نماینده حدود آن را باسوابق پرونده ثبتی تطبیق و بعد حدود قطعات افراز شده مندرج در حكم را با محل مقایسه و تطبیق و كنترل و نقشه بردار حدود كل ملك و قطعات افراز شده را برداشت نموده و قطعات افرازی را برابر قیمت منطقه ای ارزیابی نماید.(بند378 مجموعه بخشنامه های ثبتی)
بعداز ترسیم نقشه ملك وسیله نقشه بردار كه بایستی نماینگر حدود و مشخصات قطعات افرازی باشد نماینده صورت جلسه افراز را با ملاحظه پرونده ثبتی و مشاهدات خود در محل و توجه به حكم صادره از دادگاه و رعایت حدود و مشخصات ملك بر اساس سوابق پرونده ثبتی و موقعیت محل و حكم صادره تنظیم می نماید.
این صورت جلسه كه با عنوان صورت جلسه افراز تهیه می شود نماینده بایستی بعد از توضیح كامل جریان ثبتی ملك در مقدمه و ذكر حدود اولیه ملك و اسامی مالكین مشاعی چگونگی افراز را با اشاره به حكم صادره دادگاه توضیح داده و حدود و مشخصات و مساحت قطعات افراز شده را با تعیین شمارات فرعی از اصلی مربوطه به ترتیب قید نماید و هر قطعه را در سهم همان فردی كه در حكم افراز به او تعلق گرفته قرار دهد و پیش نویس سند مالكیت قطعات مفروض شده را به نام مالكین مربوطه تهیه و به گواهی دفتر املاك بازداشتی برساند.
نماینده صورت جلسه افراز را خود امضاء و پس از امضاء نقشه بردار همراه با نقشه تر سیمی و برگ ارزیابی تنظیم شده كه به قیمت منطقه ای خواهد بود و به امضاء نقشه بردار و ارزیاب و متقاضی هم باید برسد همراه با پرونده و پیش نویس اسناد مالكیت تهیه شده طی گزارشی به استحضار مسئول اداره می رساند.
رئیس اداره پس از بررسی صورت جلسه و تطبیق مفاد آن با پرونده ثبتی و حكم صادره دادگاه و كنترل پیش نویس اسناد مالكیت تهیه شده چنانچه اشكالی را ملاحظه ننماید پیش نویس اسناد را امضاء و دستور ثبت صورت جلسه افراز را در دفتر املاك صادر می نماید و به حسابداری اجازه می دهد كه فوق العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار را در صورت تعلق بشرحیكه قبلاً توضیح داده شده پرداخت نماید.
در این مرحله از اقدام متقاضی مكلف است هزینه افراز و سایر حقوق ثبتی متعلقه سهم خود را همراه با بهاء دفترچه سند مالكیت حسب محاسبه حسابداری در بانك تودیع و فیش آن را جهت ضمیمه نمودن پرونده به حسابداری ارائه نماید.
بعد از تودیع هزینه افراز و سایر حقوق ثبتی متعلقه و بهاء دفترچه سند مالكیت پرونده جهت اقدام بعدی به دفتر املاك ارسال می شود متصدی دفتر املاك با توجه به دستور صادره از طرف رئیس اداره مراتب صورت جلسه افراز را در ستون ملاحظات ثبت و صفحه دفتر املاكی كه سهام مشاعی هر ملك در آن ثبت شده قید می نماید و با توضیح موضوع خروجی زده و حدود و مشخصات هر كدام از قطعه و قطعات افرازی را در دفتر جاری املاك ثبت نموده و شماره ثبت صفحه جدید را در ستون ملاحظات ثبت و صفحه مشاعی مربوطه قید می نماید سپس سند مالكیت مشاعی اولیه را باطل و سند جدید را تحریر می كند.
آنگاه ثبت دفتر املاك و سند مالكیت تحریر شده را به امضاء مسئول اداره می رساند و پرونده را جهت تسلیم سند به متقاضی به بایگانی ارسال می دارد. در بایگانی ابتدا سند نخ كشی و پلمپ می شود بعد در دفتر تسلیم سند ثبت می گردد و پس از احراز هویت متقاضی كه معمولاً با ملاحظه شناسنامه آن تحقق می پذیرد در قبال اخذ رسید در دفتر تسلیم سند و ستون ملاحظات پیش نویس سند مالكیت به او تسلیم می گردد و پرونده در ردیف مربوطه ضبط می شود. لازم به ذكر است چنانچه ملكی به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود با تقاضای هر یك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقی) فروخته می شود (ماده4 قانون افراز) كه در این صورت وجوه حاصله از فروش ملك غیر قابل افراز پس از كسر هزینه عملیات اجرائی طبق دستور دادگاه بین شركاء به میزان سهام و مالكیت آنها تقسیم خواهد شد(ماده10 آئین نامه قانون افراز).

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + 8 =