ضوابط ثبت شركت ها و مالكيت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی


ضوابط ثبت شركت ها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

 

فصل اول – تعاريف :

ماده 1- در اين تصويب نامه واژه هاي زير به جاي عبارت هاي مشروح مربوط به كار مي رود:

1-1 كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران

1-2- منطقه : هر يك از مناطق آزاد تجاري – صنعتي

1-3- سازمان: سازمان هر يك از مناطق آزاد تجاري – صنعتي است كه به موجب قانون تاسيس شده اند.

1-4- قانون: قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي مصوب

7/6/1372 مجلس شوراي اسلامي

1-5- شوراي عالي : شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

1-6- واحد ثبتي: مرجع ثبت شرك ها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي هر يك از سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي

1-7- شعب شركت يا موسسه: شعبه يك شركت يا موسسه, شخص حقوقي است كه در منطقه توسط شركت يا موسسه اصلي كه در خارج از منطقه ايجاد شده تشكيل شده است و اكثريت سهام آن متعلق به شركت يا موسسه مذكور مي باشد و اين شخص حقوقي تازه تاسيس, شركت يا موسسه فرعي آن محسوب مي شود.

ـــــــــــ 21453/ت 15011ك 45052/ت 16874ك 57425/ت 18775 ه

1- تصويب نامه ــــــــــــــــ , ــــــــــــ و ـــــــــــ 30/2/1374 22/5/1375 22/12/1378ــــــــــــــــــــ

 

1-8- نماينده شركت يا موسسه: نماينده يك شركت يا موسسه, شخص حقوقي يا حقيقي است كه آن شركت يا موسسه به آن اختيارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمايندگي شركت يا موسسه, تعهدات شركت يا موسسه اختياردهنده محسوب مي شود.

 

فصل دوم – ايجاد و وظايف واحد ثبتي:

 

ماده 2- سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتي شركت ها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي در آن منطقه, واحدي را به نام واحد ثبت شركت ها و

مالكيت هاي صنعتي و معنوي تاسيس مي كند.

 

ماده 3- وظايف واحد ثبتي عبارتند از:

1-3- ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري ايراني وخارجي

2-3- ثبت علايم و اسامي تجاري و صنعتي

3-3- ثبت اختراعات و اشكال و ترسيمات صنعتي

4-3- ثبت دفاتر تجاري بازرگاني

5-3- پلمپ دفاتر تجاري و غيرتجاري واقع در حوزه هر منطقه

6-3- ثبت بانكها و موسسات اعتباري با رعايت آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد

7-3- ثبت شركت هاي بيمه طبق مقررات حاكم در مناطق آزاد

 

فصل سوم – تشريفات قانوني ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي و معنوي:

 

ماده 4- هر شركت يا موسسه اي كه در منطقه ثبت شود و مركز اصلي آن نيز در همان منطقه باشد شركت ايراني و ثبت شده در منطقه محسوب مي شود.

 

تبصره 1- از تاريخ اجراي اين تصويب نامه هر شركت يا موسسه خارجي براي اينكه بتواند به وسيله شعبه يا نمايندگي در منطقه به فعاليت هاي اقتصادي مبادرت نمايد بايد در كشور متبوع خود مطابق قوانين و مقررات جاري آن كشور – به تصديق نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور – شركت قانوني محسوب شود و در واحد ثبتي منطقه نيز به ثبت رسيده باشد.

 

تبصره 2- هر شركت يا موسسه خارجي كه در تاريخ اجراي اين تصويب نامه در منطقه به وسيله شعبه يا نمايندگي به فعاليت هاي اقتصادي اشتغال داشته باشد بايد در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين تصويب نامه تقاضاي ثبت نمايد. درغيراين صورت شركت مذكور اعتبار قانوني نداشته و موسسين آن در قبال اشخاص ثالث متضامنا” مسوول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.

 

ماده 5- انواع شركت ها و موسسات غيرتجاري مذكور در قانون تجارت و ساير قوانين ايران مي توانند در واحد ثبتي منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنكه موضوع فعاليت آنها قانوني باشد. در هر حال تاسيس و فعاليت آنها قانوني باشد. در هر حال تاسيس و فعاليت شركت ها تحت قوانين موضوعه امكان پذير است.

 

ماده 6- تمامي اشخاص حقوقي كه در منطقه فعاليت اقتصادي دارند, موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي وضعيت خود را با مفاد اين تصويب نامه و دستورالعمل هاي اجرايي آن تطبيق دهند. در غير اين صورت مرجع صالح به تقاضاي سازمان از ادامه فعاليت اشخاص مذكور جلوگيري خواهد نمود.

دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط سازمان هر منطقه تهيه و به اجرا گذاشته مي شود.

