عناوين دعاوي مالي ناشي از معاملات و قراردادها


۱- الزام به تنظيم سند اتومبيل، ساختمان، زمين، تلفن و غيره- نظريه مشورتي ۷۸۷۱/۷-۲۹/۶/۷۷- رأي اصراري ۳۵۴۷-۳۰/۱۱/۴۱
۲- ابطال سند مالكيت اتومبيل، ساختمان، زمين، تلفن و غيره- بند ۴ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- بند ۱۲ ماده ۷ ق.ت.د.ح يك و دو

۳- دعوي بطلان تعهد و معامله كه موضوع آن مالي باشد- بند ۴ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- بند ۱۲ ماده ۷ ق.ت.د.ح يك و دو
۴- قيد جمله درصورتي‌كه حق يا موردمعامله بيش از حدنصاب نباشد در انتهاي بند حكايت از اين دارد كه از نظر قانونگذار حق شفعه و حق فسخ قابليت تقويم را دارند لذا به‌همين‌لحاظ حدنصاب دادگاه را ذكر كرده است.
۵- الزام به تحويل مبيع
۶- مطالبه ثمن
۷- اثبات اقاله يا الزام به احضار خوانده جهت اقاله قرارداد منعقده درصورتي‌كه موضوع معامله مال باشد چون اقاله نوعي فسخ است و حق فسخ مالي است.
۸- استرداد مبيع
۹- استرداد ثمن- ماده ۲۷۷ ق.آ.د.م جديد
۱۰- مطالبه وجه التزام مندرج در قراردادها
۱۱- مطالبه وفاي به‌شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط براينكه مورد مطالبه قابل ارزيابي باشد. بند ۷ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- بند ۵ ماده ۷ ق.ت.د.ح يك و دو
۱۲- الزام شركت بيمه به پرداخت غرامت
۱۳- انحلال شركت بازرگاني موضوع ماده ۱۹۹ قانون تجارت
۱۴- بطلان شركت به‌لحاظ فقدان شرايط انعقاد عقد موضوع ماده ۵۷۳ قانون
۱۵- ادعاي وقفيت
عناوين ساير دعاوي مالی
۱- خلع‌يد: بند ج شق ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين- نظريه مشورتي اداره حقوقي ۹۴۶۴/۷-۱۴/۱۰/۱۳۷۹۲- الزام به تغيير محل چاه توالت و دستشويي و باغچه كه موجب ورود خسارت به ساختمان مجاور شده است. الزاماً بايد تقويم شود، چون درصورت حكم به الزام همسايه به تغييرمحل چاه و خودداري محكوم عليه از اجراي حكم محكوم له مي‌تواند خود نسبت به تغيير محل آن اقدام و هزينه را از محكوم‌عليه بگيرد.
۳- مطالبه خسارات ناشي از نشت چاه و تركيدن لوله آب و فاضلاب
۴- قلع و قمع بنا (درصورت اختلاف در مالكيت)
۵- اعسار از محكوم‌به و هزينه دارسي- نظريه مشورتي شماره ۲۵۱۳/۷- ۲۵/۵/۷۴
۶- مطالبه وجه چك، سفته، برات و اسناد عادي
۷- مطالبه خسارات تأخير تأديه
۸- مطالبه هزينه دادرسي و حق‌الوكاله
۹- ابطال رأي داور درصورتي‌كه موضوع داوري مالي باشد.
