شرح دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به و استشهادیه مربوط

خواهان:

خوانده:

وکیل یا نماینده قانونی:

تعیین خواسته و بهای آن: 

صدور حکم بر اعسار از پرداخت محکومٌ به موضوع پرونده  کلاسه …. (……  اجرایی) طرح شده در شعبه    دادگاه عمومی تهران

دلایل و منضمات دادخواست : 1 – استشهاد محلی 2 – تصویر مصدّق فیش حقوقی 3 – تصویر تصویر مصدّق سند مالکیت …4 –  تصویر مصدّق دادنامه و اجراییه استنادی 5 –  نسخه ثانی و الخ دادخواست و ضمایم .

شرح :     ریاست محترم شعبه    دادگاه عمومی تهران

با سلام  احتراماً معروض می دارد:  حسب محتویات پرونده کلاسه اجرایی فوق، اینجانب در برابر خوانده بالا، به پرداخت مبلغ ……… ریال با احتساب خسارت دادرسی و قانونی محکومٌ  شده ام ، با توجه به اینکه بنا به دلایل استنادی،  بنده به عنوان …. و با حقوق ماهيانه …. ريال کار مي نمايم.  و درآمدی دیگر ندارم فردي معيل و داراي زن و ….  فرزند بوده و  به خاطر پرداخت مبلغ …. ريال اجاره ماهیانه منزل،  حتي معاش خود و آنان را به سختی تامين مي کنم (حقوق و مستمری ماخوذه کفاف مخارج عادی زندگی و افراد واجب النفقه ام را نمی دهد . همچنین فروش تنها دارائی و سرپناه خود و فرزندانم نیز  عقلایی و عادلانه بنظر نمی رسد.) و همچنین  هيچ پس انداز و دارایی منقول و غیرمنقول به جز … ندارم، از این رو نقداً و دفعتاً واحده قادر به پرداخت محکومٌ به نيستم.  لذا با تقدیم مدارک و مستندات پیش گفته ، و مستنداً به مواد 277 و 652 قانون مدنی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومٌ یت های مالی مصوب 10/8/77 و مواد 20 به بعد قانون اعسار مصوب 20/9/1313 و رای وحدت رویه شماره 622 – 29/7/82 هیات عمومی دیوان عالی کشور و بند (و) از فصل اول دستورالعمل شماره 2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی و ماده 8 شیوه نامه اجرایی پرونده های مطالبه مهریه و اعسار مصوب ریاست محترم قوه قضاییه، رسیدگی و صدور حکم به اعسار از پرداخت دفعتاً واحده محکومٌ  به مذکور ، و تقسیط آن مورد استدعاست .                                                     

 

                                                                                   با تجدید احترام –   

                                                                                 

 

 

   ((استشهاد محلي))

بدينوسيله ازهمسايگان و معتمدين و كسبه محل (همکاران)،  درخواست مي کنم،  هرگاه با وضعیت خانوادگي و کاري و میزان درآمد اينجانب ………… فرزند ……. آشنا هستند،  با در نظر گرفتن خداوند متعال گواهي فرمايند :  که بنده به عنوان ….. و با حقوق ماهيانه ……. ريال در ……. به نشانی …….. کار مي نمايم.  و درآمدی دیگر ندارم فردي معيل و داراي زن و ….  فرزند بوده و  به خاطر پرداخت مبلغ …… ريال اجاره ماهیانه منزل،  حتي معاش خود و آنان را به سختی تامين مي کنم.  و همچنین  هيچ پس انداز و دارایی منقول و غیرمنقول به جز  ……. ندارم، از این رو در حال حاضر نقداً و دفعتاً واحده قادر به پرداخت محکومٌ  به پرونده کلاسه  و…، به مبلغ …. ريال نيستم . مراتب بالا را مورد تأئيد و گواهي نمايند.                              با تقديم احترام و سپاس                  نام و نام خانوادگی

                                                                                       امضا و  تاریخ

 اينجانبان امضاءكنندگان ذيل،  صحت مراتب ياد شده بالا را تصديق، و حاضريم در دادگاه نيز حاضر و با رعايت تشريفات سوگند شرعي، همين را گواهي نماييم.

  1 –                       فرزند         مقيم : تهران،                       امضاء

 2 –                        فرزند         مقيم : تهران ،                        امضاء

 3 –                        فرزند          مقيم : تهران ،                       امضاء

 ۴ –                       فرزند           مقيم : تهران ،                     امضاء

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 2 =