 

تبصره – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كليه سوابق و مدارك مربوط به اشخاص حقوقي كه قبل از تاريخ ايجاد واحد ثبتي منطقه در ساير نقاط كشور به ثبت رسيده اند و به موجب اساسنامه مربوط مركز اصلي (اقامتگاه) آنها منطقه است و از سازمان مجوز فعاليت دريافت كرده اند بنا به تقاضاي واحد ثبتي براي آن واحد ارسال مي كند, همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور پيشگيري از تعيين نامهاي مشابه براي شركت هاي در حال ثبت با واحدهاي ثبتي مناطق همكاري خواهند نمود.

 

ماده 7- ثبت شركت و موسسه در منطقه با ارايه مدارك و اسناد زير به واحد ثبتي منطقه به عمل خواهد آمد:

1- اظهار نامه ثبت

2- اساسنامه شركت

3- صورتجلسه مجمع عمومي موسسين

4- صورتجلسه اولين جلسه هيات مديره

5- گواهي بانكي از يكي از بانك هاي منطقه مبني بر توديع حداقل 35% سرمايه نقدي

6- مجوز فعاليت در منطقه كه توسط سازمان صادر شده باشد

 

تبصره 1– در مورد اشخاص حقوقي خارجي تهيه و ارايه اصل اختيارنامه نمايندگي و مجوز تاسيس شعبه اشخاص مذكور در ايران كه شرايط تنظيم و صدور آنها مطابق قوانين و مقررات كشور متبوع اشخاص حقوقي خارجي (به تصديق نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور) رعايت شده باشد ضرورت دارد, همچنين لازم است براي ثبت شعبه يا نمايندگي در ايران اشخاص حقوقي خارجي اظهارنامه ثبت شركت و رونوشت مصدق سند ثبت شركت در كشور متبوع را به زبان فارسي نيز ضميمه نمايند.

 

تبصره 2- كليه اسناد و مدارك موضوع ماده (8) اين تصويب نامه توسط اشخاص حقوقي خارجي بايد به صورت رسمي به زبان فارسي نيز تسليم شود.

 

تبصره 3- در كليه موارد پس از دريافت رسيد حق الثبت, اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهي مربوط صورت خواهد گرفت.

 

ماده 8- اظهارنامه ثبت شعب و نمايندگي هاي اشخاص حقوقي خارجي علاوه بر قيد تاريخ و امضا بايد حاوي نكات زير باشد:

1- نام كامل شركت يا موسسه به زبان فارسي با علايم اختصاري و مشخصات آن

2- نوع شركت يا موسسه و موضوع فعاليت آن

3- مركز اصلي و اقامتگاه شركت يا موسسه در خارج از ايران

4- تابعيت شركت يا موسسه

5- ميزان سرمايه شركت يا موسسه

6- آخرين بيلان مالي شركت يا موسسه

7- مرجع ثبت, شماره محل (شهر و كشور) و تاريخ ثبت شركت يا موسسه در خارج از ايران

8- فعاليت مورد نظر شركت يا موسسه جهت اشتغال در منطقه

9- ساير شعب و نمايندگي هاي شركت يا موسسه در ايران و اسامي مديران هر كدام (در صورت تاسيس)

10- اقامتگاه شركت يا موسسه جهت اشتغال در ايران و منطقه و تعيين افراد صلاحيت دار دريافت كننده ابلاغ ها و اخطاريه ها

11- قبولي مديره يا مديران شعب و نمايندگي ها ذيل مجوز تاسيس يا اختيارنامه نمايندگي موضوع تبصره (1) ماده (7) اين تصويب نامه

12- نام و نام خانوادگي, اقامتگاه مديران يا اداره كنندگان شركت يا موسسه

 

تبصره – نام و نام خانوادگي, اقامتگاه و تابعيت وكيل, همچنين نسخه اصلي يا رونوشت مصدق وكالتنامه در صورتي كه اظهارنامه و تقاضاي ثبت به وسيله وكيل داده شده باشد تسليم شود.

 

ماده 9- اشخاص حقوقي پس از ثبت داراي شخصيت حقوقي خواهند بود و بر اساس قوانين و مقررات حاكم در منطقه, فعاليت مي نمايند. واحد ثبتي سازمان موظف است سندي مشعر بر ثبت اشخاص حقوقي يا شعبه يا نمايندگي آنها كه ممهور به مهر واحد ثبتي است, به تقاضا كننده ثبت بدهد.

 

ماده 10- اشخاص حقوقي مكلفند به منظور ثبت هر گونه تغييرات در اساسنامه و تركيب هيات مديره, بازرسان, صاحبان امضاي مجاز, كاهش يا افزايش سرمايه و انحلال شركت يا موسسه ظرف يك هفته مراتب را به صورت كتبي به واحد ثبتي منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسووليت مديران اشخاص حقوقي مذكور نخواهد بود.