۱۰- دعاوي مربوط به علايم صنعتي و بازرگاني- بند ۳ ماده ۱۶ ق.آ.د.م سابق
۱۱- دعاوي مربوط حق تأليف- تصنيف حق اختراع- بند ۳ ماده ۱۶ ق.آ.د.م سابق
۱۲- اعتراض ثالث اجرايي موضوع ماده ۱۶۴ قانون اجراي احكام مدني درصورت داشتن ادعاي مالكيت نسبت به مال توقيف‌شده
۱۳- دعوي توقف و ورشكستگي
۱۴- ابطال سند در وجه حامل به‌علت مفقودشدن يا سرقت نظريه مشورتي قضات محاكم صلح تهران ذيل شماره۳۸
۱۵- اعسار از پرداخت ديه- ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامي كه مي‌گويد: ديه مالي است كه…- نظريه مشورتي ۲۹۹۸/۲- ۱۱/۸/۶۷
۱۶- اثبات مالكيت
۱۷- اعتراض به رأي كميسيون ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي ثبت (درصورت داشتن ادعاي مالكيت)
۱۸- اعتراض به ثبت و تحديد حدود آن موضوع ماده ۲۰ قانون ثبت (چون علت اعتراض ادعاي مالكيت است)- نظريه مشورتي ۵۱۱۴/۷- ۲۴/۱۱/۱۳۶۰
۱۹- اعتراض به آگهي تحديد حدود (اگر اعتراض ناشي از ادعاي مالكيت باشد)
۲۰- اعتراض به عمليات اجرايي اداره ثبت اسناد و املاك درمورد اسناد لازم‌الاجرا
۲۱- دعوي افراز- تقسيم و فروش اموال مشاع درصورت اختلاف درمالكيت بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح يك و دو- نظريه مشورتي ۴۷۴۹/۷- ۱۱/۱۰/۶۲
۲۲- ابطال صورت‌جلسه افراز درصورت اختلاف در مالكيت
۲۳- دعوي بطلان تقسيم مال مشاع درصورت اختلاف در مالكيت
۲۴- الزام به فروش مال مشاع غيرقابل افراز درصورت اختلاف در مالكيت-ماده ۴ قانون افراز و ماده ۹ آيين نامه آن- -بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح يك و دو
۲۵- دعاوي مربوط به حقوق بندهاي ۴ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح يك و دو- بندهاي ۳ و ۵ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- ماده ۶۴۸ ق.آ.د.م سابق
۲۶- تصرف عدواني بندهاي ۴ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح يك و دو – بندهاي ۳ و ۵ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- ماده ۶۴۸ ق.آ.د.م سابق
۲۷- رفع مزاحمت بندهاي ۴ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح.يك و دو – بندهاي ۳ و ۵ ماده ۱۳ ق. آ.د.م سابق – ماده ۶۸۴ ق.آ.د.م سابق
۲۸- ممانعت از حق بندهاي ۴ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح.يك و دو – بندهاي ۳ و ۵ ماده ۱۳ ق. آ.د.م سابق – ماده ۶۸۴ ق.آ.د.م سابق
۲۹- استرداد لاشه چك، سفته، برات- رأي شعبه ۲۳ ديوان عالي كشور، ذيل رآي وحدت رويه ۵۱۵ – ۲۰/۱۰/۶۷ مي گويد با توجه به ميزان مبلغ مندرج در چك دعوي مالي است .
نظريه مشورتي قضات محاكم صلح تهران كه مي گويد: چون وجود سند در يد دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهرنويس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سند دارد و در جريان رسيدگي ايفا يا عدم ايفاي تعهد و دين مطرح مي شود و دادگاه تا برائت ذمه متعهد يا ظهرنويس را احراز نكند نمي تواند نفياً يا اثباتاً رأي دهد، لذا دعوا مالي است.
۳۰- درخواست صلح و سازش در امور مالي
۳۱- دعوي مطالبه ديه به طرفيت وارث قاتل غير عمد مطرح مي شود.
