فهرست عناوين دعاوی مالی و غير مالی


(كلي ،امورحسبي ،خانواده موجر و مستاجر،و ثبت احوال)

الف )انواع دعاوي مالي

1-مطالبه خسارت به طور كلي (ماده 515 ق.آ.د.م)

2-مطالبه وجه اسناد تجاري بهادار مانند چك ،سفته ،برات و…و اسناد عادي.

3-الزام به تنظيم سند رسمي ملك غيرمنقول .

4-الزام به تنظيم سند اتومبيل( نظريه شماره 4871/7-29/6/1377 اداره حقوقي دادگستري )،

،تلفن وكشتي،

5-ابطال سند مالكيت

6-ابطال سهام شركت

7-ابطال قراردادعادي انتقال ملك مانند قولنامه و …

8-الزام به انتقال سهم يا شركت

9-استردا د اموال منقول

10-دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم (موضوع بند1ماده 9 ق.آ.د.ك)

11-اختلاف ناشي از پيمان ها

12—ابطال عمليات اجرايي،اسناد لازم الاجراي مالي مانند چك و سفته

13-مطالبه سهم الشركه

14-مطالبه بهاي زمين تمليكي توسط دولت

15-الزام به ايفاي تعهد مالي

16-اعتراض ثالث به دعاوي فوق

17-ورود  ثالث به دعاوي فوق

18-تقابل به دعاوي فوق

19-دعاوي راجع به حقوق مالي مانند حق شفعه ،حق فسخ،ابطال معاماه و بي اعتباري سند

20-اعتراض به ثبت

21-مطالبه ثمن

22-اثبات اقاله يا الزام به حضور خوانده جهت اقاله

23-استردادمبيع و ثمن

24- مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد

25-مطالبه وفاي به شرط مشروط بر اينكه مورد معامله قابل ارزيابي باشد .

26-الزام شركت بيمه به پرداخت غرامت

27-انحلال شركت بازرگاني موضوع ماده 199 ق.ث

28- بطلان شركت به لحاظ فقدان شرايط انعقاد عقد

29-خلع يد(بند ج شق 12 ماده 4 ق.و.د.د)

30-الزام به تغيير چاه توالت و دستشويي و باغچه كه موجب خسارت به ساختمان شده است.

31-مطالبه خسارت ناشي از نشت چاه و تركيدن لوله آب و فاظلاب

32-قلع و قمع بنا در صورت اختلاف در مالكيت

33-مطالبه هزينه دادرسي و حق الوكاله (موضوع ماده 515 ق.ا.د.م)

34-ابطال راي داور در صورتي كه موضوع مال باشد.

35-دعاوي مربوط به حق تاليف ،تصنيف و حق اختراع

36-دعواي مالكيت راي وحدت رويه شماره 579-28/7/1371

37-اعتراض به تحديد حدود(نظريه شماره 5114/7-24/11/1360 اداره حقوقي دادگستري)

دعواي افراز،تقسيم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالكيت

38-ابطال صورتجلسه افراز در صورت اختلاف در مالكيت

39-دعواي بطلان تقسيم مال مشاع در صورت اختلاف در مالكيت

40-الزام به فروش مال مشاع در صورت اختلاف در مالكيت(ماده 4 قانون افرازو ماده 9 ايين نامه آن  )

41-استرداد لاشه چك ،سفته و برات

42-درخواست صلح وسازش در امور مالي

43-دعواي مطالبه ديه به طرفيت وارث قاتل غير عمد

44-دعواي برائت از پرداخت وجه الكفاله

45-دعواب ابطال اجاره نامه ملك مزروعي

46-اعتراض به عمليات اجرايي راجع به توقيف ملك معبن

47-دعواي ابطال ورقه لازم الاجرا راجع به منافع مورد مصالحه

48-دعواي تخليه يد از عين مستاجره يا مرهونه

 

انواع دعاوي مالي در امور حسبي :

1-تقسيم تركه در صورت اختلاف در مالكيت

2-الزام به فروش تركه در صورت اختلاف در مالكيتت

3-مطالبه سهم الارث به طرفيت كسي كه سهم الارث نزد اوست.

 

انواع دعاوي مالي مربوط به موجر و مستاجر:

1-مطالبه اجور معوق (بند 14 ماده 4 ق.و.د.د)

2-مطالبه سرقفلي(موضوع ماده 6 الي 10 ق.ر.م.ماده 76 )

3- تعديل و افزايش اجاره بها و مطالبه ما به التفاوت آن (موضوع ماده 4و5 ق.ر.م.ماده 56)

4-مطالبه اجرت المثل (ماده 501 ق.م و متده 7 ق.ر.م ماده 56 )

5- مطالبه حق كسب و پيشه و تجارت به طور مسقل (موضوع ماده 15 و 56 ق.ر.م بند 1و2و3 )

 

ب )انواع دعاوي غيرما لي

1-الزام  به تعهد غيرمالي

2-دعواي  ثبت علايم تجاري و اختراع

3-دعواي تخليه

4-تامين خواسته( موضوع ماده 108 ق.آ.د.م )