 

ماده 11- هر ذي نفعي مي تواند از مندرجات پرونده هاي ثبتي مربوط اطلاع يافته تقاضاي دريافت رونوشت مصدق نمايد.

 

ماده 12- واحد ثبتي موظف است مراتب تاسيس شركت يا موسسه و تغييرات آن را حداكثر ظرف 10 روز ازتاريخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و روزنامه محلي به هزينه متقاضي به آن روزنامه اعلام نمايد.

 

ماده 13- تقاضاي ثبت علايم و اسامي تجاري – صنعتي و ثبت اختراعات و اشكال و ترسيمات صنعتي در منطقه به موجب اظهار نامه صورت مي گيرد و شرايط ثبت آن در واحد ثبتي طبق دستورالعمل اجرايي مصوب سازمان هر منطقه خواهد بود.

 

ماده 14- كليه اشخاص حقيقي ايراني كه طبق قانون تجارت به امور بازرگاني در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود يا مديران خود را مطابق مقررات اين تصويب نامه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي در دفتر ثبت تجارتي واحد ثبتي به ثبت برسانند.

 

ماده 15- ثبت اسامي اشخاص حقيقي ايراني و خارجي در دفاتر ثبت با تنظيم و تسليم سه نسخه اظهارنامه كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي انجام مي گيرد و حاوي نكات زير مي باشد به عمل مي آيد:

1- نام و نام خانوادگي بازرگان

2- تاريخ و محل تولد, شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگان و تصوير اوراق شناسنامه براي اشخاص حقيقي ايراني و گذرنامه براي اشخاص حقيقي خارجي

3- تابعيت اصلي و فعلي افراد مزبور در صورت تحصيل تابعيت ديگر و تاريخ و چگونگي اخذ تابعيت مزبور

4- تاريخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجي

5- اقامتگاه قانوني اشخاص حقيقي

6- شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاري كه به موجب بند (5) ماده (3) اين تصويب نامه به عمل آمده است.

7- رشته فعاليت تجاري داخلي و خارجي يا هر دو در هر مورد

8- ساير مشخصات تجارتي بازرگاني از جمله شماره ثبت, علايم تجاري, كتاب رمز تجاري و غيره.

 

ماده 16- واحد ثبتي مكلف است, پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر تجارتي, ظرف حداكثر ده روز از تاريخ تسليم, يك نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهاركننده تسليم نمايد و نسخه ديگر را به واحد ذي ربط در سازمان ارسال كند.

 

ماده 17- اظهار كننده موظف است ظرف مدت يك هفته هر گونه تغييراتي را در مفاد اظهار نامه, طي اظهار نامه جديدي كه در سه نسخه تنظيم مي شود تهيه و به واحد ثبتي سازمان تسليم كند تا در دفتر ثبت تجارتي واحد ثبتي قيد گردد.

 

ماده 18- اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق مقررات اين تصويب نامه اسم خود را ثبت مي نمايند مكلفند در سر برگ اوراق تجارتي و برگ هاي فروش و سفارش و هر نوع اسناد و مدارك تجارتي كه به كار مي برند ضمن درج عنوان تجارتي, شماره ثبت خود را نيز قيد نمايند.

 

فصل چهارم – ساير مقررات:

 

ماده 19- پلمپ دفاتر تجاري اشخاص حقيقي و حقوقي طبق دستورالعملي كه توسط سازمان هر منطقه تعيين مي شود صورت گرفته و پس از امضاي نماينده واحد ثبتي به مهر واحد مذكور ممهور خواهد شد.

 

ماده 20- هزينه هاي مربوط به ثبت شركت, موسسه و تغييرات آن همچنين ثبت علايم و اسامي تجاري و صنعتي و اختراعات و اشكال و ترسيمات صنعتي و نيز ثبت دفاتر تجاري و پلمپ دفاتر تجاري و غيرتجاري به موجب دستورالعملي كه با رعايت قوانين مربوط توسط سازمان هر منطقه تهيه مي شود, دريافت مي گردد.

 

ماده 21- از ادامه فعاليت متخلفين از اجراي مفاد اين تصويب نامه, بنا به تقاضاي سازمان, توسط نيروي انتظامي منطقه جلوگيري به عمل خواهد آمد. در هر صورت اين گونه اقدامات رافع مسووليت مديران شركت يا موسسه و اشخاص حقيقي متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود.

 

ماده 22- دستورالعمل هاي اجرايي اين تصويب نامه و فرم هاي چاپي مربوط توسط سازمان هر منطقه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين تصويب نامه تهيه و به اجرا گذاشته خواهد شد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + دوازده =