عناوين دعاوي غير مالي
۱ تأييد قولنامه – رأي وحدت رويه ۶۹/۵۹ – ۱۰/۱/۷۰
۲- اعتراض به رأي كميسيون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع – نظريه مشورتي شماره ۸۱۶۱/۷ – ۱۶/۱۲/۷۳ اداره حقوقي
۳- ابطال رأي مديريت اراضي استان هيأت ۷ نفره واگذاري و احيا در خصوص تشخيص اراضي موات خارج از محدوده شهرها و موضوع قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۴/۱۳۶۵
۴- اعتراض به رأي كميسيون ۳ نفره تشخيص عمران و احياي اراضي در محدوده شهرها موضوع ماده ۲۳ قانون اراضي شهري مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۶۰
۵- ابطال پروانه چاه كه به طرفيت مالك و اداره آبياري مطرح مي شود – نظريه مشورتي ۴۲۰/۷ – ۲۴/۱/۶۱ اداره حقوقي
۶- انسداد چاه آب – نظريه مشورتي ۴۲۰/۷ – ۲۴/۱/۶۱ اداره حقوقي
۷- دعوي افراز تقسيم و فروش اموال مشاع در صورت عدم اختلاف در مالكيت – نظريه مشورتي اداره حقوقي ۴۷۴۹/۷ – ۱۱/۱۰/۶۲ – بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو
۸- اعتراض به تصميمات قابل اعتراض واحدهاي ثبتي در مورد افراز در صورت عدم نزاع در مالكيت والا دعوي مالي است. بند ۶ و ۷ ماده ۷ ق.ت.د.ح يك ودو
۹- بطلان تقسيم مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالكيت – بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو
۱۰ ابطال عمليات فروش مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالكيت – بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو
۱۱ مطالبه وفاي به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به عدم قابليت ارزيابي – بند ۵ ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو – بند ۷ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق
۱۲- دعوي جعل و تزوير در اسناد
۱۳- ابطال سند وكالتنامه
۱۴- درخواست سازش در امور غير مالي بند ۱۰ ماده ۱۳ ق.آ.د.م. سابق – بند ۱۰ ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو
۱۵– استرداد اسناد و مدارك غير مالي و اسناد و اشيايي كه بها معين ندارند-بند ۶ ماده ۱۳ ق.آ.د.ح يك و دو
۱۶- تأمين دليل – بند ۹ ماده ۷ ق.د.ح.يك و دو
۱۷- تأمين خواسته – بند ۱۳ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
۱۸- ابطال اجراييه مربوط به اسناد رسمي موضوع قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت ( توفيف و ابطال عمليات اجرايي ثبت ) به حسب موضوع اجراييه ممكن است مالي يا غير مالي باشد. { نظريه مشورتي شماره ۱۶۳۴/۷ – ۱۷۱۰/۵۹ اداره حقوقي }.
۱۹- ابطال رأي داور در صورتي كه موضوع داوري مال نباشد.
۲۰- بطلان تعهدات در صورتي كه موضوع تعهد مال نباشد.
۲۱- دستور موقت تبصره ۲ ماده ۳۲۵ قانون آ.د.م جديد
۲۲- دعوي توليت
۲۳- دعوي اعاده اعتبار ورشكسته موضوع ماده ۵۶۱ قانون تجارت
عناوين دعاوي مالي مربوط به امور حسبي
۱- تقسيم تركه: « اگر راجع به اين اموال ادعاي مالكيت مطرح گردد و در مالكيت مورث حين الفوت اختلاف شود دعوي مالكيت مالي است» رأي وحدت رويه شماره ۵۷۹- ۲۸/۷/۷۱ بند ۶ ماده ۷ قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو – نظريه مشورتي اداره حقوقي ۴۷۴۹/۷ – ۱۱/۱۰/۶۲
۲- الزام به فروش تركه « در صورت اختلاف در مالكيت »
۳- مطالبه سهم الارث به طرفيت احد از وراث و يا فرد ثالثي كه سهم الارث خواهان در نزد اوست اقامه شود.