5-دستور موقت (موضوع ماده 310 الي 325 ق.آ.د.م)

6-ابطال عمليات اجرايي اسناد غيرمالي مانند تخليه

7-تعيين داور و تقاضاي اجرائيه براي راي داور

8-حكم فروش مال غير منقول

9-تصرف عدواني،ممانعت از حق ومزاحمت از حق(مواد 158 ،159،و 160 ق.آ.د.م)

10-عزل وكيل(678 ق.م )

11-عزل وكيل(بند 1 ماده 678ق.م)

تهیه و تنظیم :محمد رضا محمدی

برگرفته از آ.د.م علوی

12-تفكيك ملك و فك رهن

13-افراز در صورتي كه مالكيت مورد اختلاف نباشد.(موضوع ماده 1 قانون افراز)

14-اعتراض به راي هيئت تشخيص( ماده 22 ق.ك)و صدور اجرائيه براي راي هيئت تشخيص قانون كار.

15-دعواي ورشكستگي و انحلال شركت و تعيين مدير تصفيه .

16-اعتراض به نطريه كمسيون ماده 12 قانون زمين شهري

17-تصحيح نام در مدرك تحصيلي

18-دعواي رفع رطوبت

19-تنفيذ صلح نامه عادي

20-دعواي ابطال راي داور در صورتيكه راي داوري مربوط به حقوق مالي نباشد.

21-درخواست سازش بين طرفين تا هر مقداري كه خواسته باشد.

22-اعتراض به راي قاضي هيئت حل اختلاف ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها.

23-در وقف و توليت

24- اعتراض به راي هيدت عالي نظام پزشكي

25-دعواي تغيير جنسيت

26-دعواي ابطال پروانه حفر چاه(نظريه شماره 420/7-24/1/1362 اداره حقوقي دادگستري.

27-تاييد قولنامه (وحدت رويه شماره 69/59-10/1/71

28-بطلان مال مشاع به شرط عدم اختلاف ذر مالكيت

29-ابطال فروش مال مشاع به شرط اختلاف در مالكيت

30- دعواي تزوير و حعل در اسناد

31-بطلان تعهدات در صورتيكه موضوع تعهد مالي نباشد.

32-دعواي اعتبار ورشكسته (موضوع ماده 561 ق.ث)

33-استرداد عين چك و اوراق بهادار

34-دعواي اعسار

35-تشخيص صحت تاريخ معامله   (وحدت رويه 545-30/11/1369 )

36-دعواي راجع به حقوق ارتفاقي(مواد 40 و 93 ق.م )

 

دعاوي غيرما لي در   امور حسبي:

1-نصب قيم ،عزل قيم،نصب امين ،ضم امين (1184 و 1186 )

2-صدور حكم موت فرضي

3-مهر و موم وتحريرو در خواست تحرير تركه

4-بطلان تركه

5- صدور حكم حجر،تعيين تاريخ حجر

6-اخراج ثلث از ماترك

7-الزام به فروش تركه

8-گواهي رشد

9- تنفيذ وصيت نامه

10-گواهي حصر وراثت

 

انواع دعاوي غير مالي در امور خانواه :

1- استردادشيربها

2-استردادجهيزيه

3-مطالبه مهريه

4-مطالبه نفقه معوقه ،ايام عده،افزايش و تعيين نفقه آينده

5-ازدواج مجدد

6-الزام به ثبت واقعه طلاق و رجوع

7-گواهي عدم سازش

8-تمكين

9-درخواست حضانت و كسب اجازه ملاقات با فرزند مشترك

10-انكارزوجيت

11-دعواي نسب

12- دعواي وصايت و فرزندخو اندگي

 

انواع دعاوي غير مالي مربوط به ثبت احوال:

1-ابطال واقعه فوت

2-رفع واقعه فوت از سند سجلي

3-ابطال نسب يا نفي آن

4-دعواي ابوت و يا بنوت

5-اثبات بلوغ براي ازدواج

6-تغيير نام كوچك

7-اثبات سيادت

8-تصحيح و ابطال شناسنامه از حيث شماره و ساير مشخصات (

9-اصلاح  تاريخ فوت در گواهي فوت

10- تغييرجنسيت

 

انواع دعاوي غير مالي:

الف)ذاتي:

1-دعواي الزام به استرداد سند (مگر اينكه موضوع سند جنبه مالي نداشته باشد نام خصوصي و عكس خانوادگي)

2-دعواي زوجيت

3-دعواي حجر

ب)اعتباري:

1-خلع يد(در صورتيكه مالكيت مورد نزاع نباشد)

2-درخواست افراز(در صورتيكه مالكيت مورد نزاع نباشد)

3-تقسيم فروش مال مشاع(در صورتيكه مالكيت مورد نزاع نباشد)

4-دعاوي راجع به موجر و مستاجر به جز دعاوي اجور معوقه

5-ميزان حق الوكاله وكيل

6-دعواي مزاحمت  ،ممانعت از حق و تصرف عدواني در عين غير منقول(موضوع مواد 158 الي 160 ق.آ.د.م)

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − هشت =