عناوين دعاوي غير مالي مربوط به امور حسبي
۱- نصب قيم ۲- عزل قيم ۳- نصب امين براي اموال غايب مفقودالاثر ۴- ضم امين ۵- صدور حكم موت فرضي ۶- مهر و موم تركه ۷- الزام به برداشتن مهر و موم ۸- تحرير تركه ۹- درخواست تصفيه تركه ۱۰- بطلان تقسيم تركه ۱۱- صدور حكم حجر ۱۲- تعيين تاريخ حجر ۱۳- اخراج ثلث از ماترك ۱۴- الزام به فروش تركه ( ماده ۳۱۷ ق.ا.ح نظريه مشورتي اداره حقوقي ۴۷۴۹/۷ – ۱۱/۱۰/۶۲، ۱۵- عزل ولي قهري ماده ۱۶۷ قانون اساسي ماده ۱۱۷۳ اصلاحي قانون مدني ۱۶- درخواست تحويل اموال غايب مفقودالاثر ۱۷- گواهي رشد ۱۸- صدور حكم سرپرستي فرزند خوانده ۱۹- تقسيم تركه « در صورت عدم اختلاف در مالكيت » رأي وحدت رويه ۵۷۹ – ۲۸/۷/۷۱، ۲۰- انحصار وراثت ۲۱- تنفيذ وصيتنامه ۲۲- دعوي اثبات خيانت ولي قهري در دارايي طفل كه از طرف مدعي العموم طرح مي شود موضوع ماده ۱۱۸۶ ق.م.
عناوين دعاوي مالي مربوط به امور خانواده
۱- استرداد شيربها ۲- استرداد جهيزيه ۳- مطالبه نفقه معوقه ۴- مطالبه مهريه ۵- مطالبه نفقه ايام عده ۶- افزايش نفقه ۷- تعيين نفقه آينده
عناوين دعاوي غير مالي مربوط به امور خانواده
۱- ازدواج مجدد ۲- الزام به تنظيم سند رسمي ازدواج و ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمي ۳- الزام به ثبت واقعه طلاق ۴- اثبات رجوع از طلاق در ايام عده ۵- الزام به انعقاد عقد نكاح موضوع توافقنامه عادي ۶- گواهي عدم امكان سازش ۷- صدور حكم طلاق ۸- تمكين ۹- تعيين تكليف ۱۰- حضانت ۱۱- كسب اجازه ملاقات با فرزند مشترك ۱۲- الزام به ثبت واقعه رجوع ۱۳- كسب اجازه جهت ازدواج موضوع ماده ۱۰۴۳ قانون مدني ۱۴- ابطال عقد نكاح به لحاظ عدم كسب اجازه از پدر ۱۵- انكاار زوجيت
عناوين دعاوي غير مالي مربوط به مالك و مستأجر
۱- الزام به وصل تلفن مورد اجاره ۲- تجويز انتقال منافع مورد اجاره ۳- تخليه مورد اجاره ( محل كسب ) به علل مختلف ۴- تخليه مورد اجاره ( محل سكونت ) ۵- الزام به انعقاد قرارداد اجاره رسمي ۶- الزام به تعميرات اساسي در مورد اجاره نظريه مشورتي ۴۲۰/۷- ۲۴/۱/۶۲ ، ۷- دعوي عسر و حرج ۸- بطلان اجاره ۹- فسخ اجاره
عناوين دعاوي مالي مربوط به مالك و مستأجر
۱- مطالبه اجور معوقه بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت – بند ۳ ماده ۸۷ قانون آيين دادرسي مدني سابق ۲- مطالبه سر قفلي
۲-تعديل و افزايش اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت آن – نظريه مشورتي ۹۸۴/۷ مورخ ۲/۳/۶۱، ۴- مطالبه اجرت المثل
عناوين دعاوي غير مالي مربوط به ثبت احوال
۱- ابطال واقعه فوت ۲- رفع واقعه فوت از سند سجلي ۳- ابطال شناسنامه ۴- اثبات نسب و نفي آن ۵- دعوي ابوت ۶- دعوي بنوت ۷- اثبات بلوغ براي ازدواج ۸- تغيير نام كوچك ۹- تغيير جنسيت ۱۰- اثبات سيادت ۱۱- تصحيح شناسنامه از حيث شماره و ساير مشخصات ۱۲- اصلاح تاريخ فوت در گواهي فوت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − سه =